Anh Văn 11 Unit 4

     

Unit 4: Volunteer work - công việc Tình Nguyện

B. Speaking

Task 1. Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work.

Bạn đang xem: Anh văn 11 unit 4

/(Làm bài toán theo cặp. Khẳng định xem các hoạt động nào sau đây là công việc tình nguyện.)

- Taking part in an excursion

- Helping people in remote or mountainous areas

- Giving care và comfort to lớn the poor and the sick

- Participating in an English speaking club

- Providing education for disadvantaged children

- Joining the Green Saturday Movement

Lời giải:

1. Helping people in remote or mountainous areas

2. Giving care và comfort lớn the poor & the sick

3. Providing education for disadvantaged children

4. Joining the Green Saturday Movement

Hướng dẫn dịch:

- tham gia chuyến du lịch

- giúp đỡ người làm việc vùng sâu vùng xa hoặc vùng núi

- chăm lo và an ủi cho tất cả những người nghèo và fan bệnh

- tham gia câu lạc cỗ nói tiếng Anh

- giáo dục đào tạo trẻ em tàn tật

- Tham gia phong trào Thứ 7 xanh

Task 2. Work in pairs. Practise the dialogue và then make similar conversations, using the activities that follow./(Làm câu hỏi theo cặp. Thực hành đối thoại và tiếp nối thực hiện nay một cuộc đối thoại tương tự, bằng cách sử dụng các hoạt động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We"re helping people in mountainous areas.

A: What exactly are you doing?

B: We"re teaching the children to lớn read and write.

A: vị you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

*

Lời giải:

(1)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We"re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We"re cleaning up their houses or cooking meals.

A: do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

(2)

A: What kind of volunteer word are you participating in ?

B: We’re helping disadvantages or handicapped children.

A: What exactly are you doing?

B: We’re are taking them to places of interest & playing games with them.

A: bởi vì you enjoy the word?

B: Yes, i like helping people.

Chú ý: Phần gạch men chân học sinh hoàn toàn có thể thay núm theo ý kiến cá nhân.

Hướng dẫn dịch:

A: ai đang tham gia công việc tình nguyện gì?

B: bọn chúng mình đang giúp sức người sinh hoạt vùng núi?

A: đúng là bạn đang có tác dụng gì?

B: bọn chúng mình dạy trẻ em đọc với viết.

A: chúng ta có thích quá trình này không?

B: Có, mình thích giúp sức mọi người.

Xem thêm: Chức Năng Nào Dưới Đây Không Phải Của Tranzito ? Chức Năng Nào Dưới Đây Không Phải Của Tranzito


Những buổi giao lưu của bạn

Công việc đúng đắn bạn vẫn làm

· trợ giúp người ở vùng núi

· trợ giúp người già xuất xắc bị bệnh

· giúp sức trẻ em tàn tật tốt khuyết tật

· chăm lo các yêu đương binh và gia đình của các liệt sĩ

· thâm nhập phân luồng giao thông

· Dạy trẻ nhỏ đọc cùng viết

· mang lại họ tiền

· chơi trò giải trí với họ

· lắng nghe những sự việc của họ

· thu dọn nhà góp họ

· Đi cài hàng

· Nấu gần như bữa ăn

· Dẫn họ đến các nơi thú vị

· phía dẫn các phương tiện nghỉ ngơi giao lộ

· Giúp người già với trẻ bé dại qua đường

(1)

A: nhiều người đang tham gia vào vận động tình nguyện nào?

B: bọn chúng mình đang hỗ trợ những bạn già hoặc tín đồ bệnh.

A: đúng đắn thì các bạn đang có tác dụng gì?

B: bọn chúng mình vẫn quét dọn đơn vị giúp họ với nấu phần đông bữa ăn.

A: các bạn có thích các bước này không?

B: gồm chứ. Mình thích giúp sức người khác.

(2)

A: bạn đang tham gia vào chuyển động tình nguyện nào?

B: chúng mình đang giúp trẻ em bị thiệt thòi cùng khuyết tật.

A: đúng chuẩn thì các bạn đang làm gì?

B: bọn chúng mình gửi chúng mang lại thăm những đại danh và chơi trò giải trí với chúng.

A: bạn có thích các bước này không?

B: tất cả chứ. Mình thích trợ giúp người khác.

Task 3. Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and usually vị to help people./(Làm việc theo nhóm. Nói tới một phong cách công việc bằng hữu tình nguyện viên của bạn thường làm để giúp mọi người.)

Lời giải:

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children to lớn read and write. We enjoy the work very much because we like helping people.

2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children khổng lồ read and write, listen to lớn their problems, play games with them and take them to lớn places of interest.

3. We usually spend 2 hours each afternoon to support traffic regulation at peak times. Help elderly và children & people with disabilities cross the road, especially when the signal light is broken. I find it very meaningful to lớn ensure the safety of many people.

Hướng dẫn dịch:

1. Cửa hàng chúng tôi thường tham gia giúp đỡ người sinh sống miền núi. Chúng tôi dạy trẻ nhỏ đọc cùng viết.Chúng tôi thích quá trình này lắm vì chúng tôi thích giúp đỡ mọi người.

2. Chúng tôi thường tham gia giúp đỡ trẻ em tàn tật tốt khuyết tật. Shop chúng tôi dạy trẻ đọc cùng viết, lắng nghe sự việc của chúng, chơi với chùng với dẫn chúng đến các nơi thú vị.

Xem thêm: Kiểu Dữ Liệu Nào Có Tính Chất Field Size, Tính Chất Field Size Của Trường Kiểu Text Dùng Để

3. Công ty chúng tôi tình thường dành 2 tiếng mỗi giờ chiều để tham gia cung ứng điều máu giao thông vào tầm khoảng cao điểm. Giúp tín đồ già và trẻ em và người khuyết tật qua đường, đặc biệt là khi đèn dấu hiệu bị hỏng. Tôi thấy rất chân thành và ý nghĩa vì có thể bảo đảm an ninh cho nhiều người.