BÀI 52 TRANG 33 SGK TOÁN 8 TẬP 2

  -  

Giải những phương trình:a) (dfrac12x - 3 - dfrac3x(2x - 3) = dfrac5x)b) (dfracx + 2x - 2 - dfrac1x = dfrac2x(x - 2))c) (dfracx + 1x - 2 + dfracx - 1x + 2 = dfrac2(x^2 + 2)x^2 - 4)d) ((2x + 3)left(dfrac3x + 82 - 7x + 1 ight) = (x - 5)left(dfrac3x + 82 - 7x + 1 ight))
Bạn đang xem: Bài 52 trang 33 sgk toán 8 tập 2

a) ĐKXĐ: (x e 0; x e dfrac32)(dfrac12x - 3 - dfrac3x(2x - 3) = dfrac5x)(Leftrightarrow dfracxx(2x - 3) - dfrac3x(2x - 3) = dfrac5(2x - 3)x(2x - 3))(Rightarrow x - 3 = 5(2x - 3))(Leftrightarrow x - 3 = 10x - 15)(Leftrightarrow 9x = 12)(Leftrightarrow x = dfrac129)(Leftrightarrow x = dfrac43 , ext(nhận))Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là (S = left\dfrac43 ight\)b) ĐKXĐ: (x e 0; x e 2)(dfracx + 2x - 2 - dfrac1x = dfrac2x(x - 2))(Leftrightarrow dfracx(x + 2)x(x - 2) - dfracx - 2x(x - 2) = dfrac2x(x - 2))(Rightarrow x(x + 2) - (x - 2) = 2)(Leftrightarrow x^2 + 2x - x + 2 = 2)(Leftrightarrow x^2 + x = 0)(Leftrightarrow x(x + 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0\ x + 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0 , ext(loại)\ x = -1 , ext(nhận)endarray ight.)Vậy phương trình có tập nghiệm là (S = left-1 ight\)c) ĐKXĐ: (x e pm 2)(dfracx + 1x - 2 + dfracx - 1x + 2 = dfrac2(x^2 + 2)x^2 - 4)(Leftrightarrow dfrac(x + 1)(x + 2)(x - 2)(x + 2) + dfrac(x - 1)(x - 2)(x + 2)(x - 2) = dfrac2(x^2 + 2)x^2 - 4)(Leftrightarrow dfrac(x + 1)(x + 2)x^2 - 4 + dfrac(x - 1)(x - 2)x^2 - 4 = dfrac2(x^2 + 2)x^2 - 4)(Rightarrow (x + 1)(x + 2) + (x - 1)(x - 2) = 2(x^2 + 2))(Leftrightarrow x^2 + 2x + x + 2 + x^2 - 2x - x + 2 = 2x^2 + 4)(Leftrightarrow 0 = 0) (luôn đúng)Vậy phương trình nghiệm đúng cùng với mọi (x in R) thỏa mãn (x e pm 2)d)  ĐKXĐ: (x e dfrac27)((2x + 3)left(dfrac3x + 82 - 7x + 1 ight) = (x - 5)left(dfrac3x + 82 - 7x + 1 ight))(Leftrightarrow (2x + 3)left(dfrac3x + 82 - 7x + 1 ight) - (x - 5)left(dfrac3x + 82 - 7x + 1 ight)=0)(Leftrightarrow left(dfrac3x + 82 - 7x + 1 ight) (2x + 3 - x + 5) = 0)(Leftrightarrow left(dfrac3x + 82 - 7x + 1 ight)(x + 8) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl dfrac3x + 82 - 7x + 1 = 0 \ x + 8 = 0 endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl dfrac3x + 82 - 7x + dfrac2 - 7x2 - 7x = 0 \ x = -8endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl dfrac10 - 4x2 - 7x = 0 \ x = -8endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl 10 - 4x = 0 \ x = -8endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac52 , ext(nhận) \ x = -8 , ext(nhận)endarray ight. )Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là (S = left-8; , dfrac52 ight\)

Ghi nhớ:

(A.B = 0 Leftrightarrow left<eginarrayl A = 0 \ B = 0endarray ight.)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài bác 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 nắm nào là nhì phương... • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân nhị vế của một... • Giải bài bác 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với đk nào... • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài bác 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 lúc giải phương trình... • Giải bài 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu công việc giải... • Giải bài xích 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương trình... • Giải bài bác 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài xích 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi loại từ... • Giải bài bác 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khuyến khích tiết...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học tập 8


Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Amino Axit, Amino Axit Là Gì

bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Học Tiếng Anh Lớp 5 _ Tuần 11 _ Tiếng Anh, Học Tiếng Anh Lớp 5

Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa