Bài 6 Hợp Chúng Quốc Hoa Kì Tiết 3

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (6.34 MB, 39 trang )
Bạn đang xem: Bài 6 hợp chúng quốc hoa kì tiết 3

• !"# !"#$%$%!&'!()*+,-TIẾT 3. THỰC HÀNHTIẾT 3. THỰC HÀNHTÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN TÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN XUẤT CỦA HOA KÌXUẤT CỦA HOA KÌPhân hóa khu vực nông nghiệpPhân hóa giáo khu nông nghiệp1.1.Phân hóa cương vực công nghiệpPhân hóa giáo khu công nghiệp2.NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH1- Phân hóa giáo khu nông nghiệp1- Phân hóa bờ cõi nông nghiệp./0"123"451%=:;00?:9
67A%B2C20D E91; =F20D51G9H: I!$6767KK%%LM0"$185Q:RS67R%67R%LM0"QT:UVW1:5M =>3V:X !"1- Phân hóa khu vực nông nghiệp1- Phân hóa phạm vi hoạt động nông nghiệp>=.?9:6<9F32)Z>^>4"16_!"`N:5F=:F>0:Z1- Phân hóa phạm vi hoạt động nông nghiệp1- Phân hóa khu vực nông nghiệp2- Phân hóa lãnh thổ công nghiệp2- Phân hóa bờ cõi công nghiệpij)*)*)!)!k)!ij)*.l)*mij)*'!k)ij)*


Xem thêm: Đoàn Thanh Niên Trải Qua Mấy Kỳ Đại Hội, Tuổi Trẻ Bộ Tư Pháp

'!knop)*)!l)*)*!q',or)!-)*p)*)!l)*)*!q'!q).sCác ngành công nghiệp chính của Hoa KÌCác ngành công nghiệp chính của Hoa KÌ2- Phân hóa cương vực công nghiệp2- Phân hóa lãnh thổ công nghiệp67678%8%B2C0D .tb0D =00D )!"`:d1;I!$6767A%A%YU0"!$V =: :9/:F0 467K%!"::? Alập bảng theo mẫu.
6767R%R%)?Gv:5MQ2:w0D.t0720DZ340/UN:? :9bE90<H92)#*1:#P1G9H:2"g
"b33"2xLg33b51G9=::4"9O"QbgG5:y"O":":4Lg"bb"4Lg:":P1G9H:0 >:90z:e
'3Og Nhà trang bị dệt may sinh hoạt g "35bc9g5": nhờ vào bảng chú giải hình 6.7 sắp đến xếp các ngành công nghiệp Hoa Kỳ vào 2 nhóm:2- Phân hóa phạm vi hoạt động công nghiệp2- Phân hóa khu vực công nghiệp):9/:F)4Điện tửviễn thôngchế chế tác tên lửa vũ trụchế tạo máy bayhoá dầu


Xem thêm: Có Người Cho Rằng, Truyền Thuyết Thánh Gióng Liên Quan Đến Lịch Sử Nào

LK đenLK màucơ khíđóng tàu biểnhoá chấtô tôdệt maythực phẩm2- Phân hóa cương vực công nghiệp2- Phân hóa lãnh thổ công nghiệpij)*)*)!)!k)!ij)*.l)*mij)*'!k)ij)*'!knop)*)!l)*)*!q',or)!-)*p)*)!l)*)*!q'!q).sHoá chất, thực
phẩm, Lk đen, Lk màu, đóng góp tàu biển, dệt, ô tô.Đóng tàu, thực phẩm, dệt, ô tô.Đóng tàu, Lk màu, ô tô.Điện tử viễn thông, cơ khí. Lắp thêm bay, thương hiệu lửa, tàu vũ trụ, hoá dầu, năng lượng điện tử, viễn thông.Điện tử, viễn thông, lắp thêm bay. Nhấn xét sự khác biệt giữa vùng Đông Bắc với 2 vùng còn lại về cường độ tập trung, qui tế bào và tổ chức cơ cấu ngành của những TTCN? giải thích nguyên nhân của sự khác biệt đó?.2- Phân hóa giáo khu công nghiệp2- Phân hóa khu vực công nghiệp2- Phân hóa khu vực công nghiệp2- Phân hóa bờ cõi công nghiệp