Bài giảng chí phèo lớp 11

  -  

 - Từ phần đông cảnh thật, tín đồ thật và hiện thực tàn khốc ở làng Đại Hoàng, phái mạnh Cao viết bắt buộc truyện ngắn này.

 - lúc đầu, thành quả được phái nam Cao để tên dòng lò gạch cũ. Trong khi in ấn thành sách, công ty xuất phiên bản Đời mới thay tên Đôi lứa xứng đôi (1941). Đến khi in lại vào tập Luống cày, ông thay tên thành Chí Phèo (1946).

 
Bạn đang xem: Bài giảng chí phèo lớp 11

*
21 trang
*
minh_thuy
*
9985
*
20Download


Xem thêm: Giáo Án Thơ Trăng Sáng " - Giáo Án Lqvh: Thơ Trăng Sáng

Bạn đang xem 20 trang chủng loại của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 11 bài: Chí Phèo (Nam Cao)", để cài tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Vẽ Tranh Tham Gia Giao Thông Đội Mũ Bảo Hiểm, Vẽ Tranh “Đội Mũ Xinh

GIẢNG VĂN LỚP 11BCHÍ PHÈONam CaoÁp phích phim: “Làng Vũ Đại ngày ấy” I. TÌM HIỂU CHUNG1. Xuất xứ và thực trạng sáng tác: - Töø nhöõng caûnh thaät, ngöôøi thaät vaø hieän thöïc taøn mặc ôû laøng Ñaïi Hoaøng, phái mạnh Cao vieát neân truyeän ngaén naøy.- Luùc ñaàu, taùc phaåm ñöôïc nam giới Cao ñaët teân Caùi loø gaïch cuõ. Khi in ấn thaønh saùch, Nhaø xuaát baûn Ñôøi môùi ñoåi teân Ñoâi löùa xöùng ñoâi (1941). Ñeán trong khi in laïi vào taäp Luoáng caøy, oâng ñoåi teân thaønh Chí Pheøo (1946).(Nam Cao)Cảnh xốn xang của xóm Vũ Đại cùng hình ảnh cái lò gạch men cũ thoáng hiện tại trong đầu thị Nở2. Tóm tắt tác phẩm:Chí Phèo say rượu vừa đi vừa chửi Đi tù nhân về, mang đến nhà BK rạch mặt ăn uống vạGặp thị Nở, Chí Phèo thức tỉnh, thèm lương thiệnChí Phèo tốt vọng, giết bị tiêu diệt Bá kiến rồi từ bỏ sátThị Nở phủ nhận II. ĐỌC – HIỂU1. YÙ nghóa tieáng chöûi cuûa nhaân vaät Chí Pheøo:- nam giới Cao giôùi thieäu nhaân vaät moät caùch aán töôïng qua tieáng chöûi môû ñaàu taùc phaåm. -Vieäc chöûi bôùi cuûa Chí Pheøo laø phaûn öùng maïnh meõ vôùi toaøn boä cuoäc ñôøi. Noù boäc loä taâm traïng baát maõn khi bò xaõ hoäi gaït ra khoûi theá giôùi loaøi ngöôøi. =>Vôùi lôøi traàn thuaät nöûa tröïc tieáp, taùc giaû caûm thoâng vôùi taâm traïng bi phaãn cuøng cöïc cuûa ngöôøi noâng daân bò tha hoaù khoâng coøn ñöôïc laøm ngöôøi.2. Mối quan hệ giữa các nhân vật: a.Chí Phèo và bá Kiến: -Tröôùc khi ñi tuø: laø ñöùa treû laïc loaøi, là dân cày lương thiện, hiền hậu lành. -Vì côn ghen cuûa Baù Kieán, Chí Pheøo ñi tuø, nhaø tuø thöïc daân ñaõ bieán ngöôøi noâng daân hieàn laønh, ngöôøi löông thieän trôû thaønh löu manh. -Sau lúc ra tuø: Chí Pheøo ñaõ trườn thay ñoåi caû nhaân hình (Haén veà lôùp naøy troâng gôùm cheát) laãn nhaân tính (ñaäp ñaàu, gaïch maët aên vaï..) vaø trôû thaønh tay không nên cuûa Baù Kieán.=>Töø moät ngöôøi löông thieän, Chí Pheøo ñaõ trôû thaønh nhỏ quyû döõ cuûa laøng Vuõ Ñaïi. =>Tác phẩm toát lên giá trị cáo giác sâu sắc: Chí Phèo là sản phẩm của cơ chế nhà tù đen tối, của sự việc áp bức tàn khốc; là hiện tượng lạ người lao hễ lương thiện bị đẩy vào tuyến đường lưu manh, bị huỷ diệt về nhân hình lẫn nhân tính.Chí Phèo - Thị Nởb. Chí Pheøo vaø thò Nôû:*Chí Phèo thức tỉnh:- Dieãn bieán taâm lí , tình caûm: +Nhaän thöùc khoâng gian bản thân ôû, laéng nghe, caûm xuùc aâm thanh beân ngoaøi cuoäc soáng. +Nhìn laïi cuoäc ñôøi mình töø xöa ñeán hieän taïi ñaùng buoàn vaø töông lai tuyeät voïng.=>Ngheä thuaät mieâu taû taâm lí nhaân vaät ñoäc ñaùo, tinh teá: Töø tænh röôïu, Chí Pheøo ñi ñeán tænh ngoä. -Baùt chaùo haønh cuûa thò Nôû ñaõ laøm Chí ngaïc nhieân vaø thöùc tænh, muoán ñöôïc trôû laïi laøm ngöôøi daân hieàn laønh löông thieän. => phái mạnh Cao ñaõ khaúng ñònh baûn chaát toát ñeïp cuûa con ngöôøi khoâng theá löïc taøn baïo coù theå huyû dieät.*Chí Pheøo bị cự tuyệt: -Baø coâ thò Nôû khoâng mang đến thò laáy Chí Pheøo khieán anh rôi vaøo bi kòch taâm trả ñau ñôùn: Bi kòch bò töø choái quyeàn laøm ngöôøi.“ Vaø haén uoáng. Nhöng töùc quaù, caøng uoáng laïi caøng tænh ra. Tænh ra, chao oâi, buoàn! . Hắn oâm phương diện khoùc rưng rức.” vì sao Chí Pheøo gieát cheát baù Kieán roài töï saùt:a. Vì muoán traû thuø.b. Bởi khoâng muoán trôû laïi cuoäc ñôøi con quyû döõ.c. Bởi vì muoán löông thieän nhöng beá taéc.d. Vì moái thuø ñang buøng chaùy vaø nieàm khao khaùt löông thieän cao hôn caû tính maïng.d*Chí Pheøo bị cự tuyệt: -Baø coâ thò Nôû khoâng đến thò laáy Chí Pheøo khieán anh rôi vaøo bi kòch taâm trả ñau ñôùn: Bi kòch trườn töø choái quyeàn laøm ngöôøi.“ Vaø haén uoáng. Nhöng töùc quaù, caøng uoáng laïi caøng tænh ra. Tænh ra, chao oâi, buoàn! . Hắn oâm mặt khoùc rưng rức.”-Chí Pheøo xaùch dao ñi gieát baù Kieán vaø roài töï saùt vì: Moái thuø ñang buøng chaùy vaø nieàm khao khaùt löông thieän cao hôn caû tính maïng.=>Caùi cheát cuûa Chí Pheøo ñaõ tháo dỡ caùo caùi xaõ hoäi thöïc daân phong kieán ñaåy ngöôøi noâng daân löông thieän vaøo bé ñöôøng baàn cuøng hoaù, löu manh vaø vaøo choã cheát.YÙ nghóa cuûa bỏ ra tieát thò Nôû nhìn cấp tốc xuoáng buïng vaø thò thaáy thoaùng hieän caùi loø gaïch cuõ boû khoâng, xa nhaø cöûa vaø vaéng ngöôøi qua laïi:a. Nhaéc laïi nôi Chí Pheøo ra ñôøi.b. Bi kòch cuûa Chí Pheøo vaãn chöa keát thuùc.c. Thò Nôû tra cứu choã ôû.d. Taát caû caùc yù treân.bDieãn bieán taâm traïng cuûa Chí Pheøo töø lúc gaëp thò Nôû ñeán keát thuùc cuoäc ñôøi:a. Hi voïng – thöùc tænh – thaát voïng, phaãn uaát - tuyeät voïng- ñau ñôùn.b. Thöùc tænh – hi voïng- phaãn uaát, tuyeät voïng – thaát voïng- ñau ñôùn.c. Thöùc tænh – hi voïng- thaát voïng, ñau ñôùn – phaãn uaát – tuyeät voïng.d. Ñau ñôùn – phaãn uaát – tuyeät voïng, thöùc tænh – hi voïng- thaát voïng.cIII. CHỦ ĐỀQua hình töôïng Chí Pheøo, nam giới Cao mang đến thaáy soá phaän khoán cuøng, bi thaûm cuûa ngöôøi noâng daân ngheøo trong xaõ hoäi cuõ vaø nieàm thöông caûm, traân troïng cuûa oâng ñoái vôùi hoï. IV. TỔNG KẾT 1. Nghệ thuật :- xây dừng nhân đồ vật điển hình.- diễn tả và phân tích tình tiết tâm lí phức hợp của con người.- phương pháp dẫn dắt truyện tài tình, kết cấu độc đáo.-Ngôn ngữ từ nhiên, sống động, giọng văn biến hóa hoá linh hoạt.2. Nội dung:-Giaù trò hieän thöïc: tháo dỡ caùo xaõ hoäi taøn aùc ñaõ ñaåy bé ngöôøi vaøo nhỏ ñöôøng löu manh, khoâng loái thoaùt.-Giaù trò nhaân ñaïo: yeâu thöông, tin töôûng bé ngöôøi vaø traân troïng khaùt voïng soáng cao ñeïp cuûa hoï.BAØI TAÄP NAÂNG CAO Phaân tích vaø laøm noåi baät tính ñieån hình cuûa nhaân vaät Baù Kieán:- Đặc điểm con fan : + Giọng quát khôn xiết sang + Tiếng cười Tào tháo dỡ + Lối nói ngon nói ngọt đầy cá tính, hết sức ấn tượng.- Phương châm, thủ đoạn thống trị : “Mềm nắn rắn buông”; “Thứ tuyệt nhất sợ kẻ hero - đồ vật hai sợ hãi kẻ thế cùng liều thân” “Bám thằng có tóc, ai dính thằng trọc đầu”; “Già néo đứt dây - Hãy âm thầm đẩy người ta xuống sông, mà lại rồi lại dắt nó lên nhằm nó thường ơn...”- chính sách dùng fan : cần sử dụng thằng đầu trườn trị thằng đầu bò; Trị ko lợi thì dùng; Thu dụng các thằng bạt mạng, ko sợ bị tiêu diệt và không sợ đi tù=>Khôn ngoan, xảo quyệt, cáo già rạm độc.=>Nhân vật điển hình nổi bật cho ách thống trị thống trị đương thời. Tình cảm :  ngạc nhiên  đôi mắt ươn ướt => cảm cồn  bâng khuâng, vừa vui vừa buồn, như thể ăn năn  thấy lòng thành trẻ con, ước ao làm nũng  vui, cười thật hiền, nói chuyện, đùa, cảm giác được hạnh phúc. Đó là bạn dạng tính của hắn, ngày hay bị lấp đi. chủ yếu tình tín đồ của Thị Nở đang thức thức giấc tính bạn trong Chí Phèo.