Bài kiểm tra tiếng anh lớp 4

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 học tập kì 1, học tập kì 2 gồm đáp án

Bộ đề tổng hợp top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm học 2022 - 2023 học tập kì 1 và Học kì 2 lựa chọn lọc, tất cả đáp án, cực tiếp giáp đề chấp nhận gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì khiến cho bạn đạt điểm cao trong số bài thi môn giờ Anh 4.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 4

Tải xuống


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn lời giải đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. Khổng lồ have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. To lớn play D. Plays

4. Lili and Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Vì B. Dos C. Does D. To lớn do

5. Her friends like ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch men chân và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vị you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Bởi vì you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau quý phái tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 trong học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. bây giờ là sản phẩm mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When bởi vì we have Math?

4. I go khổng lồ primary school from Monday lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vị ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: chọn từ không giống loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vì chưng D. Like

3.

Xem thêm: Bài 1 Trang 9 Văn 11 Tập 2, Soạn Văn Bài: Nghĩa Của Câu, Bài 1 Trang 9 Sgk Ngữ Văn 11 Tập 2

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: dựa vào tranh để xong các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ thích hợp trong vỏ hộp thoại để điền vào khu vực trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính phí time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: search lỗi sai trong những câu sau và sửa lại cho đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp đến xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want khổng lồ fly a kite.

2. They went lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 8 Tất Cả Các Môn Toán Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Toán Có Đáp Án

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống