Bài Tập Câu Tường Thuật Lớp 8 Có Đáp Án

     

Reported speech là dạng câu con gián tiếp được đưa sang từ câu trực tiếp, nhằm truyền đạt lại ý của một fan nào đó. Dạng câu trực tiếp gián tiếp hay xuất hiện rầm rịt trong các bài tập giờ Anh. Lân cận việc nói lại những kiến thức lý thuyết, chúng tôi còn với đến cho bạn các dạng bài tập câu trực tiếp con gián tiếp và dĩ nhiên lời giải ví dụ bên phía bên dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 8 có đáp án

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu con gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện trên đơn)

Past simple

(Hiện trên đơn)

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại xong xuôi tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau từ bỏ câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, phái mạnh said.

➔ nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vì this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye to lớn my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter khổng lồ you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Thuyền Xa Xăm Thuyền Tìm Nơi Bến Đỗ, Lời Bài Hát Tình Anh

4. “Where is the best place to eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vì you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go khổng lồ work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: hãy chọn đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ to go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To lớn stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go lớn the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to lớn the cinema

B. She had gone lớn the cinema

C. She went to lớn the cinema

D. She will go to the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not khổng lồ use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to the theater the next day.Jun said that ráng had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not khổng lồ forget to vì that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye to lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter to lớn him.Oanh asked me where the best place lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone lớn work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to lớn know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Lãnh Đạo Tp Hà Nội Dâng Hương Tưởng Niệm Đức Vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tổ Lên Làm Vua Năm 1010

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before đưa từ yesterday bắt buộc lùi thì ở câu loại gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day yêu cầu lùi thì sống câu gián tiếp)Chọn A (told sb to lớn V)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu gián tiếp)Chọn B (lùi thì ở câu gián tiếp)Chọn B (told sb not to V)

Thực hành về bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp sẽ giúp các em làm cho quen với dạng bài tập này và làm kiểm soát có hiệu quả cao hơn. Chúc các em học tốt.