Bài Tập Enough Too Có Đáp Án Violet

  -  

bạn đang cân nhắc 100 Câu bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài Tập Trắc Nghiệm So nên không? như thế nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, vày nó khôn xiết thú vị với hay đấy!
Bạn đang xem: Bài tập enough too có đáp án violet

Tham khảo tài liệu “bài tập ôn thi xuất sắc nghiệp thpt lesson 5: so/such …that; too … to; enough … that”, tư liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ ship hàng nhu cầu học tập, nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu quả

Đang xem: bài xích tập trắc nghiệm so that such that


*

BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP thpt Lesson 5: SO/SUCH …THAT; TOO … TO; ENOUGH … THAT1.The sun shone________ brightly that Maria had to lớn put on her sunglasses A. Such B. So C. Too D. Enough2. Dean was _______a powerfull swimmer that he always won the race. A. Too B. Enough C. Such D. So3.It was _______ that we decided to go to the beach. A. So a nice day B. Such nice a day C. So a day nice D. Such a nice day4. She was _____ clever that he could make a dress by hands. A. Many B. So C. Much D. Such5. Jane looked _____that the teacher told her lớn see the doctor. A. So sick B. Such sick C. Sick so D. Much sick6. We had ____ of that place that we decided to return . A. So wonderful memories B. Such a wonderful memories C. Such wonderful memories D. So a wonderful memories7. He worked________ carefully that it took him a long time to complete the project. A.enough B. So C. Too D. Such8. It is _____ I can’t finish it on time. A. So hard that B. Such hard work C. Such a hard work that D. So a hard work that9. My friend is _______ he can’t lift up the table by himself. A. So strong that B. So a strong that C. Such strong that D. Such a strong that10. The weather was ____ cold that we couldn’t go out. A. Too B. Enough C. Such D. So11. It was ______ for us to want lớn go out . A. So cold that B. Too cold C. Such cold thatD. Cold too12. Mr Pike is _________ to walk without a stick. A. Such a weak that B. So a weak C. Enough weak D. Too weak13. The ground is too hard _________ . A. For us khổng lồ dig B. To dig C. For dig D. So dig14. The elephant _________ khổng lồ run fast. A.
Xem thêm: Bài Soạn Văn 8: Trong Lòng Mẹ, Soạn Bài Trong Lòng Mẹ (Trang 15)

are too big B. Is too big C. Too big D. For big15. Your handwriting is too bad for _______ . A. I khổng lồ read B. I reading C. Me reading D. Me khổng lồ read16. This man is so old that he can’t work . A. This man is such old that he can’t work . B. This man is such an old that he can’t work . C. This man is enough old that he can’t work . D. This man is too old to work .17. These shoes are so big that I can wear them. A. These shoes are so a big that I can wear them. B. These shoes is so big that I can wear them. C. These shoes are too big for me to lớn wear . D. These shoes are too big for me lớn wear them.18. These goods are __________expensive khổng lồ be sold quickly. A. So B. Such C. Enough D. Too19. She walked too fast _______ . A. To follow B. For her younger sister C. For her younger sister lớn follow D. For her younger sister khổng lồ follow her20. I got up _______ late to eat breakfast. A. Too B. Such C. So D. Enough21. He isn’t young ________ lớn wear this coloured shirt . A. Too B. Enough C. So D. Such22. This pen isn’t cheap enough ______ A. For I to lớn buy B. Khổng lồ buy C. For me to buyD. For me buying23. Mary isn’t strong ________ this bag. A. Enough to lớn carry B. Enough for her to carry C. Enough carry D. Enough for carry24. The chạy thử wasn’t ___________ them to vị . A. Easy for enough B . For enough C. Easy enough for D. Enough easy for25. The land is too poor to grow crops. A. The land isn’t fertile enough to lớn grow crops. B. The land isn’t fertile enough grow crops. C. The land isn’t fertile enough for grow crops. D. The land isn’t enough fertile khổng lồ grow crops.

Vậy là cho đây bài viết về 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài Tập Trắc Nghiệm So đã tạm dừng rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi cùng đọc những bài viết hay của shop chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc chúng ta luôn lượm lặt nhiều thành công trong cuộc sống!


website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn phí https://xettuyentrungcap.edu.vn/uploads/thi-online.png

Đang xem: bài xích tập enough too bao gồm đáp án violet

Bài tập so that, such that, bài bác tập trắc nghiệm so that, such that gồm đáp an, bài xích tập so…that such…that lớp 9 violet, so/such/too/enough exercises, So, such too, enough exercises pdf with answers, so/such/too/enough exercises violet.


*Xem thêm: Đề Ôn Luyện Thi Rung Chuông Vàng Lớp 5 Mới Nhất, Rung Chuông Vàng Lớp 5 Mới Nhất

tiếng anh, ôn giờ đồng hồ anh online, trắc nghiệm tiếng anh online


bài bác tập so that, such that, bài xích tập trắc nghiệm so that, such that có đáp an, bài xích tập so…that such…that lớp 9 violet, so/such/too/enough exercises, So, such too, enough exercises pdf with answers, so/such/too/enough exercises violet, bài tập viết lại câu với too với enough, bài xích tập viết lại câu so that such…that violetBài tập trắc nghiệm so such too enough violet, bài xích tập trac nghiem so that such that violet, bài tập trắc nghiệm so that such that violet, bài xích tập so…that such…that lớp 9 violet, bài tập viết lại câu so that such…that violet, bài xích tập so such, too enough, bài tập trắc nghiệm too và enough violet, The book is too interesting I have read it many times

Chủ đề 13. So, Such, Enough, Too trong tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Cấu tạo so…. That…. (quá . . . Cho nỗi. . . )*Dùng với tính từ:S + be+ so + adj + that + S + VVí dụ: It was so dark that I couldn’t see anything. (Trời quá tối đến nỗi tôi tất yêu nhìn thấy ngẫu nhiên thứ gì. )*Dùng cùng với trạng từ:S + V + so + adv + that + S + VVí dụ: The student had behaved so badly that he was dismissed from the class. (Cậu học viên kia đã cư xử quá thiếu tôn trọng đến nỗi cậu ta đã trở nên đuổi khỏi lớp. )*Dùng với danh từ số các đếm được:S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + VVí dụ: The Smiths had so many children that they formed their own basketball team. (Gia đình công ty Smith vẫn có rất nhiều con cho nỗi chúng ta đã ra đời một team bóng rổ. )*Dùng với danh từ ko đếm được:S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + VVí dụ: He had so much money that he didn’t know what to vì with it. (Anh ta có vô số tiền đến nỗi anh ấy không biết làm cái gi với nó. )*Dùng cùng với danh tự đếm được số ít:S + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + VVí dụ: It was so disappointing a result that we didn’t accept. (Đó là một kết quả quá thất vọng đến nỗi công ty chúng tôi không thể đồng ý được. )2. Cấu trúc such…that…. (quá . . . Mang đến nỗi. . . )Cấu trúc:S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + VVí dụ: He is such a popular man that everyone knows him. (Anh ta quá danh tiếng đến nỗi mọi fan đều biết anh ấy. )3. Cấu tạo too…to. . . (quá . . . Mang đến nỗi không thể. . . )*Dùng cùng với tính từ:S + be + too + adj + (for O) + to_VVí dụ: He is too short to lớn play basketball. (Anh ta rất thấp đến nỗi bắt buộc chơi trơn rổ. )*Dùng cùng với trạng từ:S + V + too + adv + (for O) + to_VVí dụ: They spoke too quickly for me khổng lồ understand. (Họ đã nói quá nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu được. )4. Cấu trúc enough. . . To. . . (đủ…. để triển khai gì…)*Dùng cùng với tính từ:S + be + adj + enough + (for O) + to_VVí dụ: He isn’t tall enough lớn play basketball. (Anh ta không được cao để nghịch bóng rổ. )*Dùng với trạng từ:S + V + adv + enough + (for O) + to_VVí dụ: They spoke slowly enough for me to understand. (Họ vẫn nói đủ đủng đỉnh để tôi rất có thể hiểu được. )*Dùng cùng với danh từ:S + V + enough + noun + (for O) + to_VVí dụ: I have enough time to vị this exercise. (Tôi bao gồm đủ thời gian để gia công bài tập này. )

Chủ đề 13. So, Such, Enough, Too trong giờ Anh

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGTask 1. Use SO or SUCH, TOO, ENOUGH1. The sun shone _______ brightly that she had lớn put on her glasses. 2. There were _________ few students registered that the class was cancelled. 3. We had _________ wonderful memories of that place that we decided to lớn return. 4. It was ________ a nice day that we decided to lớn go to lớn the beach. 5. The book looked ___________ interesting that we decided to lớn read it. 6. Ray called at _________ an early hour that we weren’t wake yet. 7. There were ____________ many people on the bus that we decided lớn walk. 8. The benefit was _________ great a success that the promoters decided lớn repeat it. 9. I’ m not rich ___________to help you. 10. This room is ___________ dark for us lớn study. Gợi ý giải:1. So2. So3. Such4. Such5. So6. Such7. So8. So9. Enough10. TooTask 2. Rewrite the following sentences as directed1. It was such an expensive house that nobody can buy it. ⇒ The house was so . . . . . . . . 2. The food was so good that we ate all of it. ⇒ It was . . . . . . . . 3. The patient was too weak to lớn get up. ⇒ The patient was so . . . . . . . . 4. This room is too dark for me to lớn study. ⇒ This room is so . . . . . . . . 5. This room is too small for us to lớn take the meeting⇒ This room isn’t . . . . . . . . 6. The kiểm tra was so difficult that we couldn’t bởi it. ⇒ The thử nghiệm was not . . . . . . . . 7. The map is so old that I couldn’t read it. ⇒ The map is too . . . . . . . . 8. He spoke so fast that we couldn’t hear him well⇒ He didn’t . . . . . . . . Lý giải giải:1. The house was so expensive that nobody can buy. 2. It was such good food that we ate all of. 3. The patient was so weak that he couldn’t get up. 4. This room is so dark that I can’t study. 5. This room isn’t large enough for us to lớn take the meeting. 6. The kiểm tra was not easy enough for us to do. 7. The bản đồ is too young for me lớn read. 8. He didn’t speak slowly enough for us to lớn hear well. Task 3. Combine these pairs of sentences using “so……. . That”1. That woman was very tall. She could almost touch the ceiling. . . . . . . . . 2. This coat is very big. I can"t wear it. . . . . . . . . 3. The coffee was so strong. She couldn"t go lớn sleep. . . . . . . . . 4. That bag was very heavy. None of us could carry it. . . . . . . . . 5. The stadium is very large. It can hold 60,000 people. . . . . . . . . 6. Those lessons are very difficult. He can"t understand them. . . . . . . . . 7. She was very busy. She couldn"t bởi the housework. . . . . . . . . 8. The climate was very bad. All the plants couldn"t grow well. . . . . . . . . 9. I"m very tired. I couldn"t keep my eyes open. . . . . . . . . 10. That boy is very lazy. He never does his homework. . . . . . . . . Gợi ý giải:1. That woman was so tall that she could almost touch the ceiling. 2. This coat is so big that I can"t wear. 3. The coffee was so strong that she couldn"t go to lớn sleep. 4. That bag was so heavy that none of us could caryfn. 5. The stadium is so large that it can hold 60,000 people. 6. Those lessons are so difficult that he can"t understand. 7. She was so busy that she couldn"t vì the housework. 8. The climate was so bad that all the plants couldn"t grow well. 9. I"m so tired that I couldn"t keep my eyes open. 10. That boy is so lazy that he never does his homework. Task 4. Combine these pairs of sentences using “too . . . . To”1. The bag was very heavy. She couldn"t carry it. . . . . . . . . 2. He is very old. He can"t run. . . . . . . . . 3. She is very young. She can"t go to lớn school. . . . . . . . . 4. Tom is very short. He can"t play volleyball. . . . . . . . . 5. It"s very late. We can"t go to the movies. . . . . . . . . 6. The question was very hard. We couldn"t answer it. . . . . . . . . 7. The TV program is very exciting. The children won"t miss it. . . . . . . . . 8. You"re very young. You can"t drive that car. . . . . . . . . 9. She was tired. She didn"t go anywhere. . . . . . . . . 10. These shoes are very small. I can"t wear them. . . . . . . . . Khuyên bảo giải:1. The bag was too heavy for her lớn carry. 2. He is too old to run. 3. She is too young to lớn go to lớn school. 4. Tom is too short khổng lồ play volleyball. 5. It"s too late lớn go lớn the movies. 6. The question was too hard for us khổng lồ answer. 7. The TV program is too exciting for children to miss. 8. You"re too young to drive that car. 9. She was too tired lớn go anywhere. 10. These shoes are too small lớn wear. Task 5. Combine these pairs of sentences using “such. . . . That”1. Tom was a tall man. He could almost cảm biến the ceiling. . . . . . . . . 2. Mary is a good swimmer. She has won two gold medals. . . . . . . . . 3. He drank strong coffee. He couldn"t go to lớn sleep. . . . . . . . . 4. It was a long walk. The children got tired. . . . . . . . . 5. He told interesting stories. They all lượt thích him. . . . . . . . . 6. The boy made rapid progress. It surprised everybody. . . . . . . . . 7. He had a difficult exercise. He couldn"t vày it. . . . . . . . . 8. The speaker gave a long talk. Most of the audience felt sleepy. . . . . . . . . 9. We watched an exciting competition. We didn"t want lớn go home. . . . . . . . . 10. It was an excellent show. We all enjoyed it. . . . . . . . . Trả lời giải:1. Tom was such a tall man that he could almost cảm ứng the ceiling. 2. Mary is such a good swimmer that she has won two gold medals. 3. He drank such strong coffee that he couldn"t go khổng lồ sleep. 4. It was such a long walk that the children got tired. 5. He told such interesting stories that they all lượt thích him. 6. The boy made such rapid progress that it surprised everybody. 7. He had such a difficult exercise that he couldn"t vị it. 8. The speaker gave such a long talk that most of the audience felt sleepy. 9. We watched such an exciting competition that we didn"t want khổng lồ go home. 10. It was such an excellent show that we all enjoyed it. Task 6. Rewrite the sentences using “enough” instead of “too. . . . To”1. He is too old khổng lồ wear this colored shirt. . . . . . . . . 2. She is too weak to carry this box. . . . . . . . . 3. This pen is too expensive for me to lớn buy. . . . . . . . . 4. Bill was too stupid lớn understand what I had said. . . . . . . . . 5. This bag is too heavy for her lớn carry. . . . . . . . . 6. The chạy thử was too difficult for them to do. . . . . . . . . 7. I"m too poor to help you with the money. . . . . . . . . 8. This book is too dull to read. . . . . . . . . 9. The room is too dark for us to lớn study. . . . . . . . . 10. The shelf is too high for her khổng lồ reach. . . . . . . . . Hướng dẫn giải:1. He isn’t young enough to wear this colored shirt. 2. She isn’t strong enough lớn carry this box. 3. This pen isn’t cheap enough for me to lớn buy. 4. Bill wasn’t intelligent enough khổng lồ understand what I had said. 5. This bag isn’t light enough for her lớn carry. 6. The demo wasn’t easy enough for them khổng lồ do. 7. I’m not rich enough khổng lồ help you with the money. 8. This isn’t interesting enough khổng lồ read. 9. The room isn’t bright enough for us khổng lồ study. 10. The shelf isn’t short enough for her to reach. Task 7. Combine each of the following pairs of sentences into one sentence using too/enough with infinitive. 1. You are very young. You can"t have a front-door key. 2. It is very cold. We can"t bathe. 3. Would you be very kind & answer this letter by return?4. I am rather old. I can"t wear that kind of hat. 5. The ladder wasn"t very long. It didn"t reach the window. 6. He hadn"t much money. He couldn"t live on it. (Omit it. )7. He was furious. He couldn"t speak. 8. The fire isn"t very hot. It won"t boil a kettle. 9. Tom was very foolish. He told lies to lớn the police. 10. You are quite thin. You could slip between the bars. Lí giải giải:1. Too young khổng lồ have2. Too cold khổng lồ bathe3. So kind as to lớn answer/kind enough khổng lồ answer4. Too old to lớn wear5. Long enough to lớn reach6. Enough money lớn live on7. Too furious to lớn speak8. Hot enough to lớn boil9. Foolish enough lớn tell/so foolish as to tell10. Thin enough khổng lồ slipTask 8. Viết lại câu không biến đổi nghĩa1. The room is so tidy that it took us one hour to lớn clean it. ⇒ It is . . . . 2. The man is so fool that no one took any notice of him. ⇒ He is . . . . 3. The film is so long that they can"t broadcast it on one night. ⇒ It is . . . . . 4. The books are so interesting that we have read them many times. ⇒ They are. . . . . 5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it. ⇒ It was. . . . 6. The food was so hot that it turned my tongue. ⇒ It was. . . . . 7. There is so much rain that we can"t go out. ⇒ There is such. . . . 8. The boy is so fat that every calls him Stuffy. ⇒ He is . . . . 9. The milk is so excellent that all the children want some more. ⇒ It is . . . . 10. The weather was so warm that they had a walk in the garden. ⇒ It was. . . . Lí giải giải:1. It is such a tidy room that it took us one hour lớn clean it. 2. He is such a fool man that no one took any notice of him. 3. It is such a long film that they can"t broadcast it on one night. 4. They are such interesting books that we have read them many times. 5. It was such bad news that she burst into tears on hearing it. 6. It was such hot food that it turned my tongue. 7. There is such a lot of rain that we can"t go out. 8. He is such a fat boy that every calls him Stuffy. 9. It is such excellent milk that all the children want some more. 10. It was such warm weather that they had a walk in the garden.

Vậy là mang lại đây bài viết về Bộ bài Tập Enough Too có Đáp Án Violet, Bai Tap Too Enough Trong giờ đồng hồ Anh đã tạm dừng rồi. Mong muốn bạn luôn theo dõi với đọc những nội dung bài viết hay của cửa hàng chúng tôi trên trang web Xettuyentrungcap.edu.vn