BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 1

     

*Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 chương 1

Mai Phước ĐạtBÀI TẬP1) Viết phương trình phản nghịch ứng khi mang đến Na2CO3, Al, Ba(OH)2, AgNO3 tác dụng với dungdịch CuCl2.2) Viết 3 phương trình bội phản ứng trực tiếp điều chế FeCl2 từ hỗn hợp HCl.3) ngừng chuỗi phản nghịch ứng sau:a) Al ⟶ Al2O3 ⟶ Al2(SO4)3 ⟶ AlCl3 ⟶ Al(NO3)3b) fe ⟶ Fe2(SO4)3 ⟶ FeCl3 ⟶ Fe(OH)3 ⟶ Fe2O3c) CaCO3 ⟶CaO ⟶ CaCl2 ⟶ CaSO3 ⟶ CaSO4d) K2CO3 ⟶K2SO4 ⟶ KOH ⟶ KCl ⟶ KNO34) xong xuôi các bội phản ứng sau:a) CuO + HCl ⟶b) Na2CO3 + CaCl2 ⟶c) AlCl3 + NaOH ⟶d) CaCO3 + H2SO4 ⟶5) kết thúc các phản nghịch ứng sau:a) SO3 + H2O ⟶b) CaO + H2O ⟶c) Ba(OH)2 + H2SO4 ⟶d) Cu + H2SO4 đặc t→°6) Bằng cách thức hóa học phân biệt các dung dịch sau:a) NaCl, KOH, Ba(OH)2, H2SO4b) K2SO4, NaOH, HCl, H2SO4c) BaCl2, NaCl, HCl, H2SO4d) Ca(OH)2, KOH, KCl, Na2SO4e) NaOH, H2SO4, Ba(OH)2, HCl7) hòa tan 8g NaOH vào 50ml hỗn hợp HCl (vừa đủ).a) Tính cân nặng muối thu được.Mai Phước Đạtb) Tính nồng độ hỗn hợp HCl vẫn dùng.c) Tính nồng độ dung dịch sau phản nghịch ứng.8) cho 50g dung dịch AgNO3 17% công dụng vừa đủ với 20g dung dịch HCl.a) Tính cân nặng kết tủa sinh ra.b) Tính nồng độ tỷ lệ dung dịch HCl sẽ dùng.c) Tính nồng độ dung dịch sau bội phản ứng.9) đến 50g hỗn hợp FeCl3 16,25% cùng với 50g dung dịch KOH (vừa đủ). Tính:a) cân nặng kết tủa sinh ra.b) Nồng độ tỷ lệ dung dịch KOH đã dùng.c) Nồng độ tỷ lệ dung dịch sau phản ứng.10) Nung 11,76g Cu(OH)2 đến trọng lượng không thay đổi thu được hóa học rắn A. Hòa hợp hết Abằng 100ml dung dịch H2SO4 thu được hỗn hợp B.a) Tính trọng lượng chất rắn A.b) Tính độ đậm đặc mol dung dịch H2SO4 sẽ dùng.c) Tính nồng độ mol dung dịch B.11) Nung 12g CaCO3 đến cân nặng không thay đổi thu được chất rắn X, kết hợp X bằng100ml H2O, khuấy cho đến lúc X tan hết thu được hỗn hợp Ya) Tính khối lượng X.b) Tính mật độ mol của dung dịch Y.12) mang đến 6,5g Zn chức năng vừa đủ với 50g hỗn hợp H2SO4 loãng. Tính:a) Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4.b) Nồng độ tỷ lệ dung dịch sau phản nghịch ứng.13) hài hòa hết 3,48g Fe3O4 bằng 100ml dung dịch HCl.

Xem thêm: Định Lý Viet Và Ứng Dụng Trong Giải Toán, Định Lý Viet Và Ứng Dụng Trong Phương TrìnhXem thêm: Top 17 Tập Tính Và Điều Kiện Sống Của Gà, Các Tiêu Chuẩn Môi Trường Trong Chăn Nuôi Gà

Tính:a) độ đậm đặc mol dung dịch HCl đã dùng.b) độ đậm đặc mol các chất trong dung dịch sau phản ứng.14) mang đến 50ml dung dịch BaCl2 1M chức năng với 100ml hỗn hợp Na2CO3 1M. Tính:a) khối lượng chất rắn sinh ra.Mai Phước Đạtb) nồng độ mol dung dịch sau bội phản ứng.15) cho 150g dung dịch K2SO3 15,8% bội nghịch ứng hoàn toản với hỗn hợp HCl 36,5%. Tính:a) cân nặng dung dịch HCl sẽ dùng.b) Nồng độ tỷ lệ dung dịch sau phản nghịch ứng.16) tổng hợp hết một lượng ZnO buộc phải dùng 100g dung dịch H2SO4 19,6%. Tính:a) trọng lượng ZnO bội nghịch ứng.b) Nồng độ tỷ lệ dung dịch sau làm phản ứng.17) cho 5,6g Fe tính năng hết với dung dịch CuSO4 1M.a) Tính thể tích hỗn hợp CuSO4 đã dùng.b) Tính nồng độ mol/lít dung dịch sau làm phản ứng.18) Đốt cháy hoàn toàn hết 6,5g Zn vào bình đựng khí oxi dư, sau làm phản ứng thu đượcoxit duy nhất. Hòa tan hết oxit đó nên dùng dung dịch HCl 18,25%.a) Tính cân nặng oxit sinh sản thành.b) Tính cân nặng dung dịch HCl vẫn dùng.c) Tính nồng độ xác suất dung dịch sau phản ứng.19) tổng hợp hết 10g CaCO3 đề nghị dùng 50g dung dịch HCl, khuấy đông đảo đến lúc phản ứngxảy ra hoàn toàn.a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCl sẽ dùng.b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản bội ứng.20) mang lại 50g hỗn hợp CuCl2 13,5% phản bội ứng với 50g dung dịch AgNO3 17%.a) Tính khối lượng kết tủa sinh ra.b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng.21) mang đến 150g dung dịch FeCl3 16,25% tác dụng với 50g dung dịch Ca(OH)2 14,8%.a) Tính cân nặng kết tủa sinh ra.b) Tính nồng độ phần trăm các hóa học trong hỗn hợp sau phản ứng.22) Dẫn 4,48 lít khí CO2 vào vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 2M, làm phản ứng xong xuôi chỉ chỉtạo ra muối bột trung hòa.a) Tính khối lượng muối sinh ra.Mai Phước Đạtb) nồng độ mol/lít những chất tất cả trong hỗn hợp sau bội phản ứng.23) mang lại 100ml hỗn hợp H2SO4 1M tác dụng với 100ml hỗn hợp BaCl2 0,5M.a) Tính khối lượng kết tủa sinh ra.b) Tính độ đậm đặc mol/lít dung dịch sau phản nghịch ứng.24) cho 8,4g bột sắt bội nghịch ứng với 50g dung dịch HCl 14,6%.a) Tính thể tích khí bay ra.b) Tính nồng độ tỷ lệ dung dịch sau bội nghịch ứng.25) cho 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M chức năng với 100ml dung dịch H2SO4 1M.a) Tính khối lượng kết tủa sản xuất thành.b) Tính độ đậm đặc mol/lít hỗn hợp sau phản ứng.26) trả tan 5,6g CaO vào dung dịch cất 100g hỗn hợp HCl 10,95%, khuấy đều.a) Tính trọng lượng muối tạo thành thành.b) Tính nồng độ xác suất các chất dung dịch sau phản bội ứng.27) tổng hợp 9,4g Kali oxit vào nước chiếm được 2 lít hỗn hợp A.a) Muốn trung hòa hết A thì nên cần dùng bao nhiêu gam hỗn hợp HCl 36,5%?b) Muốn th-nc hết A thì nên cần bao nhiêu lít hỗn hợp H2SO4 1,5M?28) mang lại 50ml dung dịch AlCl3 1M tính năng với 50ml dung dịch AgNO3 1,2M.a) Tính khối lượng kết tủa tạo nên thành.b) Tính nồng độ mol/lít các chất trong hỗn hợp sau phản bội ứng.29) Trộn 30g dung dịch CaCl2 4,44% cùng với 20g hỗn hợp 7,95%.a) Tính khối lượng kết tủa sản xuất thành.b) Tính nồng độ xác suất các hóa học trong dung dịch sau bội phản ứng.30) sức nóng phân trọn vẹn 9,8g Cu(OH)2 thu được oxit duy nhất.a) Tính cân nặng oxit tạo nên thành.b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1,5M cần để tổ hợp hết lượng oxit trên.