BÀI TẬP KẾT HỢP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập các thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảo
100 bài tập khác nhau Hiện tại tiếp nối và bây giờ đơn gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Bài viết 100 bài xích tập rõ ràng Hiện tại tiếp diễn và lúc này đơn tất cả đáp án với rất đầy đủ ngữ pháp khiến cho bạn nắm vững cách phân biệt hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong giờ Anh với trên 100 bài bác tập từ bỏ luyện giúp cho bạn phân biệt hiện nay tại tiếp tục và hiện tại đơn từ kia học tốt Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hơn.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


100 bài tập biệt lập Hiện tại tiếp nối và hiện tại đơn tất cả đáp án

Bài tập rành mạch Hiện tại tiếp nối và lúc này đơn (phần 1)

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.

1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to mở cửa the door of your car......
4Can you hear those people? What vày they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go to work by car......
8"Hurry up! It"s time khổng lồ leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How bởi vì you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting to work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) to lớn the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) lớn the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) lớn feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six lớn earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there và have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place lớn live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Vị you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Vị your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother vị ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The oto has broken down again.

B: That oto is useless. It .....

Xem thêm: Bình Giảng Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm ), Lời Bài Thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Bài tập minh bạch Hiện tại tiếp nối và lúc này đơn (phần 2)

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.

1Nicky is thinking of giving up her job.Ok
2Are you believing in God?.....
3I"m feeling hungry.Is there anything to lớn eat?.....
4This sauce is great. It"s tasting really good......
5I"m thinking this is your key. Am I right?.....
Hiển thị đáp án

Bài 2: Use the words in brackets khổng lồ make sentences. (You should also study Unit 3 before you vày this exercise)

1. ( You/not/seem/very happy today)

You don"t seem very happy today.

2. A: (what/you/do)

............

B: Be quiet!(I/think)

............

3. A: (who/this umbrella/belong to?)

............

B: I have no idea.

4. A: (the dinner/smell/good)

............

5. Excuse me. (anybody/sit/there?)

............

B: No,it"s free.

6. A: (these gloves/not/fit/me)

............

B: They"re lớn small.

Hiển thị đáp án

2. What are you doing? I"m thinking

3. Who does this umbrella belong to?

4. The dinner smells good

5. Is anybody sitting these?

6. These gloves don"t fit me


Bài 3: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Are you hungry? vày you want (you/want) something khổng lồ eat.

2. Don"t put the dictionary away. I ...... (use) it.

3. Dont put the dictionary aw.ay. I ...... (need) it

4. Who is that main? What ...... (the/want)?

5. Who is that main? Why ...... (the/look) at us?

6. Alan says he"s 80 years old, but nobody ...... (believe) him.

7. She told me her name, but I ...... (not/remember) it now.

8. I ...... (think) of selling my car. Would you be interested in buying it?

9. I ...... (think) you should sell yout car. You ...... (not/use) it very often.

10. Air ...... (consist) mainly of nitrogen & oxygen.

Hiển thị đáp án

2. Am using

3. Need

4. Does he want

5. Is he looking

6. Believes

7. Don"t remember

8. Am thinking

9. Think ... Don"s use

10. Consists


Bài 4: Complete the sentences using the most suitable khung of be. Sometimes you must use the simple (am/is/are) and sometimes the continuous is more suitable (am/is/are being).

1. I can"t understand why he"s being so selfish. He isn"t usually like that.

2. Sarah ...... Very nice khổng lồ me at the moment. I wonder why.

3. You"ll like Debbie when you meet her. She ...... Very nice.

4. You"re usually very patient, so why ...... So unreasonable about waiting ten more minutes?

5. Why isn"t Steve at work today? ...... Ill?

Hiển thị đáp án

2. Is being

3. Is

4. Are you being

5. Is he


Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:


Giới thiệu kênh Youtube sofaxuong.vn


Đã có tiện ích sofaxuong.vn trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của bọn chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Văn Học Và Tình Thương Lop 8 Van Nghi Luan, Nghị Luận Về Văn Học Và Tình Thương (13 Mẫu)

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/sofaxuong.vnteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.sofaxuong.vn để liên tiếp theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.