BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM

  -  

Với cách giải vấn đề cho hỗn kim loại tổng hợp loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm công dụng với nước môn Hoá học lớp 12 gồm phương thức giải đưa ra tiết, bài tập minh họa có giải thuật và bài xích tập từ bỏ luyện để giúp học sinh biết cách làm vấn đề cho hỗn kim loại tổng hợp loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm chức năng với nước lớp 12. Mời chúng ta đón xem:


Các dạng toán cho hỗn hợp kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm công dụng với nước và biện pháp giải – Hoá học lớp 12

A. Kim chỉ nan trọng tâm

Al2O3 là oxit lưỡng tính bắt buộc lớp màng mỏng mảnh Al2O3 trên bề mặt nhôm chức năng với hỗn hợp kiềm tạo thành muối tan. Khi không còn màng oxit bảo vệ, nhôm sẽ chức năng với nước tạo nên Al(OH)3 và giải phóng khí H2 ; Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính nên công dụng trực tiếp với hỗn hợp kiềm.

Bạn đang xem: Bài tập kim loại kiềm

- Al tham gia phản ứng dễ dàng với các dung dịch kiềm:

2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2+ 3H2

2Al + Ba(OH)2+ 2H2O→Ba(AlO2)2+ 3H2

- Cơ chế:

+ Trước tiên, Al tham gia phản ứng với nước:

2Al + 6H2O→2Al(OH)3+ 3H2

+ Al(OH)3sinh ra là hiđroxit lưỡng tính rã được trong dung dịch kiềm:

Al(OH)3+ NaOH→NaAlO2+ 2H­2O

Quá trình này lặp đi lặp lại đến hết.

B. Cách thức giải

Khi cho hỗn hợp Al và kim loại (Na, K, Ba) vào nước giỏi vào hỗn hợp kiềm:

Trước tiên gồm phản ứng:

2Na + 2H2O →2Na+ + 2OH– + H2

2K + 2H2O →2K+ + 2OH– + H2

Ba + 2H2O →Ba2+ + 2OH– + H2

Sau đó xẩy ra phản ứng:

2Al + 2H2O + 2OH– → 2AlO2– + 3H2

Cách 1: Tính theo phương trình hóa học (chú ý bắt buộc xét Al hết xuất xắc Al dư)

Cách 2: thực hiện công thức tính nhanh.

Cho các thành phần hỗn hợp vào nước:

+ giả dụ Al dư, lúc ấy OH- hết, khi đó:

nH2=2nNa/K+4nBa

+ trường hợp Al hết, OH- dư:

2nH2=nNa/K+2nBa+3nAl

Cho tất cả hổn hợp vào dung dịch kiềm dư (Al hết):

2nH2=nNa/K+2nBa+3nAl

C. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: mang lại m gam hỗn hợp Na, Al vào nước, nhận được 0,4 mol H2. Nếu mang đến m gam hỗn hợp trên vào hỗn hợp NaOH dư, thì chiếm được 0,7 mol H2. Giá trị của m là

A. 18,4.

B. 15,4.

C. 19,1.

D. 10,8.

Lời giải bỏ ra tiết

Trong hai thí nghiệm lượng chất thuở đầu như nhau, nhưng số mol khí H2 thu được ở thí nghiệm (2) to hơn ở thí điểm (1), chứng minh ở thể nghiệm (1) nhôm đề nghị dư.

Gọi số mol của Na và Al theo thứ tự là x và y mol

Cho các thành phần hỗn hợp vào nước (Al dư)

2Na + 2H2O →2Na+ + 2OH– + H2

x → x → x

2Al + 2H2O + 2OH– →2AlO2– + 3H2

x ← x → 1,5x

Cho tất cả hổn hợp vào hỗn hợp NaOH dư (Al hết)

2Na + 2H2O →2Na+ + 2OH– + H2

0,2 → 0,1

2Al + 2H2O + 2OH– →2AlO2– + 3H2

y → 1,5y

→ nH2 = 0,1 + 1,5y = 0,7 → y = 0,4

→ m = 0,2.23 + 0,4.27 = 15,4 gam

Chọn B.

Ví dụ 2: Cho m gam lếu láo hợp bố và Al vào nước dư sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,168 lít khí H2 (đktc) với 3,08 gam chất rắn ko tan. Giá trị của m là

A. 14,32.

B. 18,36.

C. 15,28.

D. 17,02.

Lời giải bỏ ra tiết

nH2=7,16822,4=0,32  mol

Chất rắn không tan là Al dư

Gọi số mol cha trong hỗn hợp thuở đầu là x mol

Phương trình hóa học:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2+ H2

x → x → x

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2+ 3H2

x → 2x → 3x

→ nH2= 4x = 0,32 → x = 0,08

Theo phương trình: nAl bội nghịch ứng = 2x = 0,16 mol

→ mAl phản bội ứng = 4,32 gam

→ m = mBa + mAl làm phản ứng + mAl dư = 0,08.137 + 4,32 + 3,08 = 18,36 gam

Chọn B.

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Người Lớp 5 ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu Ngắn Hay Nhất

Ví dụ 3: tất cả hổn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ trọng số mol thân Na cùng Al khớp ứng là 2:1). Cho X tác dụng với H2O dư thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn cục Y công dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương xứng là

A. 16:5.

B. 5:16.

C. 1:2.

D. 5:8.

Lời giải chi tiết

Cho X (Na, Al, Fe) tác dụng với H2O dư:

Gọi số mol khí H2 là x mol

Vì tỉ lệ số mol Na:Al = 2:1

→ Khi đến X vào nước thì Al và Na gần như hết, sắt không bội phản ứng

→ chất rắn Y là Fe

Ta có: nAl = a mol → nNa­ = 2a mol

Bảo toàn electron: 2nH2= nNa + 3nAl

→ 3a + 2a = 2x → nAl = a = 0,4x mol

Cho Y tính năng với H2SO4 loãng dư:

Ta có: nH2 = 0,25x mol

Bảo toàn electron:

nFe = nH2= 0,25x mol

→nFenAl=0,25x0,4x=58

Chọn D.

D. Bài tập từ bỏ luyện

Câu 1: mang đến m gam lếu láo hợp gồm Al với Na vào nước dư, sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc) cùng 2,35 gam chất rắn ko tan. Quý hiếm của m là

A. 3,70.

B. 4,85.

C. 4,35.

D. 6,95.

Câu 2: tổng hợp hết 13,275 gam láo hợp có BaO cùng Al vào nước thu được hỗn hợp X. Sục CO2 dư vào X, chiếm được 7,41 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng BaO trong hỗn hợp là

A. 80,876%.

B. 78,806%.

C. 70,688%.

D. 80,678%.

Câu 3: Cho tất cả hổn hợp Na với Al gồm tỉ lệ số mol khớp ứng là 1:2 vào nước dư. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí H2 (ở đktc) cùng m gam hóa học rắn ko tan. Cực hiếm của m là

A. 0,78

B. 0,54

C. 4,32

D. 1,08

Câu 4: mang lại 8,6 gam hỗn hợp K, Fe, Mg cùng Al vào nước. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam ba kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 2,7

B. 2,0

C. 4,0

D. 3,6

Câu 5: các thành phần hỗn hợp X bao gồm K, Mg, Al. Chia X thành bố phần bởi nhau

Phần một cho vào dung dịch HCl dư, thu được 2,016 lít khí

Phần hai bỏ vào nước dư, nhận được 0,896 lít khí

Phần ba cho vào hỗn hợp NaOH dư, thu được 1,568 lít khí

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, những khí đo sinh sống đktc. Phần trăm trọng lượng Al vào X là

A. 46,15%

B. 33,33%

C. 45,25%

D. 35,54%

Câu 6: tất cả hổn hợp X bao gồm Al, Na. Mang đến m gam X vào nước chỉ nhận được V lít khí H2. Nếu mang đến m gam vào hỗn hợp NaOH dư, thì chiếm được 1,75V lít khí H2. Những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện, những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Na vào X là

A. 77,31%

B. 39,87%

C. 49,87%

D. 29,87%

Câu 7: tất cả hổn hợp X có Ba, Al. Phân tách m gam X thành hai phần bởi nhau:

Phần một cho vô nước dư, nhận được 1,344 lít khí.

Xem thêm: Bài 25 Hệ Thống Phân Loại Sinh Vật, Giải Bài 25: Hệ Thống Phân Loại Sinh Vật

Phần hai cho vào dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 2,016 lít khí.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo làm việc đktc. Quý hiếm của m là

A. 3,405

B. 6,810

C. 5,190

D. 4,565

Câu 8: hỗn hợp X gồm Ba, Na cùng Al, trong các số đó số mol của Al bởi 6 lần số mol của Ba. Mang đến m gam X vào nước mang lại phản ứng trả toàn, nhận được 1,792 lít khí H2 (đktc) cùng 0,54 gam chất rắn, giá trị của m là

A. 3,90

B. 5,27

C. 3,45

D. 3,81

Câu 9: Chia tất cả hổn hợp X gồm K, Al cùng Fe thành nhì phần bởi nhau:

Cho phần một vào dung dịch KOH dư thu đươc 0,784 lít khí H2 (đktc)

Cho phần hai vào một trong những lượng dư H2O thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) với m gam hỗn kim loại tổng hợp loại Y. Hòa tan trọn vẹn Y vào dung dịch HCl dư thu được 0,56 lít khí H2 (đktc)

Khối lượng của K, Al, Fe trong những phần tất cả hổn hợp X thứu tự là

A. 0,39 gam; 0,54 gam; 1,40 gam

B. 0,78 gam; 1,08 gam; 0,56 gam

C. 0,39 gam; 0,54 gam; 0,56 gam

D. 0,78 gam; 0,54 gam; 1,12 gam

Câu 10: Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X bao gồm Na và Al vào nước dư, thu được dung dịch Y. Chia Y là cha phần bằng nhau:

Cho nhàn hạ dung dịch HCl 1M vào phần một mang lại khi bắt đầu xuất hiện kết tủa thì sử dụng hết 100 ml