BÀI TẬP QUẢN LÝ SINH VIÊN TRONG JAVA

     

Trong bài tập này họ sẽ triển khai chương trình quản lý sinh viên bằng ngữ điệu Java.

Bạn đang xem: Bài tập quản lý sinh viên trong java

*

*

Bài viết này được đăng trên

freetuts.net


, ko được copy dưới phần đa hình thức.

Đây là 1 trong những bài tập khá đối chọi thuần, chỉ nhập xuất thông tin và khởi sản xuất những cách thức cơ bản, trường hợp những bạn đã sở hữu kiến thức và khả năng nền tảng về ngữ điệu Java thì với bài xích tập này những bạn sẽ xử lý rất nhanh chóng .

Đề bài: Chương trình quản lý sinh viên.

Xem thêm: Top 11 Mẫu Thuyết Minh Về Bánh Chưng Ngày Tết, Thuyết Minh Về Cách Làm Bánh Chưng Ngày Tết

Viết chương trình xây dựng đối tượng người tiêu dùng Sinh viên tất cả có những thuộc tính sau:

Các trực thuộc tính khai báo private, khái niệm những phương thức get / set đến từng nằm trong tínhBài viết này được đăng trên < không lấy phí tuts. Net >Viết rất nhiều constructor để khởi tạo đối tượng người sử dụng ( constructor khoác định, constructor bao gồm tham số ) .Override cách thức toString của lớp Object .

Xây dựng lớp có thể chấp nhận được nhập vào N sv (dùng mảng). Xuất list trên ra screen theo vật dụng tự tăng ngày một nhiều của mã sinh viên.


Chương trình thống trị sinh viên.

Xem thêm: Bài Tập Trang 146 Sgk Ngữ Văn Lớp 7 Trang 146 Sgk Ngữ Văn 7, Bài Tập Trang 146 Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1

Hướng dẫn:

Chúng ta đang đi thứu tự những nhu cầu của đề bài :

Tạo class SinhVienNhap với những thuộc tính: maSV, hoTen, diaChi, sTD.Khởi tạo những constructor mang định và constructor gồm tham số.Khởi tạo những phương thức getter và setter.Khởi tạo cách thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.Tạo class Main để nhập vào con số sinh viên và các thông tin của sinh viên.Xuất thông tin của sinh viên theo đồ vật tự tăng mạnh của mã sinh viên.

SinhVienNhap. Java

import java.util.Scanner;public class SinhVienNhap private int maSV; private String hoTen; private String diaChi; private String sTD; //khởi tạo ra constructor khoác định public SinhVienNhap() //khởi tạo thành constructor bao gồm tham số public SinhVienNhap(int maSV, String hoten, String diaChi, String sTD) this.maSV = maSV; this.hoTen = hoTen; this.diaChi = diaChi; this.sTD = sTD; //--------------begin getter and setter-------------------- public int getMaSV() return maSV; public void setMaSV(int maSV) this.maSV = maSV; public String getHoten() return hoTen; public void setHoten(String hoten) this.hoTen = hoten; public String getDiaChi() return diaChi; public void setDiaChi(String diaChi) this.diaChi = diaChi; public String getsTD() return sTD; public void setsTD(String sTD) this.sTD = sTD; //--------------end getter và setter-------------------- ///khởi tạo cách làm toString
Override public String toString() return "SinhVienNhap" + "maSV=" + maSV + ", hoten="" + hoTen + """ + ", diaChi="" + diaChi + """ + ", sTD="" + sTD + """ + ""; //khởi tạo cách làm hiển thị theo format public void hienThiTT() System.out.printf("%-5d %-20s %-15s %-15s ", maSV, hoTen, diaChi, sTD); Main. Java

import java.util.Arrays;import java.util.Scanner;public class Main { static Scanner sc = new Scanner(System.in); static void nhapThongTinh(SinhVienNhap tt) System.out.println("Nhập mã số sinh viên: "); tt.setMaSV(sc.nextInt()); ; sc.nextLine(); System.out.println("Nhập họ và tên sinh viên: "); tt.setHoten(sc.nextLine()); System.out.println("Nhập địa chỉ sinh viên: "); tt.setDiaChi(sc.nextLine()); vị System.out.println("Nhập số năng lượng điện thoại bao hàm 7 số: "); tt.setsTD(sc.nextLine()); while (tt.getsTD().length() != 7); public static void main(String<> args) { SinhVienNhap sv<> = null; int a, n = 0; boolean flag = true; vày System.out.println("Bạn chọn làm gì?"); System.out.println("1.Nhập tin tức sinh viên. " + "2.Xuất bản danh sách sinh viên. " + "Nhập số khác để thoát"); a = sc.nextInt(); switch (a) case 1: System.out.println("Nhập số lương sinh viên phải khai báo: "); n = sc.nextInt(); sv = new SinhVienNhap; for (int i = 0; i sv.getMaSV()) temp = sv; sv = sv; sv = temp; System.out.printf("%-5s %15s %15s %20s ", "MSSV", "Họ cùng tên", "Địa chỉ", "Số điện thoại"); for (int i = 0; i Kết quả: sau khi nhập khá đầy đủ các tin tức cho sinh viên:


Kết quả: Xuất tin tức sinh viên và sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần:

Như vậy là tất cả bọn họ đã triển khai dứt chương trình thống trị sinh viên. Chúc đầy đủ bạn xúc tiến thành công xuất sắc ! ! !