50 BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CỰC HAY CÓ LỜI GIẢI

     

Thì bây giờ đơn không thể khó như bạn nghĩ đâu. Để gắng chắc kiến thức về thì ngữ pháp này, hãy thuộc sofaxuong.vn luyện tập qua các bài tập thì bây giờ đơn dưới đây. Đừng quên kiểm tra đáp án phía dưới để hoàn toàn có thể tự review bài làm của mình nhé!

> cấu tạo và cách dùng chuẩn chỉnh xác của thì hiện tại đơn 

> cấu tạo và biện pháp dùng thì hiện tại hoàn thành


> học tiếng Anh làm việc đâu giỏi nhất?

> top 3 cách thức học giờ Anh tác dụng nhất gắng giới

Cùng coi lại các cách dùng, kết cấu của thì lúc này đơn qua video trên nhé! 

Các bài xích tập thì hiện tại đơn tiếp sau đây đều ở tại mức cơ bản, chắc chắn các các bạn sẽ làm được ? Đừng xem câu trả lời trước khi xong xuôi bài tập nhé ? Còn nếu khách hàng vẫn chưa cố gắng chắc kiến thức thì hãy theo dõi video clip dưới phía trên nhé! ko kể ra, bạn có thể tham khảo cách thức học giờ Anh toàn vẹn tại đây.

Bạn đang xem: 50 bài tập thì hiện tại đơn cực hay có lời giải

Khoá học tập trực tuyến sofaxuong.vn ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho những người mất gốc. Chúng ta cũng có thể học số đông lúc những nơi rộng 200 bài học, cung ứng kiến thức toàn diện, tiện lợi tiếp thu với phương pháp Gamification.


MỤC LỤC
Ẩn
Khoá học trực tuyến dành cho:
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:
bài 1: Điền trợ rượu cồn từ sinh hoạt dạng che định.
bài bác 2: lựa chọn dạng đúng của từ.
bài 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc.
bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ vào ngoặc.
bài bác 5: Viết lại thành câu hoàn chỉnh.
Khoá học tập trực tuyến dành cho:
bài xích 6: xong xuôi đoạn hội thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
bài bác 1:
bài xích 2:
bài bác 3:
bài bác 4:
bài xích 5:
bài bác 6:
Khoá học trực tuyến đường dành cho:

☀ các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới ban đầu học tiếng Anh nhưng chưa xuất hiện lộ trình phù hợp.

☀ các bạn có quỹ thời hạn eo nhỏ nhưng vẫn hy vọng muốn tốt Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm giá cả học giờ đồng hồ Anh tuy thế vẫn đạt hiệu quả cao


TÌM HIỂU KHOÁ HỌC ONLINE

Trước khi bắt đầu, hãy cùng mọi người trong nhà xem clip dưới phía trên để ghi nhớ lại kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng làm bài bác tập thì bây giờ đơn một cách cực tốt nhé!

Let’s start!

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:

Bài 1: Điền trợ động từ ngơi nghỉ dạng phủ định.

1. I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go to bed at midnight.

4. They……….do the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The cat ………. Like me.

Bài 2: chọn dạng đúng của từ.

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat outeats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going khổng lồ bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc.

1. She (not study) ………. On Saturday.

2. He (have) ………. A new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….the dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc.

1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________

2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________

3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________

4. Peter và Mary (come) to class on time. (never) => ____________

5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________

6. You (go) shopping? (usually) => ____________

7. She (cry). (seldom) => ____________

8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5: Viết lại thành câu hoàn chỉnh.

Eg: They/ wear suits to lớn work? => vì they wear suits to work?

1. She/ not/ sleep late on weekends =>________

2. We/ not/ believe/ ghost=>________

3. You/ understand the question? =>________

4. They/ not/ work late on Fridays =>________

5. David/ want some coffee? =>________

6. She/ have three daughters =>________

7. When/ she/ go khổng lồ her Chinese class? =>________

8. Why/ I/ have to clean up? =>________

ĐỌC THÊM 6 cách thức vàng nhằm nói giờ đồng hồ Anh như gió

Khoá học tập trực tuyến đường sofaxuong.vn ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho tất cả những người mất gốc. Chúng ta có thể học đa số lúc các nơi rộng 200 bài học, cung ứng kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến đường dành cho:

☀ chúng ta mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bước đầu học giờ đồng hồ Anh nhưng chưa tồn tại lộ trình phù hợp.

☀ các bạn có quỹ thời hạn eo nhỏ bé nhưng vẫn ý muốn muốn xuất sắc Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học tiếng Anh nhưng mà vẫn đạt tác dụng cao


Bài 6: kết thúc đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ.

Xem thêm: Tóm Tắt Câu Chuyện Lý Tự Trọng, Soạn Bài Kể Chuyện Lý Tự Trọng, Tiếng Việt Lớp 5

My cousin, Peter, (have)……….. A dog. It (be)……….. An intelligent pet with a short tail và big black eyes. Its name (be)……….. Kiki & it (like)……….. Eating pork. However, it (never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it (bark)……….. When strange guests visit. Lớn be honest, it (be)……. Very friendly. It (not/ like)……….. Eating fruits, but it (often/ play)……….. With them. When the weather (become)……….. Bad, it (just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter (play)……….. With Kiki every day after school. There (be)……….. Many people on the road, so Peter (not/ let)……….. The dog run into the road. He (often/ take)……….. Kiki lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

*
bài tập thì bây giờ đơn

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1: 

1. I don’t like tea.

2. He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go lớn bed at midnight.

4. They don’t vì chưng the homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The cát doesn’t lượt thích me.

Bài 2: 

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going khổng lồ bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: 

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30.

4. Peter doesn’t study very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I like Math & she likes Literature.

7. My sister washes the dishes every day.

8. They don’t have breakfast every morning.

Bài 4: 

1. => My brothers often sleep on the floor.

2. => Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. => I always vì the housework with my brother.

4. => Peter & Mary never come to class on time.

5. => Why does Johnson always get good marks?

6. => Do you usually go shopping?

7. => She seldom cries.

8. => My father never has popcorn.

Bài 5: 

1. She doesn’t sleep late on weekends.

2. We don’t believe in ghost.

3. Do you understand the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go lớn her Chinese class?

8. Why do I have to clean up?

Khoá học tập trực đường dành cho:

☀ chúng ta mất cội Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học giờ Anh nhưng chưa xuất hiện lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn muốn muốn tốt Tiếng Anh.

Xem thêm: Thực Tiễn, Nhận Thức Và Vai Trò Của Thực Tiễn Đối Với Nhận Thức ? Cho Ví Dụ?

☀ Các bạn muốn tiết kiệm giá thành học tiếng Anh mà lại vẫn đạt kết quả cao


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="sofaxuong.vn ONLINE"> TỚI TRANG HỌC ONLINE

Bài 6: 

My cousin, Peter, (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail & big black eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like/ doesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let/ doesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Hãy “note” lại hầu như lỗi không nên mình gặp phải lúc làm bài bác tập về thì bây giờ đơn nhé. Có như vậy lần sau bọn chúng mình mới tránh ngoài được các lỗi không nên khi thực hiện thì này đấy. Các bạn có thể rèn luyện thêm nhiều bài bác tập thú vị, có ích khác trên Học giờ Anh online. Và hãy tìm hiểu thêm cách “Một mon xóa mù tiếng Anh” cùng sofaxuong.vn tại đây nhé!


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="sofaxuong.vn ONLINE"> GIAO TIẾP TIẾNG ANH SAU 6 THÁNG