Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Và Hiện Tại Đơn

     

Thì lúc này đơn và hiện tại đơn tiếp diễn là 2 thì được sử dụng rộng thoải mái trong giờ Anh. Mặc dù nhiên, chắc rằng có những bạn chạm chán khó khăn khi áp dụng 2 thì này. Vậy nên, chúng ta hãy thuộc Trung trung tâm luyện thi IELTS Vietop ôn lại kiến thức và làm một số bài tập Thì hiện tại tại tiếp diễn và lúc này đơn để nắm vững 2 thì này rộng nhé. 


*
*
*
*

Bài 1: Tìm và sửa lỗi sai:

1. Emmy doing her homework at present.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

2. Mike is swiming with his father.

3. Look! A child are playing with a dog.

4. While I knock the door, he opens it.

5. Listen! Someone are coming here.

Bài 2: phân tách động từ tương thích vào chỗ trống (Hiện tại 1-1 và bây giờ tiếp diễn)

1. Suly sometimes …………(have) a soup for breakfast.

2. At the moment, Linda ……….(play) the guitar with her band.

3. What are you doing? – I………….(paint) a picture.

4. The movie …………(publish) on Tuesday.

5. I …………..(want) a bigger house in order khổng lồ hold a lot of things.

6. My father always ………….(forget) khổng lồ turn off the light.

7. On weekends, My family often ……….(watch) TV but today we ………..(visit) our grandparents.

Xem thêm: Từ Gì Trong Tiếng Việt Có 9 Từ H, Từ Nào Trong Tiếng Việt Có Chín Chữ H

8. While my brother ……….(play) football, my sister …………(read) books.

9. I ……..(think) that you’ll become a successful woman.

10. He ……….(study) English in the afternoon.

11. How often ………….you ……(ski)?

12. ……Mike ………(hate) wine?

13. Watch out! A tree …………(fall).

14. Where is your mother? – She …………(cook) in the kitchen.

15. The bus ……….(arrive) at 8.30 AM.

16. Sarah …….(not tell) me a story.

17. When ……..she ………(go) to the class?

18. I lượt thích Math và she …….(like) Physics.

19. He …….(not work) at his office now.

20. The students ………(learn) art, they ……….(draw) a lot of beautiful pictures.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 8 Bài 29 : Đặc Điểm Các Khu Vực Địa Hình, Bài 29: Đặc Điểm Các Khu Vực Địa Hình

Đáp án

Bài 1:

1. Doing → is doing 2. Swiming → swimming 3. Are → is 4. Knock →

am knocking 5. Are → is

Bài 2:

1. Has2. Is playing3. Am painting4. Publishes5. Want6. Is forgetting7. Watch/ are visiting8. Is playing/ is reading9. Think10. Studies11. Do/ski12. Does/hate13. Is falling14. Is cooking15. Arrives16. Doesn’t tell17. Does/go18. Likes19. Isn’t working20. Are learning/ are drawing

Vậy là đã hoàn tất các bài tập Thì hiện tại tại tiếp tục và hiện tại đơn. IELTS Vietop cảm ơn chúng ta vì đã sát cánh đồng hành trong bài học này để bên nhau ôn tập lại 2 thì lúc này đơn và hiện tại tiếp diễn. Chúc các bạn học tập vui vẻ.