Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 12 What Does Your Father Do?

  -  

Bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 4 What does your father do? tất cả đáp án

sofaxuong.vn xin mang đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh 4 Unit 12 What does your father do? bao gồm đáp án được sưu tầm cùng đăng tải dưới đây với hồ hết dạng bài bao quát lác được ngữ pháp giữa trung tâm của bài rất hữu dụng giúp thầy cô và những em cải thiện hiệu trái dạy và học. Mời thầy cô và những em vào tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 12 what does your father do?

Ex 1: Put a suitable word under each picture: farmer, nurse, driver, factory worker, teacher, student, pupil, clerk

*


Ex 2: Odd one out:

1. A. Farmer

b. Month

c. Nursed. Teacher

2. A. Doctor

b. Hospital

c. Schoold. Nurse

3. A. Ruler

b. Worker

c. Rubberd. Book

4. A. Father

b. Mother

c. Teacherd. Grandma

5. A. Pupil

b. Notebook

c. Pencild. Rubber

6. A. Forty

b. Fourth

c. Fifteend. Twenty

7. A. Get

b. Go

c. Stayd. Early

8. A. Where

b. What

c. Wentd. How

9. A. Did

b. Goes

c. Gotd. Drew

10. A. Factory

b. Clerk

c. Schoold. Hospital

11. A. Office

b. Police

c. Doctord. Clerk

12. A. Sister

b. Farmer

c. Workerd. Singer

13. A. Grandpa

b. Grandma

c. Pupild. Uncle

14. A. Read

b. At

c. Tod. Past

15. A. Dinner

b. Eat

c. Lunchd. Breakfast

16. A. Morning

b. Evening

c. Afternoon

d. Singing

17. A. Finish

b. Start

c. Listend. Homework

18. A. Milk

b. In

c. Ond. At

19. A. Field

b. Doctor

c. Hospitald. Factory

20. A. She

b. Her

c. Hisd. Your

Ex 3: Find & correct the mistake:

1. I go lớn school at 6.40 o’clock.

2. My school finish at 11.30.

3. What bởi vì your sister do? – She’s a pupil.

4. My father water the flowers yesterday morning.

5. He goes on bed at 9.45.

6. My mother gets up early on the morning.

7. Mr. Tuan is a doctor. He works in the field.

8. Her grandfather plants rice, vegetable and raises pig, chicken. He is a factory worker.

9. Mr. Lien teaches English at my school. She is a pupil.

10. There is four people in my family: my father, my mother, my brother and me.

Ex 4: Read & match:

1. What time did you go to lớn school yesterday?

a. It’s on the second of April.

1.

2. What time does she have breakfast?

b. I work in a factory.

2.

3. Were you at the zoo this morning?

c. At 9 p.m.

3.

4. Where does your mother work?

d. No, he’s a student.

4.

5. Where do you work?

e. She’s a clerk.

5.

6. What time is it now?

f. At 6.30 a.m.

6.

7. What does your mother do?

g. I went khổng lồ school at 7.00.

7.

8. What time vì you go to bed?

h. It’s half past ten.

8.

9. Is your brother a farmer?

i. No, I wasn’t. I stayed at home.

9.

10. When’s her birthday?

k. She works in an office.

10.


Ex 5: Make sentence using given words:

1. Nam and Quang/ student

2. Her uncle/ driver

3. My father và her uncle/ factory worker

4. My mother/ nurse

5. Mr. Huong/ doctor

6. I/ teacher

7. Mr. Nam/ go to lớn work/ 6.45

8. We/ get up/ 6.00

9. What/ her sister/ do/ ? – She/ student/.

10. What time/ Peter/ vị homework/? – / 7/ evening/.

11. A doctor/ work/ hospital/

12. A clerk/ work/ office/

13. A worker/ work/ factory/

14. A teacher/ teach/ school/

15. She/ read/ a book/ now/

Ex 6: Answer questions about you:

1. What bởi vì you do?

2. What time vì chưng you get up?

3. What time do you go to lớn bed?

4. What time bởi vì you have lunch?

5. What does your father do?

6. Where does your father work?

7. What subjects do you like?

8. When’s your birthday?

9. What can you do?

10. When vày you have English?

Ex 7. Read và complete. 

A: What (1)_____ your father do?

B: He’s an engineer.

A: (2)______ does he work?

B: He work in the building.

A: (3)_____ he lượt thích his job?

B: (4)_____, he does.

A: (5) _________________?

B: My mother is a teacher.

A: (6)____________________?

B: She teaches in Le Quy Don school.

Ex 8. Find và fix the mistake. 

1. My brother often gets up late on the morning.

____________________________________________________

2. Mr. Hung is a doctor. He works in the field.

____________________________________________________

3. Her grandfather plants rice, vegetable và raises pig, chicken. He is a hard – working engineer.

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Vật Lý Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

____________________________________________________

4. Mr. Lien takes care of people in the hospital. She is a pupil.


____________________________________________________

5. There is five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me.

____________________________________________________

ĐÁP ÁN

Ex 1: Put a suitable word under each picture: farmer, nurse, driver, factory worker, teacher, student, pupil, clerk

1 – nurse2 – student3 – driver4 – factory worker
5 – pupil6 – teacher7 – clerk8 – farmer

Ex 2: Odd one out:

1 – b2 – c3 – b4 – c5 – a
6 – b7 – d8 – c9 – b10 – b
11 – a12 – a13 – c14 – a15 – b
16 – d17 – d18 – a19 – b20 – a

Ex 3: Find & correct the mistake:

1 – vứt o’ clock2 – finish thành finishes3 – do your thành does your4 – water thành watered5 – on thành to
6 – on thành in7 – field thành hospital8 – factory worker thành farmer9 – pupil thành teacher10 – is thành are

Ex 4: Read and match:

1 – g2 – f3 – i4 – k5 – b
6 – h7 – e8 – c9 – d10 – a

Ex 5: Make sentence using given words:

1 – Nam và Quang are student.

2 – Her uncle is a driver.

3 – My father và my uncle are factory workers.

4 – My mother is a nurse.

5 – Mr. Huong is a teacher.

6 – I am a teacher.

7 – Mr. Phái mạnh goes lớn work at 6.45.

8 – We get up at 6.00 o’clock.

9 – What does her sister do? – She is a student.

10 – What time does Peter vị homework? – At 7 o’clock in the evening.

11 – A doctors works in the hospital.

12 – A clerk works in the office.

13 – A worker works in the factory.

14 – A teacher teaches at the school.

15 – She is reading a book now.

Ex 6: Answer questions about you: học sinh tự trả lời.

1 – I am a pupil.

2 – I get up at 6.30.

3 – I go to lớn bed at 9.30.

4 – I have lunch at 12 o’clock.

5 – He is a farmer

6 – He works in the field.

7 – I lượt thích English.

8 – It is on the twenty – first of December.

9 – I can dance.

10 – I have it on Monday và Friday.

Ex 7. Read & complete.

A: What (1)__does___ your father do?


B: He’s an engineer.

A: (2)__Where____ does he work?

B: He work in the building.

A: (3)__Does___ he like his job?

B: (4)__Yes___, he does.

A: (5) ____What does your mother do_____?

B: My mother is a teacher.

A: (6)__Where does she work_______?

B: She teaches in Le Quy Don school.

Ex 8. Find and fix the mistake.

1. My brother often gets up late on the morning.

____My brother often gets up late in the morning.______

2. Mr. Hung is a doctor. He works in the field.

_____Mr. Hung is a doctor. He works in the hospital.______

3. Her grandfather plants rice, vegetable và raises pig, chicken. He is a hard – working engineer.

___Her grandfather plants rice, vegetable và raises pig, chicken. He is a hard – working farmer.___

4. Mr. Lien takes care of people in the hospital. She is a pupil.

____Mr. Lien takes care of people in the hospital. She is a nurse.______

5. There is five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister và me.

____There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me.___

Trên đó là Đề ôn tập Unit 12 tiếng Anh lớp 4 chương trình new kèm đáp án. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 không giống như: Giải bài xích tập tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục bên trên sofaxuong.vn.

Xem thêm: Bài Văn Tức Nước Vỡ Bờ - Soạn Bài Tức Nước Vỡ Bờ


Bên cạnh team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia đội học tập: tài liệu tiếng Anh đái học – nơi cung ứng rất các tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành riêng cho học sinh tiểu học tập (7 – 11 tuổi).