Bài Tập Tiếng Anh Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn

  -  

Thì hiện tại đơn cùng thì lúc này tiếp diễn là 2 thì đặc trưng trong giờ Anh, thường xuyên khiến đa số chúng ta nhầm lẫn. Chính vì vậy trong bài viết dưới trên đây sofaxuong.vn sẽ giới thiệu tổng thể kiến thức về khái niệm, biện pháp phân biệt và bài bác tập bây giờ đơn với hiện tại tiếp tục kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


Bài tập thì bây giờ đơn và bây giờ tiếp diễn

1. Riêng biệt 2 thì hiện tại đơn và bây giờ tiếp diễn

1. Phân biệt 2 thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

Đối với nhà ngữ I/You/We/They thì hễ từ khi áp dụng thì này sẽ là dạng nguyên mẫu, không chia. Ngược lại, so với các nhà ngữ như She/He/It thì phân chia động từ bằng phương pháp thêm đuôi -s hoặc -es sống cuối. Riêng rẽ với hễ từ khổng lồ be thì đang phân chia:

I + amYou/We/They + areShe/He/It + is

1. Cấu trúc

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

+

S + V(s/es)

He plays tennis.

S + am/is/are + Ving

The children are playing football now.

S + vị not/ does not + Vinf

She doesn’t play tennis.

S + am/is/are + not + Ving

The children are not playing football now.

?

Do/Does + S + Vinf?

Do you play tennis?

Am/Is/Are + S + Ving?

Are the children playing football now?


2. Bí quyết sử dụng

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1. Mô tả một thói quen, một hành vi xảy ra liên tục lặp đi lặp lại ở hiện tại tại.

Ex:

- He watches TV every night.

- What vì you bởi vì every day?

- I go to school by bicycle.

2. Diễn đạt một chân lý, một sự thật hiển nhiên.

Ex:

- The sun rises in the East.

- Tom comes from England.

- I am a student.

3. Miêu tả một lịch trình bao gồm sẵn, thời khóa biểu, chương trình

Ex: The plane leaves for London at 12.30pm.

4. Sử dụng sau các cụm tự chỉ thời hạn when, as soon asvà vào câu đk loại 1

Ex:

- We will not believe you unlesswe see it ourselves.

- If she asks you, tell her that you vì not know.

1. Miêu tả một hành động đang xẩy ra tại hiện nay tại.

Ex:

- The children are playing football now.

- What are you doing at the moment?

2. Cần sử dụng theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.

Ex:

- Look! The child is crying.

- Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

3. Thì này còn được dùng để diễn đạt một hành vi sắp xảy ra. (THÌ TƯƠNG LAI GẦN)

Ex:

- He is coming tomorrow.

- My parents are planting trees tomorrow.

Lưu ý: Không sử dụng thì hiện nay tại tiếp tục với những động trường đoản cú chỉ nhấn thức, tri giác như: to lớn be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget, belong to, believe …

Với những động từ này, ta thay bởi thì HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN

Ex:

- I am tired now.

- She wants to lớn go for a walk at the moment.

3. Tín hiệu nhận biết

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

- Often, usually, frequently

- Always, constantly

- Sometimes, occasionally

- Seldom, rarely

- Every day/ week/ month…

- Now

- Right now

- At the moment

- At present

- Look! Listen!…

4. Spelling

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

- Ta thêm S để ra đời ngôi 3 số ít của số đông các cồn từ. Tuy thế ta thêm ES khi cồn từ bao gồm tận thuộc là o, sh, s, ch, x, z.

Ex: He teaches French.

- Nếu đụng từ tận cùng là y cùng đứng trước nó là 1 phụ âm, thì ta đổi y thành i trước lúc thêm es.

Ex:

- He tries lớn help her.

- She studies at China.

- Nếu rượu cồn từ tận thuộc là e đơn thì vứt e này đi trước lúc thêm ing. (trừ những động từ bỏ : to lớn age (già đi), to lớn dye (nhuộm), to lớn singe (cháy xém) và những động tự tận tự là ee

Ex: come –> coming

- Động trường đoản cú tận cùng là một trong nguyên âm trọng tâm 2 phụ âm thì nhân song phụ âm cuối lên rồi thêm ing.

Ex:

run –> running

begin –> beginning

- Nếu động từ tận thuộc là ie thì thay đổi y rồi new thêm ing.

Ex: lie –> lying

- Nếu hễ từ tận thuộc là l mà lại trước nó là 1 trong nguyên âm đối chọi thì ta cũng nhân song l kia lên rồi thêm ing.

Ex: travel –> travelling


2. Bài xích tập phối kết hợp thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

Bài 1. Chia động từ dưới đây ở Thì hiện tại đơn hoặc Thì hiện tại tiếp diễn

1. Listen! My mother (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

3. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in Hue .

5. My father (read)__________________________a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run)______________________.

7. Trang usually (listen)____ khổng lồ the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to school by bus today?

10.There(be)___________many flowers in our garden.

11.Everyday,Mr.Hung (not go)_______________________to work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing & (go)________ to lớn school.

13.I (write)_____________________ a letter to my friend now.

14.At 12 a.m every day, I (have)_______ lunch and (go)________ khổng lồ bed.

15.On Monday, I (have)____________ math & Art.

16.On Friday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My sisters (Play) ___Tennis.

18.Now, He (look)_______ his cat . It (eat)______ a mouse in the garden.

19.Phong, An , Ha, Lan (be)__________________ close friend.

20.___________your mother(walk)_________to market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) to work every day?

24.They (not play)________________soccer in the morning.

25____________Hai(work)____________in the garden at the moment?

26.My brother (do)______________________his homework in his room now. He does it everyday.

27.James and his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play)_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mr.Smith often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B.

30.It"s 7.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2. Chia động từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in nhị Duong town.

2. What _______________he (do) ______________now?

He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________?

She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ volleyball và my brother (play) ______________soccer.

6. It is 9.00; my family (watch)___________________TV.


7. In the summer, I usually (go) ______________ to lớn the park with my friends, & in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! Aman (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 6.00 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ lớn music at 10.00.

20. Everyday , I (go) __________to school by bike but today I go to school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book & my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, và Ha (live)________________in hồ chí minh City.

24. Hung và his friend (play)_______________badminton.

25. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

26. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by bike.

34. We (go)_______________to supermarket to lớn buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business lớn Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like)________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It"s 9 o"clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to lớn work by bike. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Hoa (listen)_______________to music.

49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing và (go)__________to school.


51. I (write)_____________________________ a letter to lớn my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch & (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math & Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an orange, và My sisters (Play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

- No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to lớn school?

58. He (live)________________in hồ chí minh City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city và it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book & there (be)_________pens.

63. Mr. Quang quẻ (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

Xem thêm: Phản Ứng Nhiệt Hạch Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm Cơ Chế Của Phản Ứng Nhiệt Hạch

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.

68. My brother (not live)____________________in London; he (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________APPLES, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can"t(swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Ha (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Hang (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

79. We (go) ______________to market & (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast và (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home and (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. He (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday she (go)____________to work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________badminton.

96. Ann (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3. Phân tách động từ sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where"s John? He ________(listen) lớn a new CD in his room.

2. Don"t forget lớn take your umbrella with you khổng lồ London. You know it always ________ (rain) in England.

3. Jean ________(work) hard all day but she ________(not work) at the moment.

4. Look! That boy ________ (run) after the bus. He________(want) to lớn catch it.

5. He ________(speak) German so well because he ________(come) from Germany.

6. Shh! The quái nhân ________(come). We ________(meet) him in an hour and nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Christmas or________ you ________(stay) at home?

8. She ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Mary ________ (swim) very well, but she ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can"t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Saturday? Nothing special. I ________(stay) at home.

14. I ________ (think) your new hat ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with somefriends for a few days.


16. I can"t talk on the phone now. I ________ (drive) home.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) to a word I say! You ________always ________ (listen) to lớn that mp3 player!

19. He ________ (not understand) what you ________ (talk) about. He"s foreign.

20. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4. Bài bác tập bây giờ đơn, lúc này tiếp diễn

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) the house.

2. Quiet please! I (write) a test.

3. She usually (walk) to lớn school.

4. But look! Today she (go) by bike.

5. Every Sunday we (go) to lớn see my grandparents.

6. He often (go) khổng lồ the cinema.

7. We (play) Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry) .

9. I (not/ do) anything at the moment.

10. (watch/ he) the news regularly?

Bài 5. Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be) Marc.

2. He (wear) a t-shirt and shorts today.

3. He (eat) an táo bị cắn at the moment.

4. Marc (like) fruits và vegetables.

5. He (eat) some every day.

6. Marc (know) that apples (be) good for his health.

Bài 6. Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be) Caroline.

2. Caroline (have) long blond hair.

3. She usually (wear) glasses, but now she (wear) liên hệ lenses.

4. Caroline (like) sports.

5. She (play) handball every Monday và Thursday.

Bài 7. Exercise on Simple Present - Present Progressive

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Joe & Dennis (be) best friends.

2. They often (meet) in the afternoon.

3. What (do/ they) at the moment?

4. They (play) football.

5. They (love) football.

6. Joe (practise) with his father every weekend, but Dennis (not/ play) football very often.

Bài 8. Bài bác tập thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn

It (0. Be) is Sunday evening & my friends và I (1. Be)....... At Jane"s birthday party. Jane (2. Wear)....... A beautiful long dress & (3. Stand)....... Next to lớn her boyfriend. Some guests (4. Drink)....... Wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. Dance)....... In the middle of the room. Most people (6. Sit)....... On chairs, (7. Enjoy)....... Foods and (8. Chat)....... With one another. We often (9. Go)....... To our friends" birthday parties. We always (10. Dress)....... Well and (11. Travel)....... By taxi. Parties never (12. Make)....... Us bored because we lượt thích them.

Bài 9. Bài tập lúc này đơn, lúc này tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run) lớn you.

2. My mom often (buy) meat from the butcher"s.

3. My brothers (not/ drink) coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) the mountain so fast.

5. That girl (cry) loudly in the tiệc ngọt now.

6. These students always (wear) warm clothes in summer.

7. What (you/ do) in the kitchen?

8. I never (eat) potatoes.

9. The 203 bus (set off) every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) to our teacher"s wedding party.

Bài 10 bài tập bây giờ đơn, hiện tại tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to lớn school/ on weekends.

4. John"s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ khổng lồ music/ loudly now?

Bài 11: a/ mang đến dạng đúng của động từ vào ngoặc ở thì hiện tại đơn

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at home on summer holiday.

4. I (not use) _______ this car regularly.

5. Hoa (drive) _______ lớn work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ English every night.

8. _______ the plane (take) _______ off at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam & Trang usually (go) _______ lớn the cinema together?

b/ xuất bản câu thực hiện thì lúc này tiếp diễn phụ thuộc vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. They/ask/a/woman/about/the/way/the/railway/station.

2. My/father/water/some plants/the/garden.

3. Tam/have/lunch/her/friends/a/restaurant.

4. My/daughter/draw/a/beautiful/picture.

Xem thêm: Tóm Tắt Tác Phẩm Những Người Khốn Khổ Tóm Tắt, Những Người Khốn Khổ

5. My/mother/clean/kitchen.

c/ phân chia dạng đúng của đụng từ trong ngoặc (thì lúc này Đơn hoặc thì lúc này Tiếp diễn)