Bài Tập Về Câu Bị Đông Có Đáp Án

     

Học cách chuyển trường đoản cú câu chủ động (Active voice) sang câu tiêu cực (Passive voice) thật tiện lợi bạn có tin không? triết lý không rắc rối, nặng nề nhớ mà còn làm giải quyết khôn cùng nhanh những dạng bài bác tập tương quan đến câu bị động. Sau đây cửa hàng chúng tôi xin reviews đến cho mình những bài tập câu bị động tất cả kèm câu trả lời đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông có đáp án

*

Tổng hợp bài xích tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau thanh lịch câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vị your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will xuất hiện her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had khổng lồ postpone the meeting because the quái thú was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu sau đây sao đến nghĩa không rứa đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her khổng lồ school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Mặt Phẳng Cắt Là Mặt Phẳng Như Thế Nào, Thế Nào Là Mặt Phẳng Cắt, Hình Cắt, Mặt Cắt

Exercise 4: Chia các động từ bỏ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s oto __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ vật yêu cầu không thể ở dạng chủ động phải gửi thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là chủ ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ vật bắt buộc không thể sinh hoạt dạng chủ động phải đưa thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được khuyến mãi bởi bạn thân của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by nam giới in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had lớn postpone because the quái thú was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made khổng lồ study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to lớn school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said khổng lồ be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want to lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard khổng lồ sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn đái thuyết đã làm được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day nên chia thụ động ở thì hiện tại đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month cần chia câu bị động ở thì quá khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight phải chia câu tiêu cực ở thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu nhà động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet bắt buộc chia câu bị động ở thì bây giờ hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… cần chia câu thụ động ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago nên chia câu thụ động ở thì thừa khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Top 19 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Việt Lớp 8 Hk2, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

(dấu hiệu: yesterday cần chia câu bị động ở thì thừa khứ)


Thực hành các dạng bài tập về câu bị động trong giờ đồng hồ anh rất cần thiết cho học viên để có công dụng cao trong những bài kiểm tra.