Bài Tập Về Will Và Be Going To Co Dap An

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

50 bài bác tập Will và Be going to cải thiện có đáp án cụ thể


download xuống 11 3.530 52

sofaxuong.vn sưu tầm với biên soạn bài tập Will với Be going to lớn nâng caocó đáp án, gồm 50 bài bác tập trường đoản cú cơ bản đến nâng cấp mong ước ao giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học tập về Will và Be going to nâng caohiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Will cùng Be going to nâng cao

A. Lý thuyết

I. Will


(+) S + Will + Vinf + O…

(-) S + Won’t + Vinf + O…

(?) Will + S + Vinf + O…?


- We có thể đi với shall thay thế will

Ex: I will come here again.

Bạn đang xem: Bài tập về will và be going to co dap an

(Tôi sẽ đến đây một lần nữa)

Cách dùng:

-Will dùng để diễn tả hành động, sự việc có thể xảy ra vào tương lai

Ex: An will complete this new project next week.

(An sẽ xong xuôi dự án bắt đầu này vào tuần tới)

➔ hành động ‘hoàn thành dự án mới’ hoàn toàn có thể xảy ra vào thời điểm về sau ‘tuần tới’. Vì chưng vậy, ta dùng will để diễn tả.

– Immediately action: một hành vi quyết định ngay trong lúc nói thì sử dụng will

Ex: Her father is calling her và she will come right now.

(Bố cô ấy đang hotline điện và cô ấy sẽ đến ngay bây giờ)

➔ lúc cô ấy ‘đang nghe điện thoại’ thì hành động ‘sẽ đến’ cũng khá được quyết định ngay trong khi đó thì ta dùng will.

II. Be gong to


(+) S + Tobe going to + Vinf + O…

(-) S + Tobe not + going to lớn + Vinf + O…

(?) Tobe + S + going khổng lồ + Vinf + O…?


Ex: Duy is going khổng lồ go to lớn work.

(Duy đã đi làm)

Cách dùng:

– Be going to dùng để làm chỉ hành động, sự việc chắc hẳn rằng diễn ra sau đây gần

Ex: I am going to visit her tonight.

(Tôi sẽ tới thăm cô ấy buổi tối nay)

➔ câu hỏi ‘sẽ đến thăm’ chắc chắn rằng xảy ra trong thời gian ở sau này ‘tối nay’ buộc phải be going to lớn được dùng để nói về hành động này.

– Nếu có kế hoạch hay ý định đã làm được định sẵn và chắc chắn rằng xảy ra trong tương lai thì áp dụng be going to

Ex: Huy is going to clean his house at 7 p.m tomorrow.

(Huy sẽ dọn dẹp nhà cửa vào khoảng 7 giờ buổi tối mai)

B. Bài tập tổng hợp

Bài 1: cho dạng đúng của hễ từ trong ngoặc trong phần viền dưới.

1.Tam (do) ____________ that exercise at 8 p.m tomorrow.

2. Linda (go) ___________ khổng lồ school early.

3. I think they (marry) __________ next year.

4. A: Go và tidy your bedroom.

B: I (not/do) __________ it.

5. A: Why don’t we meet for office on Monday afternoon?

B: Sorry. I can’t. I (see) ____________ the doctor then.

6. ‘My best friend had an accident yesterday’. Oh! I see I (visit) ___________ her.

7. They (stay) _____________ here until he answers them.

8. She’s sure that her quái thú (understand) ______________ her problem.

9. Don’t worry! I (drive) _____________ carefully.

10. He (talk) ______________ to lớn her. Very soon she (talk) ______________ to her.

Đáp án:

1.is going to bởi (hành cồn làm bài tập chắc chắn rằng xảy ra với thời gian rõ ràng trong tương lai là 8 giờ vào tối mai)

2. Will go (hành cồn này rất có thể xảy ra vào tương lai)

3. Will marry (cụm tự ‘I think’ mang nghĩa dự đoán, không chắc chắn là khả năng xảy ra)

4. Won’t vị (quyết định ngay trong lúc nói)

5. Am going to see (có kế hoạch chắc chắn rằng xảy ra trong tương lai)

6. Will visit (hành động hoàn toàn có thể xảy ra nghỉ ngơi tương lai)

7. Will stay (until là dấu hiệu của thì tương lai gần)

8. Will understand (hành động này có thể xảy ra)

9. Am going khổng lồ drive (hành hễ này chắc chắn là xảy ra trong tương lai/lời xác định về việc lái xe cộ cẩn thận)

10. Is going to walk – will talk (hành hễ đầu chắc hẳn rằng xảy ra – hành vi sau rất có thể diễn ra)

Bài 2: Tìm và sửa lỗi không nên (nếu có)

1.Binh is having the salad và the chicken now.

2. Son isn’t playing the piano tonight.

Xem thêm: Language Focus Unit 15 Lop 8, Unit 15 Lớp 8: Language Focus

3. S: There’s no coffee left.

P: Oh! I get some from the shop.

4. Are you going to walking home tonight?

5. The concern is going to finishing early tomorrow evening.

Đáp án:

1.is having ➔ will have (quyết định ngay thời gian nói)

2. Isn’t playing ➔ isn’t going to lớn play (hành động chắc chắn là xảy ra sinh sống tương lai)

3. Get ➔ will get (hành động rất có thể xảy ra trong tương lai)

4. Walking ➔ walk (sau be going to lớn + Vinf)

5. Finishing ➔ finish (sau be going to lớn + Vinf)

Bài 3: xong xuôi các câu sau và chia động từ phù hợp hợp

1.Where/you/go/dinner?

➔__________________________________________________________.

2. What/you/drink?

➔__________________________________________________________.

3. When/will/Begin/famous?

➔__________________________________________________________.

4. I/think/get/taxi/because/tobe/tired/now.

➔__________________________________________________________.

5. Painter/not/going/paint/white wall.

➔__________________________________________________________.

6. You/going/see/new movie/theater/I/see/last week.

➔__________________________________________________________.

7. Lan/going/take part/contest?

➔__________________________________________________________.

8. My sister/forget/phone/me/./She/do/it/immediately.

➔__________________________________________________________.

Đáp án:

1.Where are you going khổng lồ to for dinner?

2. What are you going khổng lồ drink?

3. When will Begin be famous?

4. I think I’ll get a taxi because I’m very tired now.

5. The painter isn’t going lớn paint the white wall.

6. You are going khổng lồ see the new movie at the theater I saw last week.

7. Is Lan going khổng lồ take part in the contest?

8. My sister has forgotten phoning me. She will vì it immediately.

C. Bài tập luyện tập:

Exercise 1: Fill in the gaps with the correct size “will” or “be going to”

1. A: ___________ you mở cửa the window, please?

B: No, it’s too cold in here

2. A: vị you want lớn go to the park this afternoon?

B: I can’t. I ______ visit my grandparents

3. A: This box is very heavy!

B: I ______ carry it for you.

4. A: Have you finished your homework yet?

B: No, but I _____ stay up late và finish it

5. A: What vì you want to vị when you finish school?

B: I ______ be a dancer

Đáp án:

1. Will

2. Am going to

3. Will

4. Am going to

5. Am going to

Exercise 2: Read the situations & complete the sentences using “will” or “be going to”

1. You want some coffee. You go khổng lồ the kitchen to make some.

Xem thêm: Giải Toán 8 Tập 2 Bài 7 : Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình (Tiếp)

You say (to your friend): _______________ some coffee. Would you lượt thích some?

2. You’re speaking khổng lồ a friend và arranging to meet. You suggest a time & a place

You say: ______________ you at 10.30 in the hotel lobby, OK? (I/ see)

3. Joe has khổng lồ go to the airport tomorrow. He doesn’t know how to lớn get there. Amy offer to lớn take him

Amy says: Don’t worry about getting lớn the airport, Joe. ________________ you (I/ take)

4. Later that day, Paul offers to lớn take Joe to the airport. Joe tells him that it’s not necessary.