Các Phép Toán Trong C++

  -  

Trong bài học này, bạn đọc sẽ cùng Lập trình không khó chuyển sang phần kiến thức toán tử trong C. Toán tử là các ký hiệu được dùng để thực hiện một phép toán trong ngôn ngữ lập trình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng loại toán tử nhé.

Bạn đang xem: Các phép toán trong c++


Các loại toán tử trong C

Nội dung cụ thể chúng ta sẽ học trong 3 bài học như sau:

Bài 8. Toán tử số họcBài 9. Toán tử gán và toán tử tăng, giảmBài 10. Toán tử logic và toán tử quan hệ

Toán tử số học (Arithmetic Operators)

Toán tử số học là một loại toán tử trong C: Được sử dụng để thực hiện các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia,… trên các giá trị số (biến và hằng). Đây là các toán tử cần sự tham gia của 2 giá trị số nên được phân loại là các toán tử 2 ngôi.

Toán tửÝ nghĩa
+phép toán cộng
-phép toán trừ
*phép toán nhân
/phép toán chia
%phép toán lấy số dư(chỉ áp dụng cho số nguyên)
Video hướng dẫn về toán tử số học

Source code minh họa


Toán tử tăng, giảm (Increment and Decrement)

Toán tử tăng, giảm là 1 loại toán tử trong C và là các toán tử 1 ngôi, bao gồm 2 toán tử sau:

Toán tử ++: Tăng giá trị lên 1 đơn vịToán tử --: Giảm giá trị đi 1 đơn vị

Các lưu ý khi sử dụng và khái niệm về tiền tố, hậu tố bạn xem video bài số 9 sau đây.

Xem thêm: Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng Là, Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng

 

Code minh họa:


Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán tử trong ngôn ngữ C được dùng để gán giá trị cho 1 biến trong ngôn ngữ lập trình C. Bao gồm các toán tử sau:

Toán tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minh họa:


Toán tử quan hệ (Relational Operators)

Toán tử quan hệ là một loại toán tử trong C được dùng để thực hiện các phép kiểm tra mối quan hệ giữa 2 toán hạng. Nếu quan hệ kiểm tra là đúng thì nó trả về giá trị true và trả về false trong trường hợp ngược lại.

Xem thêm: Ngày 6/4 Là Ngày Gì? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày 6 Tháng 4 Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Hoạt Động Phổ Biến

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
==so sánh bằng7 == 3 cho kết quả là 0
>so sánh lớn hơn5 > 1 cho kết quả là 1
5 cho kết quả là 0
!=so sánh khác5 != 4 cho kết quả là 1
>=lớn hơn hoặc bằng8 >= 3 cho kết quả là 1
5 cho kết quả là 0
Video bài học

Code minh họa:


Toán tử logic (Logical Operators)

Toán tử logic là một toán tử trong C. Toán tử logic bao gồm các toán tử sau:

Toán tử &&: là toán tử AND, trả về true khi và chỉ khi tất cả các toán hạng đều đúng.Toán tử ||: là toán tử OR, trả về true khi có ít nhất 1 toán hạng đúng.Toán tử !: là toán tử NOT, phủ định giá trị của toán hạng.

Code minh họa:


Các toán tử khác

Ngoài các toán tử trên, chúng ta còn có các toán tử khác:

Toán tử bit (Bitwise Operators), nội dung này là phần kiến thức khó. Chúng ta chưa học trong bài này.Toán tử phảy (Comma Operator)


*
*

*

*

*

sofaxuong.vn chia sẻ kiến thức lập trình của Hiếu, xây dựng cộng đồng những người học lập trình. Cho đi kiến thức mình có là cách học tập hiệu quả nhất