Chia Lấy Dư Trong Java

  -  

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm phần nguyên và phần dư của một số chia cho số khác bằng ngôn ngữ Java. Bạn sẽ vận dụng toán tử % để chia lấy phần dư và / để chia lấy phần nguyên.

Bạn đang xem: Chia lấy dư trong java

*


*

Khi hai số chia cho nhau thì kết quả sẽ có hai phần, phần thứ nhất là phần nguyên và phần thứ hai là phân dư. Ví dụ: 11/4 thì phần nguyên sẽ là 2 và phần dư sẽ là 3.

Ví dụ: Tìm phần nguyên và phần dư trong java.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 89 : Luyện Tập, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 89: Luyện Tập

Trong chương trình sau, chúng ta có hai số nguyên là num1 và num2. Chúng ta đang tìm phần nguyên và phần dư của hai số này vậy nên sẽ thực hiện phép chia cho hai số.

Xem thêm: Soạn Sử Lớp 8 Bài 7 Ngắn Nhất: Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cuối Thế Kỉ Xix


import java.util.Scanner;public class ChiaHaiSo { public static void main(String<> args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: "); int num1 = scanner.nextInt(); System.out.println("Nhập vào số thứ hai: "); int num2 = scanner.nextInt(); int phanNg = num1 / num2; int phanDu = num1 % num2; System.out.println("Phần nguyên là: " + phanNg); System.out.println("Phần dư là: " + phanDu); }}
Kết quả:

Bài viết này được đăng tại


Để tìm được phần nguyên chúng ta sẽ sử dụng toán tử "/" trong java, toán tử "/" sẽ lấy phần nguyên của kết quả giữa hai số tức là 2. Còn phần dư, chúng ta sẽ sử dụng toán tử "%" để tìm phần dư cho phép tính này và kết quả sẽ là 1.Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…


Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…


Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…


Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…


Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…


Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…


Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…


Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…


Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…


Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…


In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…


Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…


Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…


Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…


Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…


Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…


Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…