Code Quản Lý Sinh Viên Trong C

     
Xây dựng chương trình thống trị sinh viên bằng ngôn ngữ C là 1 bài tập trong học tập phần nghệ thuật lập trình tại học viện chuyên nghành kỹ thuật Mật Mã. Để giải được câu hỏi này bọn họ cần nạm được kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về lập trình ngữ điệu C để giải quyết.Kỹ thuật lập trình là 1 học phần trong chương trình đào tạo kỹ sư bình yên thông tin tại học viện Kỹ thuật Mật Mã. Trong học tập phần này bọn chúng tôi share tới chúng ta một số dạng bài xích tập thường chạm chán trong quy trình học tập cùng ôn thi như dưới hoặc các bạn có thể đọc thêm theo liên kết dưới đây:1. Chế tạo chương trình thống trị sinh viên bằng ngôn từ C2. Xây dựng chương trình C chất nhận được nhập vào một vài và in ra các số nguyên tố


Bạn đang xem: Code quản lý sinh viên trong c

*

Xây dựng chương trình C thống trị sinh viên như sau:Cấu trúc SinhVien bao gồm các trường:HoTen: kiểu mảng ký tựTuoi: kiểu sốLop: kiểu mảng ký tựThực hiện các tác dụng theo menu:1.Chon 1 de Nhap danh sach sinh vien2.Chon 2 de Hien thi danh sach sinh vien3.Chon 4 de Tim kiem sinh vien theo ten ()4.Chon 3 de Ket thucMời các bạn chọn:Yêu cầu:Viết lịch trình trên chạy đủ các chức năngCải tiến lịch trình trên để tối ưu về hiệu năngCải tiến lịch trình trên để về tối ưu về bộ nhớ


Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Tuần 34, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Tuần 34

#include#include#includetypedef struct char HoTen<50>; int Tuoi; char Lop<10>; Sinh_Vien;void Nhap_ds(int *n,Sinh_Vien sv<100>) printf(" Nhap so sinh vien: "); scanf("%d",n); for(int i=0;i printf(" Nhap thong tin sinh vien: %d",i+1); printf(" Nhap ho ten: "); fflush(stdin); gets(sv.HoTen); printf("Nhap tuoi: "); scanf("%d",&sv.Tuoi); printf("Nhap lop: "); fflush(stdin); gets(sv.Lop); void In_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>) printf(" DANH SACH SINH VIEN"); printf(" STT HO TEN TUOI LOP"); for(int i=0;i printf(" %d %s %d %s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); void Tim_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>) int i=0; printf(" TIM KIEM SINH VIEN"); char name<50>; printf(" Nhap ten sinh vien: "); fflush(stdin); gets(name); for(i=0;i if(strcmp(sv.HoTen,name)==0) printf(" DANH SACH SINH VIEN TIM THAY"); printf(" STT HO TEN TUOI LOP"); printf(" %d %s %d %s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); break; if(i==n) printf("Khong tim thay"); }main() int c; Sinh_Vien sv<100>; int n; while(c!=4) printf(" Chon 1: Nhap danh sach sinh vien"); printf(" Chon 2: Hien thi danh sach sinh vien"); printf(" Chon3: Tim kiem sinh vien theo Ten"); printf(" Chon4: Ket thuc"); printf(" Moi ban chon: "); scanf("%d",&c); switch(c) case 1: Nhap_ds(&n,sv); //system("cls"); break; case 2: In_ds(n,sv); break; case 3: Tim_ds(n,sv); break;


Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Bài Quê Hương Của Tế Hanh, Nêu Hoàn Cảnh Sáng Tác Của Bài Quê Hương

2. Để code chạy được chúng ta nên sử dụng ứng dụng CodeBlock.3. Bạn cũng có thể sử dụng code chạy cho các trình biên dịch khác.