CÔNG THỨC TỔ HỢP CHỈNH HỢP

     Bạn đang xem: Công thức tổ hợp chỉnh hợp

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

I. Hoán vị

1. Giai thừa

(n! = 1.2.3...n). Quy ước: (0! = 1)

(n! = left( n - 1 ight)!n)

(fracn!p! = left( p + 1 ight)left( p + 2 ight)....n) (với (n > p))

(fracn!left( n - p ight)! = left( n - p + 1 ight)left( n - phường + 2 ight)....n) (với (n > p))

2.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 8 Unit 5 Language Focus, Language FocusXem thêm: Tin Học Lớp 12, Giải Bài Tập Tin 12 Trang 21, Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hành 1

Hoán vị (không lặp)

Một tập hợp có n phần tử (left( n ge 1 ight)). Từng cách bố trí n thành phần này theo một vật dụng tự nào này được gọi là một hoán vị của n phần tử.

Số hoạn của n thành phần là (P_n = n!)

3. Thiến lặp

Cho k bộ phận khác nhau (a_1;a_2;...;a_k) . Từng cách thu xếp n bộ phận trong đó tất cả n1 bộ phận a1; n2 bộ phận a2;…; nk thành phần ak (left( n_1 + n_2 + ... + n_k = n ight)) theo một sản phẩm công nghệ tự nào đó được gọi là 1 trong hoán vị lặp cấp n với kiểu (left( n_1;n_2;...;n_k ight)) của k phần tử

Số các hoán vị lặp cấp cho n kiểu dáng (left( n_1;n_2;;;;n_k ight)) của k bộ phận là:

(P_nleft( n_1;n_2;...;n_k ight) = fracn!n_1!n_2!...n_k!)

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HƯỚNG DẪN GIẢI

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay