ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 7

     

Nhận thức biểu thức B chứa phép tính cùng và biểu thức E chưa phép tính trừ đề nghị B và E ko là 1-1 thức

Các đối kháng thức:
Bạn đang xem: đề cương ôn tập chương 4 đại số 7

*

*

*

*

Đáp án bắt buộc chọn là:C

Câu 5: Tổng của hai đa thức A=4x2y - 4xy2+ xy - 7 với B = -8xy2- xy + 10 - 9x2y + 3xy2là


*

Vậy tổng của hai đa thức A và B là: -5x2y - 9xy2+ 3

Đáp án bắt buộc chọn là:A

Câu 6:Tổng những nghiệm của nhiều thức Q(x) = 4x2- 16 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 0

Lời giải:


Vậy tổng các nghiệm của Q(x) là 2 + (-2) = 0

Đáp án đề nghị chọn là:D

Câu 7: Cho nhiều thức f(x) = -6x2+ 3x-4. Tìm nhiều thức g(x) sao cho g(x)-f(x) = 2x2+ 7x - 2


Câu 8:Cho đa thức P(x) = 2x2+ mx - 10. Tra cứu m để P(x) có một nghiệm bằng 2

A. M = 0

B. M = 1

C. M = 2

D. M = 3

Lời giải:

Vì P(x) tất cả một nghiệm bằng 2 nên

P(2) = 0 ⇔ 2.22+ m.2-10=0 ⇔ 2m - 2 = 0 ⇔ m = 1

Đáp án yêu cầu chọn là:B

Câu 9:Cho các đa thức f(x) = x3+ 4x2- 5x-3; g(x) = 2x3+ x2+ x + 2; h(x) = x3- 3x2- 2x + 1. Tính g(x) + h(x)-f(x)


Lời giải:

Ta có:

g(x) + h(x)-f(x) = (2x3+ x2+ x + 2) + (x3- 3x2- 2x + 1) - (x3+ 4x2- 5x-3)

= 2x3+ x2+ x + 2 + x3- 3x2- 2x + 1-x3- 4x2+ 5x + 3

= (2x3+ x3- x3) + (x2- 3x2- 4x2) + (x - 2x + 5x) + (2 + 1 + 3)

= 2x3- 6x2+ 4x + 6

Đáp án phải chọn là:D

Câu 10:Cho đa thức f(x) = a4x4+ a3x3+ a2x2+ a1x + a0. Biết rằng f(1) = f(-1);f(2) = f(-2). Lựa chọn câu đúng


Lời giải:

Theo đề bài xích ta có:

f(1) = a4.14+ a3.13+ a2.12+ a1.1 + a0

= a4+ a3+ a2+ a1+ a0

f(-1) = a4.(-1)4+ a3.(-1)3+ a2.(-1)2+ a1.(-1) + a0

= a4- a3+ a2- a1+ a0

Vì f(1) = f(-1)nên ta có:

a4+ a3+ a2+ a1+ a0= a4- a3+ a2- a1+ a0

⇔ a3+ a1= -a3- a1

⇔ 2a3+ 2a1= 0

⇔ a3+ a1= 0

⇔ a3= -a1(1)

f(2) = a4.24+ a3.23+ a2.22+ a1.2 + a0

= 16a4+ 8a3+ 4a2+ 2a1+ a0

f(-2) = a4.(-2)4+ a3.(-2)3+ a2.(-2)2+ a1.(-2) + a0

= 16a4- 8a3+ 4a2- 2a1+ a0

Vì f(2) = f(-2)nên ta có:

16a4+ 8a3+ 4a2+ 2a1+ a0= 16a4- 8a3+ 4a2- 2a1+ a0

⇒ 8a3+ 2a1= -8a3- 2a1

⇔ 16a3+ 4a1= 0

⇔ 4a3+ 1=0(2)


Đáp án đề xuất chọn là:A

Câu 11: có bao nhiêu đối chọi thức trong số biểu thức sau


A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Lời giải:


Vậy gồm ba 1-1 thức tìm kiếm được

Đáp án đề nghị chọn là:D

Câu 12: Đơn thức đồng dạng với đối kháng thức 2x3y4là:


Lời giải:

Đơn thức đồng dạng với solo thức 2x3y4là

Đáp án đề nghị chọn là:B

Câu 13:Bậc của đa thức x3y2- xy5+ 7xy - 9 là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Lời giải:

x3y2có bậc là 5; -xy5có bậc là 6; 7xy gồm bậc là 2 và 9 có bậc là 0

Vậy bậc của nhiều thức x3y2- xy5+ 7xy - 9 là 6

Đáp án cần chọn là:D

Câu 14:Tích của hai solo thức

A. -6x3y5z4

B. -36x3y5z4

C. 9x2y4z4

D. 54x2y4z4

Lời giải:


Vậy tích của hai đơn thức là -36x3y5z4

Đáp án bắt buộc chọn là:B

Câu 15: chọn câu sai

A. Đơn thức x2yz(x2)2y3có phần hệ số là 1 trong và phần phát triển thành số là x6y4z

B. Đơn thức
(a là hằng số) bao gồm phần hệ số là a/2và phần phát triển thành số là xy2z

C. Đơn thức
có phần thông số là 4 và phần biến chuyển số là x2y2z

D. Đơn thức


Xem thêm: Đặc Điểm Của Chọn Lọc Hàng Loạt, Chọn Lọc Hàng Loạt

(a là hằng số) bao gồm phần hệ số là a2và phần biến chuyển số là x2y2z

Lời giải:

+ Đáp án A: x2yz(x2)2y3= x2yz.x4y3= x6.y4z bao gồm phần hệ số là một trong những và phần biến hóa số là

+ Đáp án B:
(a là hằng số) có phần hệ số là a/2và phần vươn lên là số là xy2z

+ Đáp án C:
có phần hệ số là 4 với phần biến hóa số là x2y2z

+ Đáp án D:
(a là hằng số) có phần thông số là
và phần biến số là x2y2z nên D sai

Đáp án buộc phải chọn là:D

Câu 16:Cho P(x) = 5x2+ 5x - 4; Q(x) = 2x2- 3x + 1;R(x) = 4x2- x-3

Tính 2P(x) + Q(x) - R(x)


Lời giải:

Ta có: 2P(x) = 2.(5x2+ 5x-4) = 10x2+ 10x - 8

Khi đó:

2P(x) + Q(x) - R(x)

= 10x2+ 10x - 8 + (2x2- 3x + 1) - (4x2- x-3)

= 10x2+ 10x - 8 + 2x2- 3x + 1 - 4x2+ x + 3

= (10x2+ 2x2- 4x2) + (10x - 3x + x) + (-8 + 1 + 3)

= 8x2+ 8x-4

Đáp án buộc phải chọn là:C

Câu 17:Cho hai nhiều thức f(x) = -x5+ 2x4- x2- 1; g(x) = -6 + 2x-3x3- x4+ 3x5

Gía trị của h(x) = f(x) - g(x) tại x = -1là:

A. -8

B. -12

C. 10

D. 18

Lời giải:

h(x) = f(x) - g(x)

= (-x5+ 2x4- x2- 1) - (-6 + 2x - 3x3- x4+ 3x5)

= -x5+ 2x4- x2- 1 + 6 - 2x + 3x3+ x4- 3x5

= (-x5- 3x5) + (2x4+ x4) + 3x3- x2- 2x + 5

= - 4x5+ 3x4+ 3x3- x2- 2x + 5

Thay x = -1vào đa thức h(x) ta có:

-4.(-1)5+ 3.(-1)4+ 3.(-1)3- (-1)2- 2.(-1) + 5

= -4.(-1) + 3.1 + 3.(-1)-1-2.(-1) + 5

= 10

Vậy gía trị của h(x) là 10 trên x = -1

Đáp án buộc phải chọn là:C

Câu 18:Tập nghiệm của nhiều thức x2- 5x là


Lời giải:


Đáp án đề nghị chọn là:C

Câu 19:Đa thức P(x) = (x-1)(3x + 2)có bao nhiêu nghiệm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Lời giải:


Đáp án nên chọn là: B

Câu 20:Xét nhiều thức P(x) = ax + b, giả sử rằng gồm hai giá chỉ trị khác nhau x1;x2là nghiệm của P(x) thì


Lời giải:


Đáp án nên chọn là:D

Câu 21:Cho hai nhiều thức A = 5xyz - 5x2y + 8xy + 5-2xy2- 3x2y - 4xy;

B = 3x2y + 2xyz - xy2+ 9xy-6x2y - xyz-7

21.1: kiếm tìm A - B rồi tra cứu bậc của các đa thức thu được

A. A - B = -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy + 12 bao gồm bậc là 5

B. A - B = -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy - 2 có bậc là 3

C. A - B = -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy + 12có bậc là 3

D. A - B = -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy - 2 có bậc là 5

Lời giải:

+ Thu gọn các đa thức A,B ta có:

A = 5xyz - 5x2y + 8xy + 5-2xy2- 3x2y - 4xy

= (-5x2y - 3x2y) - 2xy2+ 5xyz + (8xy - 4xy) + 5

= -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5

B = 3x2y + 2xyz - xy2+ 9xy-6x2y - xyz-7

= (3x2y - 6x2y)-xy2+ (2xyz - xyz) + 9xy - 7

= -3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7

⇒ A - B = -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5-(-3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7)

= -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5 + 3x2y + xy2- xyz - 9xy + 7

= (-8x2y + 3x2y) + (-2xy2+ xy2) + (5xyz - xyz) + (4xy - 9xy) + (5 + 7)

= -5x2y - xy2+ 4xyz - 5xy + 12


Vậy nhiều thức A - B gồm bậc là 3

Đáp án buộc phải chọn là:C

21.2: Tính A + B tại x = 1; y = 2; z = -2


Lời giải:

Theo câu trước ta có:

A = -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5

B = -3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7

⇒ A + B = (-8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5) + (-3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7)

= -8x2y - 2xy2+ 5xyz + 4xy + 5-3x2y - xy2+ xyz + 9xy - 7

= (-8x2y - 3x2y) + (-2xy2- xy2) + (5xyz + xyz) + (4xy + 9xy) + (5 - 7)

= -11x2y - 3xy2+ 6xyz + 13xy - 2

Thay x = 1; y = 2; z = -2vào nhiều thức A + B ta được:

A + B = -11.(-1)2.2-3.(-1).22+ 6.(-1).2.(-2) + 13.(-1).(2)-2

= -11.1.2-3.(-1).4 + 6.(-1).2 + 13.(-1).2 - 2

= -22 + 12 + 24 - 26 - 2 = -14

Đáp án cần chọn là:A

Câu 22:Cho đa thức f(x) = 2x6+ 3x2+ 5x3- 2x2+ 4x4- x3+ 1 - 4x3- x4

22.1: Thu gọn biểu thức f(x) ta được


Lời giải:

Ta có:

f(x) = 2x6+ 3x2+ 5x3- 2x2+ 4x4- x3+ 1 - 4x3- x4

= 2x6+ (4x4- x4) + (5x3- x3- 4x3) + (3x2- 2x2) + 1

= 2x6+ 3x4+ x2+ 1

Đáp án cần chọn là:D

22.2: Chọn giải đáp đúng

A. F(1) = f(-1)

B. Đa thức f(x) không tồn tại nghiệm

C. Cả A, B phần đông sai

D. Cả A, B những đúng

Lời giải:

Theo câu trước ta có: f(x) = 2x6+ 3x4+ x2+ 1

f(1) = 2.16+ 3.14+ 12+ 1 = 2.1 + 3.1 + 1 + 1 = 7

f(-1) = 2.(-1)6+ 3.(-1)4+ (-1)2+ 1 = 2.1 + 3.1 + 1 + 1 = 7

Suy ra: f(1) = f(-1)

+ Ta có: x6≥ 0; x4≥ 0; x2≥ 0 với mọi x nên

f(x) = 2x6+ 3x4+ x2+ 1 ≥ 1 > 0với rất nhiều x

Do đó không sống thọ x nhằm f(x) = 0

Vậy nhiều thức f(x) không có nghiệm

Vậy cả A,B hầu hết đúng

Đáp án nên chọn là:D

Câu 23:Cho P(x) = -3x2+ 2x + 1; Q(x) = -3x2+ x - 2


Lời giải:


Đáp án nên chọn là:A

Lời giải:

Ta có:

P(x) - Q(x) = (-3x2+ 2x + 1) - (-3x2+ x - 2)

= -3x2+ 2x + 1 + 3x2- x + 2

= (-3x2+ 3x2) + (2x - x) + 3

= x + 3

Đáp án nên chọn là:A

23.3: Vậy với mức giá trị làm sao của x thì P(x) = Q(x)

A.Bạn đã xem: Ôn tập chương 4 đại số 7x = 0

B.x = 2

C.x = -3

Lời giải:

Ta có: P(x) = Q(x) ⇔ P(x) - Q(x) = 0

Mà theo câu trước ta có P(x) - Q(x) = x + 3 nên

P(x) - Q(x) = 0 ⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3

Vậy vớix = -3thì P(x) = Q(x)

Đáp án buộc phải chọn là:C

Câu 24:Lớp 6A có số học tập sinh giỏi kì I bởi 2/7 số học sinh còn lại. Học tập kì II bao gồm thêm 5 học viên đạt loại xuất sắc nên số học tập sinh tốt kì II bằng một nửa số học viên còn lại. Tính số học viên của lớp 6A

A. 40

B. 45

C. 35

D. 42

Lời giải:

Vì số học sinh giỏi kì I bởi 2/7 số học sinh còn lại đề xuất số học sinh xuất sắc kì I bằng
số học viên cả lớp

Vì số học sinh tốt kì II bằng một nửa số học sinh còn lại đề nghị số học sinh tốt kì II bằng
số học sinh cả lớp

5 học sinh đạt loại tốt tăng thêm của học kì II so với học tập kì I bằng
số học sinh cả lớp

Số học viên của lớp 6A là


Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 6 : Hợp Tác Cùng Phát Triển, Please Wait

(học sinh)

Vậy lớp 6A gồm 45 học tập sinh

Đáp án yêu cầu chọn là:D

Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 10 Tài liệu có 22 trang. Để xem cục bộ tài liệu, vui mắt tải xuống download xuống

tài liệu cùng bài học:

trường đoản cú khóa : toán 7 Trắc nghiệm toán ôn tập chương IV Đánh giá chỉ

0

0 reviews

Đánh giá

Tài liệu thuộc môn học

Toán Lớp 4 pdf Toán lớp 4 trang 144, 145 Luyện tập thông thường Thanh Thúy Toán lớp 4 trang 144, 145 Luyện tập bình thường - tuyển chọn chọn lời giải bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 hay, cụ thể giúp học viên làm bài xích tập Toán 4. 77 3 2 Toán Lớp 4 pdf Chu vi hình chữ nhật 56cm, chiều nhiều năm là 18 m. Tính diện tích hình chữ nhật. Thanh Thúy Chu vi hình chữ nhật 56cm, chiều nhiều năm là 18 m. Tính diện tích hình chữ nhật. - lời giải bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học tập sinh thuận tiện làm bài tập Toán lớp 4 40 1 0 Toán Lớp 4 pdf Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: trong số hình dưới, hình có diện tích lớn tuyệt nhất là : Thanh Thúy Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: trong những hình dưới, hình có diện tích s lớn tuyệt nhất là : - giải thuật bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học tập sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 4 45 2 0 Toán Lớp 4 pdf Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: vào hình thoi PQRS (xem hình bên): Thanh Thúy Đúng ghi Đ, sai ghi S: vào hình thoi PQRS (xem hình bên): - giải thuật bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 cụ thể giúp học sinh tiện lợi làm bài xích tập Toán lớp 4 29 1 0

Tìm kiếm

tìm kiếm

Tài Liệu sở hữu Nhiều

Tài Liệu thuộc Lớp

Số trang : 22 thiết lập xuống Đánh giá tài liệu × Gửi nhận xét báo cáo tài liệu vi phạm × không nên môn học, lớp học tập Tài liệu đựng link, pr tới các trang web khác Tài liệu quality kém tư liệu sai, thiếu hụt logic, tư liệu chứa tin tức giả nội dung spam những lần tài liệu có đặc điểm thô tục, cổ súy đấm đá bạo lực không giống report Ẩn tài liệu phạm luật × lý do ẩn Ẩn

Trang web chia sẻ nội dung miễn chi phí dành cho tất cả những người Việt.

chế độ

Điều khoản thương mại dịch vụ

chính sách bảo mật

giới thiệu Công Ty

links

Thư viện thắc mắc

contact với shop chúng tôi

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn