ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH LỚP 10 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 10 gồm đáp án

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án phía bên trong bộ đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 10 năm học tập 2021 - 2022 vày Tìm Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn giờ Anh gồm đáp án được biên tập bám giáp chương trình vẫn học giúp học viên lớp 10 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Bạn đang xem: đề cương tiếng anh lớp 10 học kì 2 có đáp án

I. Pronunciation

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. Supply B. Dirty C. Happy D. Energy

2. A. chemical B. Discharge C. change D. church

3. A. Surprise B. Devise C. Promise D. Realize

Pick out the word that has the stress differently from that of the other words.

4. A. Animal B. Invention C. Energy D. Influence

5. A. Delicious B. Encourage C. Excited D. Motivate

II. Choose the best answer

6. The________of the ozone layer is not a good thing for the earth.

A. Depletion B. Deplete C. Depleting D. Depletement

7. Deforestation will lead khổng lồ the extinction of rare animals due to the loss of their habitats, and extreme floods và land _________.

A. Erode B. Eroding C. Erosion D. Erodement

8. The_______of fossil fuels has gradually increased in many countries which is concerned for many environmentalists.

A. Consumer B. Consume C. Consuming D. Consumption

9. The smoke from burning fuels causes pollution if it ______ into the atmosphere.

a. Releases b. Is released c. Will be released d. Released.

10.Oil spills are having a devastating effect on coral reefs in the ocean.

Xem thêm: Soạn Sinh Bài 5 Lớp 12 Bài 5: Thực Hành: Điôt, Please Wait

a. Powerful b. Significant c. Disastrous d. Detectable

11. _______ aren"t effective anymore because insects have become resistant to them.

A. Fertilizers B. Pesticides C. Herbicides D. Medicines

12. Students can tải về programme and………………from internet.

A. Materials B. Food C. Drink D. Note

13. Mass tourism has contributed khổng lồ the _____of the environment.

A. Destroy B. Destroying C. Destruction D. Destroyment

14. Ecotourism has ______more jobs for the local people.

A. Provided B. Given C. Introduced D. Got

15. Like children elsewhere, children in the USA have greatly benefited________modern technology.

Xem thêm: Ngữ Văn 11 Tập 2 Trang 59 - Soạn Bài Tôi Yêu Em, Trang 59 Sgk Văn 11

A. In B. From C. Since D. For

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi môn giờ Anh lớp 10 học kì 2 có đáp án năm học tập 2021 - 2022 số 3. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 10 cả năm không giống được update liên tục trên tìm Đáp Án như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,....