ĐỀ KIỂM TRA VĂN 8 HỌC KÌ 1

  -  
Đề số 1 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề tiên phong hàng đầu - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã
Bạn đang xem: đề kiểm tra văn 8 học kì 1

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 2 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 3 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 4 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 5 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 6 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 6 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 7 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 8 - Đề khám nghiệm học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số cửu - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 9 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 10 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 10 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 11 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 11 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã
Xem thêm: Công Của Nguồn Điện Được Tính Theo Công Thức Tính Và Bài Tập

Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 13 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 14 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 15 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề bình chọn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải thuật


Đề số 16 - Đề kiểm soát học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 16 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Xem giải mã


Đề số 17 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề đánh giá học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


Đề số 18 - Đề soát sổ học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Ngữ văn 8

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 18 - Đề chất vấn học kì 1 (Đề thi học tập kì 1) - Ngữ văn 8

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Nâng Cao Hiệu Quả Tuân Thủ Pháp Luật Là Gì ? Tuân Thủ Pháp Luật Là Gì Vậy

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép sofaxuong.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.