Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1

  -  

Top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tất cả đáp án

Với đứng top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 tất cả đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 3 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong số bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Chọn và khoanh tròn trường đoản cú khác các loại với mọi từ sót lại

1A. You B. FatherC. Mother

2A. Old B. Nice C. Ten

3A. HisB. She C. He

4A. How B. Who C. Too

II. Nối các câu hỏi ở cột A với các câu vấn đáp ở cột B.

A B
1. What’s your name? a. I’m fine, thank you.
2. May I go out? b. My name’s Hue.
3. How are you? c. Nice to lớn meet you, too
4. Nice to lớn meet you d. Sure
Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

III. Đọc với nối.

*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

IV. Thu xếp lại các từ để tạo nên thành câu đúng.

1. name / is / Lily / My /. /

___________________________________________________________________

2. your / please / book / xuất hiện / , /

___________________________________________________________________

3. in / May / out / I / ? /

___________________________________________________________________

4. This / school / my / is / . /

___________________________________________________________________

V. Nhìn vào tranh cùng viết những từ say mê hợp.

*
1.…………...your book, please.
*
2. They are my ………………
*
3. A: Is your………… big ? B: Yes, it is.
*
4. This is a ……………..

Đáp án và Thang điểm

I.

1. You 2. Ten 3. His 4. Too

II.

1 – b 2 – d 3 – a 4 – c

III.

1. B 2. A 3. D 4. C

IV.

1.My name is Lily.

2. xuất hiện your book, please.

3. May I go out ?

4. This is my school

V.

1, Close 2. Friend 3. Pen 4. Bag

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH mang lại CÁC SỐ SAU

A)

*

B)

*

C)

*

D)

*

E)

*

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT NGHĨA TIẾNG VIỆT

a.A__D Y__ __: _______________________________

b.G__A__DM__ __HE__: _______________________

c.G__EE__: __________________________________

d.F__I__ __D: ________________________________

III. SẮP XẾP LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a.VELTWE: ____________________________________________

b.HETY: _______________________________________________

c.HATT: _______________________________________________

d.PELSL: _______________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a.__________ are you? - __________ very well, __________.

b.__________ is that? - __________ my friend, Long.

c.Hello, Long. __________ to meet __________.

d.How __________ __________ you, Long?

e.I’m seven __________ __________.

f.Are __________ your __________? – Yes, __________ ________.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a.How vị you spell your name?

______________________________________________________

b.How old are you?

______________________________________________________

c.Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d.Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e.Who is that? (friend, Huong)

______________________________________________________

f.Are they your friends? (No)

______________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

A. nineB. ThreeC. OneD. SevenE. Eight

II.

A. A__D Y__ __: _____And you: nạm còn bạn

B. G__A__DM__ __HE__: Grandmother: bà

C. G__EE__: __Greet: Lời xin chào (Green: màu sắc xanh)

D. F__I__ __D: Friend: chúng ta bè

III.

A. VELTWE: TWELVE

B. HETY: THEY

C. HATT: THAT

D. PELSL: SPELL

IV.

A. How are you? – I am very well, thanks.

B. Who is that? – That’s my friend, Long.

C. Hello, Long. Nice to meet you.

D.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Học Kì 1 Có Đáp Án (Đề 3)

How old are you, Long?

E. I’m seven years old.

F. Are they your friends? – Yes, they are.

V.

A. It is L - E, Le.

B. I am ten years old

C. Yes, it is.

D. No, it isn’t.

E. That is my friend. Her name is Huong.

F. No, they aren’t.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Reorder the letters to lớn have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order lớn make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

________________________________________________

2. are/ How/ Linda?/ you,/

________________________________________________

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

________________________________________________

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

_______________________________________________

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp án và Thang điểm

I.

1. School 2. Library 3. Name 4. Spell 5. What 6. Class 7. Take 8. Dog

II.

1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How bởi vì you spell your name?

III.

1. Yes 2. It isn’t/ It is not 3. Is 4. Is

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất

1. Hello, My ______ is Linda.

a. Name b. Is c. I am

2. What is ______ name?

a. Name b. My c. Your

3. Nó là một trong cây bút chì.

a. It"s a pen. B. It"s a pencil. C. It"s a rubber.

4. How bởi you ______ your name?

a. What b. Is c. Spell

5. ______ this a library? - Yes, it is.

a. Is b. Who c. What

6. What is this?

a. It"s a book. B. It"s a computer. C. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. B. Yes, it is. C. It is not

8. sắp xếp từ theo hiếm hoi tự đúng: Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. School Queen

II. Thêm vào một chữ loại để chế tác thành một từ trả chỉnh.

a. Comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. Fr_end

III. Nối số đông từ giờ Việt ở cột A phù hợp với những từ tiếng anh tươn ứng với bọn chúng ở cột B.

A B
1) cây viết mực a/ apple
2) quả táo b/ pencil
3) cây viết chì c/ pen
4) đồ gia dụng chuốt viết chì d/ School bag
5) cái cặp e/ rubber
6) cây thước kẻ f/ book
7) viên tẩy g/ Pencil sharpener
8) quyển sách h/ ruler
Đáp án: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
IV. Sắp đến xếp những từ thành câu trả chỉnh.

1. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> _______________________________

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> _______________________________

3. Mai/ am/ I/ .

=> _______________________________

4. are/ How/ you /?

=> _______________________________

V. Trả lời câu hỏi về phiên bản thân em.

1. What"s your name?

_______________________________

2.

Xem thêm: Gửi Mail Html Trong Gmail Trong Phiên Bản Html Chuẩn Hoặc Cơ Bản

How are you?

_______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – a 2 – c 3 – b 4 – c 5 – a 6 – c 7 – b 8 - a
II. a. Computer b. Library c. Pencil d. Friend
III.