Đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 2

  -  
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

bộ Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân học kì hai năm 2022 bao gồm đáp án (5 đề)


download xuống 16 1.560 31

Tài liệu cỗ đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 tất cả đáp án năm học tập 2022 – 2023 gồm 5 đề thi tổng hợp từ đề thi môn tiếng Anh 6 của những trường thcs trên toàn nước đã được soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài bác thi giữahọc kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 6. Mời chúng ta cùng đón xem:

Bộ Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân học kì hai năm 2022 bao gồm đáp án (5 đề) - Đề 1

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 2

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Odd one out

1.A. Foot B. Leg C. Teeth D. Hand

2.A. Thực đơn B. Carrot C. Banana D. Apple

3.A. Eat B. Coffee C. Water D. Tea

4.A. Tent B. Kite C. Movie D. Once

II. Give the correct khung or tense of the verb in each bracket

1.When it is hot, bố often (go) ______________ swimming.

2.There (not be) ______________ any water in the bottle.

3.Lan và Nga (drink) ______________ iced tea at the moment.

4.Lan (visit) ______________ her grandmother tomorrow morning.

III. Read the text and decide if these statements are True (T) or False (F)

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going lớn visit Ha Long Bay. He is going lớn stay in a small khách sạn near the bay for two days. Then he is going lớn visit domain authority Lat for three days. Finally, he is going lớn visit some friends in Ho đưa ra Minh City. He is going to stay there for one day. He is going to walk along Saigon River. He is going to fly home.

True (T)/ False (F) statements:

1…….Mr. Hung is going khổng lồ visit three cities this summer.

2…….He is going to lớn visit Ha Long bay first, then Ho đưa ra Minh City, and finally domain authority Lat.

3…….He is going lớn stay in domain authority Lat for three days.

4…….He is going khổng lồ go trang chủ by train.

IV. Arrange the words into the sentence

1.want/ They/ glasses/ two/ of/ water.

.....................................................................................................................................

2.sister/ My/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.....................................................................................................................................

V. Match the questions in column A with the answers in column B

A

B

Answers

1. What màu sắc are your eyes?

A. I’d lượt thích noodles.

1 -

2. How much is a sandwich?

B. I lượt thích soccer.

2 -

3. What would you like for breakfast?

C. They are black.

3 -

4. What’s your favorite sport?

D. It’s five thousand dong.

4 -

*

Đáp án

I. Odd one out

1. C

2. A

3. A

4. D

II. Give the correct size or tense of the verb in each bracket

1.goes (câu phân tách thời hiện tại đơn vì gồm “often”)

2.isn’t (water ko đếm được phải dùng tobe là “is”)

3.are drinking (câu chia thời HTTD vì có “at the moment”)

4.is going khổng lồ visit (câu chia thời tương lai gần vì có “tomorrow morning”)

III. Read the text & decide if these statements are True (T) or False (F)

1.T

2.F

3.T

4.F

IV. Arrange the words into the sentence

1.They want to lớn glasses of water.

2.My sister is going to lớn live in the country.

V. Match the questions in column A with the answers in column B

1-C(– đôi mắt cậu color gì? – bọn chúng màu đen.)

2-D(– Một bánh mì kẹp từng nào tiền? – 5000 đồng.)

3-A(– Bữa sáng bạn muốn ăn gì? – Tôi muốn ăn uống mỳ.)

4-B(– Môn thể thao ưa thích của chúng ta là gì? – bóng đá.)

-----------------------

Bộ Đề thi giờ Anh lớp 6 giữa học kì hai năm 2022 bao gồm đáp án (5 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Thời gian làm cho bài: 60 phút

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1.A. Tent B. Lettuce C. Thực đơn D. Chicken

2.A. Bread B. Healthy C. Weather D. Tea

3.A. Noodle B. Food C. Foot D. Cool

4.A. Tired B. High C. Tin D. Wine

II. Choose the best answer (A, B, C or D)

1.There/ be/ lot of/ tree/ park/.

A. There is a lot of trees in this park.

B. There are a lot of trees in this park.

C. There be a lot of trees in this park.

D. There are lot of trees in this park.

2.We love __________ kites in the summer.

A. Fly B. Flying C. To fly D. Flies

3.My mother buys me a __________ of toothpaste.

A. Pair B. Dozen C. Tube D. Bar

4.Would you lượt thích __________ iced coffee?

A. Some B. A C. Any D. Many

III. Read the passage & do the tasks that follow.

Nam is a student. He is twelve years old. His father is a doctor. He is forty years old. His mother is a teacher. She is thirty-six years old. He has a brother & a sister. His brother is an engineer. He is twenty years old. His sister is a student. She is fifteen.

A. True (T) or False (T).

1.Nam is twelve years old. ____________

2.Nam’s father is a nurse. ____________

3.Nam has a brother. ____________

4.His sister is fifty. ____________

B. Answer the questions.

1.What does Nam’s mother do?

_________________________________________________

2.How many people are there in Nam’s family?

_________________________________________________

IV. Write the second sentence so that it has a similar meaning lớn the first

1.I want some milk.

I would __________________________________________

2.What about going to the beach?

Let’s ____________________________________________

Đáp án

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. D

2. D

3. C

4. C

II. Choose the best answer (A, B, C or D)

1.B

Giải thích: cấu tạo there are + danh từ bỏ số nhiều

Dịch: có nhiều cây trong công viên này.

2.B

Giải thích: Loving + Ving

Dịch: chúng tôi thích thả diều vào mùa hè.

3.C

Giải thích: a tube of toothpaste: một tuýp kem tiến công răng

Dịch: bà mẹ mua mang lại tôi 1 tuýp kem tấn công răng

4.A

Giải thích: some + danh từ ko đếm được

Dịch: Bạn có muốn uống chút cà phê đá không?

III. Read the passage and do the tasks that follow.

A. True (T) or False (T).

1.T

2.F

3.T

4.F

B. Answer the questions.

1.She is a teacher.

2.There are 5 people in his family.

IV. Write the second sentence so that it has a similar meaning to lớn the first

1.I would like some milk.

2.Let’s go khổng lồ the beach.

-----------------------

Bộ Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 giữa học kì hai năm 2022 bao gồm đáp án (5 đề) - Đề 3

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the rest

1.A. Spring B. White C. Onion D. Wind

2.A. Pea B. Bean C. Healthy D. Tea

3.A. Brown B. Cow C. Bowl D.owl

4.A. Full B. Much C. Hungry D. Bus

II. Circle the best words or phrases to complete the sentences

1.What is ___________ dinner today? – There is some meat và some rice.

A. In B. On C. At D. For

2.My daughter ___________ jogging every morning.

Xem thêm: Bài 1: Những Khái Niệm Cơ Bản Về Ngôn Ngữ C Là Gì ? Tại Sao Cần Học Lập Trình C

A. Goes B. Does C. Has D. Gets

3.I don’t have ___________ oranges but I have ___________ apples.

A. Any/ any B. Some/ any C. Some/some D. Any/ some

4.Miss. đưa ra has full lips và ___________

A. Teeth small white C. Trắng small teeth

B. White teeth small D. Small white teeth

III. Read the following passage & then vày the tasks that follow.

South Vietnam enjoys a tropical climate, so there are two seasons all year round. They are known as the dry season and the rainy season. It’s very hot in the dry season, but it’s cool in the rainy season. In the dry season, we often go camping & swimming. In the rainy season we don’t often go out. We sometimes go fishing in the morning because it often rains in the afternoon.

A. Tick True or False.

FACTS

T

F

1. There are two seasons in the south of Vietnam.

2. It’s very cold in the dry season.

3. They often go camping & swimming in the rainy season.

4. In the rainy season, it often rains in the afternoon.

B. Answer the following sentences

1.How many seasons are there in South Vietnam?

...............................................................................................................

2.What do they vị in the dry season?

................................................................................................................

3.Is it cool in the dry season?

..............................................................................................................

4.Why vì chưng they go fishing in the morning? ...................................................................................................................

IV. Complete the sentences, using the words given

1.What/ Nam/ do/ when/ it/ hot?

_______________________________________________________

2.There/ not/ any/ bottles/ cooking oil/ the kitchen.

_______________________________________________________

*

Đáp án

I. Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the rest

1. B

2. C

3. C

4. A

II. Circle the best words or phrases khổng lồ complete the sentences

1.D

Giải thích: what’s for dinner?: buổi tối có món gì?

Dịch: ban đêm nay có món gì vậy? – tất cả chút thịt và cơm.

2.A

Giải thích: go jogging: đi tản bộ, đi dạo

Dịch: con gái tôi quốc bộ vào từng buổi sáng.

3.A

Giải thích: not…any + danh từ cho được số nhiều

Some + danh từ mang lại được số nhiều

Dịch: Tôi không tồn tại quả cam nào tuy vậy tôi tất cả vài trái táo.

4.D

Dịch: Cô Chi bao gồm răng white nhỏ.

III. Read the following passage and then bởi vì the tasks that follow.

A. Tick True or False.

1.T

2.F

3.F

4.T

B. Answer the following sentences

1.There are two seasons in South Vietnam.

2.In the dry season, they often go camping and swimming.

3.No, it isn’t.

4.Because it often rains in the afternoon.

IV. Complete the sentences, using the words given

1.What does Nam vì when it’s hot?

2.There aren’t any bottles of cooking oil in the kitchen.

-----------------------

Bộ Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 giữa học kì hai năm 2022 bao gồm đáp án (5 đề) - Đề 4

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

I. Odd one out

1.A. Volleyball B. Badminton C. Pastime D. Tennis

2.A. Lemon B. List C. Hãng apple D. Orange

3.A. Onion B. Full C. Hungry D. Thirsty

4.A. Lettuce B. Drink C. Tomato D. Carrot

II. Complete the questions with: How many/ How much/ How often/ How/ Which/ What/ How long/ Where

1)______________ vị you go swimming? - Once a week.

2)______________ seasons are there in a year? - Four.

3)______________ beef do you want? - Two kilos.

4)______________ are you going lớn stay with your aunt? - For a week.

5)______________ would you like? - I’d lượt thích some noodles.

6)______________ vì you feel?

7)______________ sports do you play?

8)______________ do you live?

III. Read the passage then answer the questions.

Today is Sunday. She is having a small buổi tiệc nhỏ tonight, so Mrs Hoa goes to the market in the morning. She needs many things. She wants some meat, one kilo of fish, five hundred grams of beef. & she wants some vegetables. She needs three cans of peas & one kilo of tomatoes. She also wants ten cans of soda và four bottles of orange juice. She goes home by her car.

1.Where does Mrs. Hoa go in the morning? .....................................................................................................................................

2.How many kilos of fish does she want?

.....................................................................................................................................

3.Does she want five kilos of beef?

.....................................................................................................................................

4.How much orange juice does she want?

.....................................................................................................................................

IV. Arrange the words into the sentence:

1.the/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

....................................................................................................................................

2.building/ tallest/ the/ is/ this/ the/ in/ world.

.....................................................................................................................................

Đáp án

I. Odd one out

1. C

2. B

3. A

4. B

II. Complete the questions with: How many/ How much/ How often/ How/ Which/ What/ How long/ Where

1.How often

2.How many

3.How much

4.How long

5.What

6.How

7.Which

8.Where

III. Read the passage then answer the questions.

1.She goes lớn the market.

2.She wants one kilo of fish.

3.No, she doesn’t.

4.She wants four bottles of orange juice.

IV. Arrange the words into the sentence:

1.What is the weather lượt thích in the spring?

2.This is the tallest building in the world.

-----------------------

Bộ Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 thân học kì hai năm 2022 gồm đáp án (5 đề) - Đề 5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 5)

I. Odd one out

1.A. Cookie B. Can C. Tin D. Bottle

2.A. Cool B. Thirsty C. Cold D. Warm

3.A. Purple B. Brown C. Grey D. Weather

4.A. Fat B. Pork C. Thin D. Short

II. Choose the best answer A, B, C or D

1.I’m hungry. What’s there ___________, mum?

A. Eat B. Eating C. Is eating D. Lớn eat

2.She ___________ long black hair.

A. Has B. Gets C. Goes D. Listens

3.She wants lớn buy a ___________ of eggs.

A. Bar B. Tube C. Kilo D. Dozen

4.How ___________ vì you play badminton?

A. Often B. Much C. Long D. Many

III. Read the following passage & answer the questions.

Xem thêm: Giải Bài Tập 1 2 Bài 16 Trang 64 Sgk Lịch Sử Lớp 9 Bài 16 Trang 64 Sgk Lịch Sử 9

There are two main kinds of sports: team sports và individual sports. Team sports are such sports as baseball, basketball và volleyball. Team sports require two separate teams. The teams play against each other. They compete against each other because they want khổng lồ get the best score. For example, in a football game, if team A scores 4 goals and team B scores 3 goals, team A wins the game. Team sports are sometimes called competitive sports.