Unit 10 lớp 11: reading

     

Work in pair. Read these facts about endangered species and discuss the questions below

(Hãy đọc những sự thật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và luận bàn các câu hỏi dưới đây.)

- Once found throughout Africa & Asia, cheetahs are now only scattered throughout east Africa.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 11: reading

(Đã từng được phát hiện ở Châu Phi và Châu Á, báo Chi-ta tiếng chỉ rải rác ngơi nghỉ đông Phi.)

- It is estimated that only 1,000 pandas remain in the wild.

(Người ta ước tính rằng chỉ từ khoảng 1000 gấu trúc còn sót lại trong môi trường xung quanh tự nhiên.)

- There are only about trăng tròn Siberian tigers left in the wild in trung quốc and about 100 live in Chinese zoos and national parks.

(Chỉ còn 20 con hổ Siberian sót lại trong môi trường xung quanh hoang dã ở trung hoa và khoảng chừng 100 nhỏ sống ở những sở thú cùng công viên nước nhà Trung Quốc.)

1. What bởi vì you understand from the facts above?

(Bạn hiểu gì từ bỏ những cụ thể trên?)

2. Can you explain why the numbers of these animals have become small?

(Bạn hoàn toàn có thể giải thích vì sao số lượng những loại này đang giảm dần không?)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. The facts above show that the numbers of some wild/ rare animals such as cheetahs, pandas & Siberian tigers have become small/ extinct.

(Những cụ thể trên cho thấy số lượng một số trong những số loài động vật hoang dã hoang dã/ quý hiểm như báo, gấu trúc và hổ Siberian đang trở đề nghị tuyệt chủng.)

2. The numbers of these animals have become small because they are killed for food, fur or skin.

(Số lượng hầu như loài này đang sút dần bởi vì chúng bị giết để triển khai thực phẩm, lông với da.)


While


While you read


The human race is only one small species in the living world. Many other species exist on this planet. However, human beings have a great influence on the rest of the world. They are changing the environment by building cities and villages where forests once stood. They are affecting the water supply by using water for industry and agriculture. They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests. & they are destroying the air by adding pollutants khổng lồ it.


It can be said that human beings are changing the environment in all respects through their actions and by their habits. This has resulted in two serious consequences. The first is that many kinds of rare animals are killed. The second is that the environment where these animals are living is badly destroyed. As a result, the number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

In order to make sure that these rare animals vì not disappear, efforts have been made lớn protect the environments in which they live. Scientists have made lists of endangered species and suggested ways lớn save them. Many organisations have been set up và funds have been raised. Thousands of national parks all over the world have been established khổng lồ protect endangered animals. Laws have been introduced to lớn prohibit the killing of endangered animals and the destruction of the environments where these rare animals are living.

If people"s interference with the environment decreases, more species will survive và produce offspring. The Earth will be a happy planet where human beings, animals & plants peacefully co-exist.

*


Phương pháp giải:


Dịch bài bác đọc:

Loài người chỉ là 1 loài nhỏ trong trái đất sinh vật. Các loài không giống tồn tại trên thế giới này. Mặc dù nhiên, con bạn có tác động lớn đến phần còn lại của cố giới. Họ đang biến hóa môi trường bằng phương pháp xây dựng tp và xã mạc ở địa điểm trước cơ từng là rừng. Họ đang tác động đến nguồn hỗ trợ nước bằng cách sử dụng nước đến công nghiệp cùng nông nghiệp. Chúng ta đang biến hóa tình trạng tiết trời bằng việc chặt cây xanh trong các khu rừng. Và họ đang tàn phá không khí bằng cách thải các chất gây ô nhiễm và độc hại vào không khí.

Có thể nói rằng nhỏ người biến hóa môi ngôi trường trên đông đảo phương diện thông qua các hành vi của họ cùng thói quen thuộc của họ. Điều này đang dẫn mang đến hai kết quả nghiêm trọng. Đầu tiên là các loài động vật hoang dã quý hãn hữu bị giết. Vật dụng hai là môi trường thiên nhiên nơi mà những loài rượu cồn vật đang sống và làm việc bị tàn phá nặng. Kết quá là, số lượng các loài động vật quý hãn hữu đang giảm rất cấp tốc chóng, chúng đang có nguy cơ tiềm ẩn bị tuyệt chủng.


Để bảo đảm rằng các loài động vật quý hiếm này sẽ không biến mất, những cố gắng đã được triển khai để đảm bảo an toàn môi trường mà bọn chúng đang sống. Những nhà công nghệ đã lập danh sách các loài có nguy hại tuyệt chủng và dề nghị cách để cứu chúng. Nhiều tổ chức đã được ra đời và nhiều quỹ được xây dựng. Hàng ngàn các công viên quốc gia trên toàn nhân loại đã được thiết lập cấu hình để bảo đảm động đồ dùng có nguy cơ tuyệt chủng. Lao lý được chỉ dẫn để cấm bài toán giết hại động vật có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng với sự hủy diệt của môi trường nơi chúng sinh sống.

Nếu sự can thiệp của bạn dân với môi trường thiên nhiên giảm, những loài sẽ sinh tồn và sinh sản các hơn. Trái khu đất sẽ là 1 trong những hành tinh niềm hạnh phúc nơi con người động vật hoang dã và thực đồ dùng cùng bình thường sống một biện pháp hòa bình.

Lời giải chi tiết:


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp.)

pollutants decreasing protect interference extinct endangered

1. Dinosaurs became ______ millions of years ago.

2. She tried to ______ herself from the wind.

3. This species of bird is ______ in numbers every year.

4. The chemical ______ from cars and factories make the air, water and soil dangerously dirty.

5. The xanh whale is a(an) ______ species.

6. Because of the ______ of human beings, many animals have become extinct.

Phương pháp giải:

- pollutants (n): hóa học gây độc hại

- decreasing (V-ing): đang bớt

- protect (v): bảo đảm an toàn

- interference (n): sự can thiệp

- extinct (adj): tốt chủng

- endangered (adj): bị nạt dọa

Lời giải đưa ra tiết:

1. extinct 2. protect 3. decreasing 
4. pollutants 5. endangered 6. interference 

1. Dinosaurs became extinct millions of years ago.

(Khủng long sẽ tuyệt chủng từ thời điểm cách đây hàng triệu năm.)

Giải thích: become + adj

2. She tried to protect herself from the wind.

(Cô ấy nỗ lực tự bảo đảm mình khỏi gió.)

Giải thích: try + lớn V (cố gắng thao tác làm việc gì)

3. This species of bird is decreasing in numbers every year.

(Hằng năm loại chim này đang bớt dần số lượng.)

Giải thích: Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn với nhà ngữ số ít "S + is + V-ing"

4. The chemical pollutants from cars and factories make the air, water & soil dangerously dirty.

(Những chất thải chất hóa học từ xe hơi và xí nghiệp sản xuất làm cho không khí, nước và đất ô nhiễm một cách nguy hiểm.)

Giải thích: Sau mạo tự "the" và tính tự "chemical" yêu cầu một danh từ.

5. The xanh whale is an endangered species.

(Cá voi xanh là 1 trong loài bị đe dọa.)

Giải thích: Sau mạo từ bỏ "a/an" cùng trước danh tự "species" bắt buộc một tính từ.

6. Because of the interference of human beings, many animals have become extinct.

(Bời vị sự can thiệp của nhỏ người, nhiều động vật đã hay chủng.)

Giải thích: Sau mạo từ "the" với trước giới từ bỏ "of" đề xuất một danh từ.


Task 2

Task 2Circle A, B, C or D that best sums up each paragraph.

(Khoanh lựa chọn A, B, C hoặc D biểu hiện ý chủ yếu của mỗi đoạn.)

1. Paragraph 1

A. Human beings need to lớn grow food.

Xem thêm: Giải Bài 41 Trang 132 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 132 Sgk Toán 8 Tập 1

B. Human beings pollute the environment.

C. Human beings interfere with nature.

D. People should stop living in cities và villages.

2. Paragraph 2

A. Many animals are disappearing.

B. Human beings are responsible for the changes in the environment.

C. People are in danger of becoming extinct.

D. The human race is also an endangered species.

3. Paragraph 3

A. Human beings have made efforts lớn protect the environment.

B. Scientists have made a long list of endangered species.

C. People should be kept away from animals & plants.

D. Rare animals bởi not disappear.

4. Paragraph 4

A. The survival of endangered species

B. The Earth - a happy planet

C. Conditions for a peaceful co-existence

D. People’s interference with the environment

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Đoạn 1

A. Con tín đồ cần trồng thực phẩm.

B. Con người gây độc hại môi trường.

C. Con fan can thiệp vào thiên nhiên.

D. Bạn ta nên dứt sống ở những thành phố và làng mạc.

2. Đoạn 2

A: Nhiều động vật hoang dã đang phát triển thành mất.

B. Nhỏ người phụ trách về những biến đổi trong môi trường.

C. Người ta có nguy cơ tuyệt chủng.

D. Loài bạn cũng là một loài bị nguy cấp.

3. Đoạn 3

A. Con tín đồ đã nỗ lực cố gắng để bảo đảm môi trường.

B. Các nhà công nghệ đã chỉ dẫn một list dài những loài bị nguy cấp.

C. Người ta nên tránh xa động vật và thực vật.

D. Động vật quý hiếm không phát triển thành mất.

4. Đoạn 4

A. Sự tồn tại của các loài nguy cấp

B. Trái đất - một toàn cầu hạnh phúc

C. Những điều kiện cho việc sống thông thường hòa bình

D. Sự can thiệp của người dân vào môi trường

Lời giải đưa ra tiết:

1. C 2. B3. A4. C

1. Paragraph 1 - C. Human beings interfere with nature.

(Đoạn 1 - C. Con bạn can thiệp vào thiên nhiên.)

2. Paragraph 2 - B. Human beings are responsible for the changes in the environment.

(Đoạn 2 - B. Con người phải phụ trách về những biến đổi của môi trường.)

3. Paragraph 3 - A. Human beings have made efforts to lớn protect the environment.

(Đoạn 3 - A. Con bạn đã ra sức bảo vệ môi trường.)

4. Paragraph 4 - C. Conditions for a peaceful co-existence

(Đoạn 4 - C. Điều khiếu nại để thông thường sống hòa bình)


Task 3

Task 3. Answer the questions:

(Trả lời những câu hỏi.)

1. What are the four ways by which human beings are changing the world?

(Con fan đang làm thay đổi thế giới theo 4 biện pháp nào?)

2. What are the serious consequences of people"s interference with the environment?

(Những hậu quả nghiêm trọng của việc can thiệp của con bạn đến môi trường xung quanh là gì?)

3. What has been done lớn protect the environment?

(Những gì sẽ được triển khai để bảo đảm an toàn môi trường?)

Lời giải chi tiết:

1. Four ways that people change the world are:

(Bốn phương pháp để mọi người chuyển đổi thế giới là)

- They are changing the environment by building cities & villages.

(Họ đang thay đổi môi trường bằng bài toán xây dựng các thành phố cùng làng xã.)

- They are affecting the water supply by using water for industry và agriculture.

(Họ đang tác động đến việc cung ứng nước bằng phương pháp sử dụng nước mang lại công nghiệp với nông nghiệp.)

- They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests.

(Họ đang biến đổi điều khiếu nại thời tiết bằng cách chặt cây trong rừng.)

- They are destroying the air by adding pollutants like smoke from factories.

(Họ tàn phá không khí bằng cách thêm các chất gây ô nhiễm như sương từ công ty máy.)

2. The serious consequences of people"s interference with the environment are:

(Hậu quả nghiêm trọng của sự can thiệp của fan dân so với môi ngôi trường là)

- Many kinds of rare animals are killed. 

(Nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm bị giết.)

- The environment where these animals are living is badly destroyed.

(Môi trường nơi mà những động vật hoang dã này đang sống và làm việc bị phá huỷ nghiêm trọng.)

- The number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

(Số lượng động vật quý hiếm tụt giảm khá nhanh đến nỗi bọn chúng có nguy cơ tiềm ẩn bị xuất xắc chủng.)

3. Many things have been done to protect endangered nature, such as:

(Nhiều bài toán đã được tiến hành để bảo vệ thực chất nguy cấp, chẳng hạn như)

- Many organizations have been phối up and money has been raised lớn save rare animals.

(Nhiều tổ chức triển khai đã được thành lập và tiền đã được huy động để cứu các động vật dụng quý hiếm.)

- Thousands of national parks have been established.

(Hàng nghìn công viên quốc gia đã được thành lập.)

- Laws have been passed khổng lồ prohibit killing endangered animals.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 23 Tập 2 3: Mở Rộng Phân Số

(Luật đã được trải qua để cấm giết động vật hoang dã.)


After

After you read

Work in groups. Find out why some animals have become extinct.

(Làm việc theo nhóm. Mày mò lí do nguyên nhân một số loài đụng vật đã biết thành tuyệt chủng.)