Giải Bài Tập Toán 9 Trang 19 Tập 2

  -  
Đề bài

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.a) (left{eginmatrix 3x + y =3 & & \ 2x - y = 7 & & endmatrix ight.); b) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 & & \ 2x - 3y = 0& & endmatrix ight.);

c) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 & & \ 2x + y = 4& & endmatrix ight.); d) (left{eginmatrix 2x + 3y =-2 và & \ 3x -2y = -3& và endmatrix ight.);

e) (left{eginmatrix 0,3x + 0,5y =3 và & \ 1,5x -2y = 1,5& & endmatrix ight.)


+) Nhân nhị vế của từng phương trình với một vài thích đúng theo (nếu cần) sao để cho các thông số của và một ẩn nào đó trong nhị phương trình đều bằng nhau hoặc đối nhau.+) Áp dụng quy tắc cùng đại số và để được hệ phương trình mới trong các số ấy có một phương trình một ẩn.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 trang 19 tập 2

+) Giải phương trình một ẩn, tìm kiếm được nghiệm cố gắng vào phương trình còn lại ta được nghiệm của hệ vẫn cho. 

Lời giải đưa ra tiết

a) (left{eginmatrix 3x + y =3 & & \ 2x - y = 7 & & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 5x =10 & & \ 2x -y = 7& và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =2 và & \ y = 2x-7& & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix x =2 và & \ y = -3& & endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị là ((2; -3)).

 b) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 và & \ 2x - 3y = 0& & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 2x + 5y =8 và & \ 8y = 8& và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 2x + 5y =8 & & \ y = 1& & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix x =dfrac32 và & \ y = 1& & endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình gồm nghiệm duy nhất là (left(dfrac32; 1 ight)).

Xem thêm: Các Chế Độ Làm Việc Với Mẫu Hỏi Là M Việc Với Mẫu Hỏi Là Gì?

c) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 & & \ 2x + y = 4& & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 4x + 3y =6 và & \ 4x + 2y =8& & endmatrix ight.) 

(Leftrightarrow left{eginmatrix 4x + 3y =6 & & \ y = -2& & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix x =3 và & \ y = -2& và endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình bao gồm nghiệm độc nhất là ((3; -2)).

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn " Kể Chuyện Tưởng Tượng Ngữ Văn 6 Hay Nhất, Văn Mẫu Kể Chuyện Tưởng Tượng Lớp 6

d) (left{eginmatrix 2x + 3y =-2 & & \ 3x -2y = -3& và endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 6x + 9y = -6 & & \ 6x - 4y = -6& và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 6x + 9y = -6 & & \ 13y = 0& & endmatrix ight. Leftrightarrow) (left{eginmatrix x = -1 và & \ y = 0 & & endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình gồm nghiệm nhất là ((-1; 0)).

e) (left{eginmatrix 0,3x + 0,5y =3 & & \ 1,5x -2y = 1,5& và endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 1,5x + 2,5y=15 & & \ 1,5x - 2y = 1,5 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 1,5x + 2,5y=15 và & \ 4,5y = 13,5 và & endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix 1,5x =15 -2, 5 . 3& & \ y = 3 và & endmatrix ight.) 

(Leftrightarrow left{eginmatrix 1,5x =7,5& và \ y = 3 và & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix x =5& & \ y = 3 & & endmatrix ight.)