GIẢI TIẾNG ANH 7 UNIT 1 MY HOBBIES

  -  
Ngữ pháp: Thì bây giờ đơn

Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn Unit 1 giờ đồng hồ Anh 7 Global Success

Xem chi tiết


Getting Started

1. Listen & read. 2. Read the conversation again và and write T (True) or F (False). 3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, và repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 7 unit 1 my hobbies

Xem giải mã


A Closer Look 1

1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing khung of the verbs from the box. 3. Look at the pictures và say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing form. 4. Listen and repeat. Pay attention lớn the sounds /ə/ and /ɜː/ 5. Listen khổng lồ the sentences and pay attention khổng lồ the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

Xem lời giải


A Closer Look 2

1. Match the sentences (1-5) lớn the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple khung of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct khung of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words & phrases. You may have to lớn change the words or add some.5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Xem lời giải


Communication

1. Listen & read the dialogue below. Pay attention to lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you like and don"t lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend"s. Then present them khổng lồ the class.

Xem giải thuật


Skills 1

1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners" answers to lớn the class.

Xem thêm: Ý Nghĩa Bài Bánh Trôi Nước (Hồ Xuân Hương) Hay Nhất, Please Wait

Xem giải thuật


Skills 2

1. Look at the picture. What hobby is it? vì you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen khổng lồ an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind maps with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

Xem lời giải


Looking back

1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you & your family members. 3. Use the present simple form of each verb to lớn complete the passage. 4. Change the following sentences into questions & negative ones.

Xem lời giải


Project

1. Brainstorm some interesting & easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens & discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby khổng lồ the class. Try khổng lồ persuade your classmates lớn take it up.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép sofaxuong.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.