Hàm Đảo Chuỗi Trong C++

  -  

Bài tập này bọn họ sẽ sử dụng các kiến thức từ ngữ điệu lập trình C như: giải pháp nhập xuất chuỗi cơ bạn dạng trong ngữ điệu lập trình C và dùng vòng lặp for để duyệt các ký tự vào chuỗi.

Bạn đang xem: Hàm đảo chuỗi trong c++

Yêu mong của bài xích tập đưa ra cho bọn họ là đảo ngược chuỗi bằng ngôn từ lập trình C.

2. Lời giải

Để triển khai bài toán này chúng ta cần có kỹ năng và kiến thức cơ bản về ngữ điệu lập trình C, các cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong C và cần sử dụng vòng lặp for để duyệt các ký tự vào chuỗi.

Ví dụ ta có 1 chuỗi abcde được mô tả như sau:

Sau khi đảo ngược chuỗi ta được như sau chuỗi edcba được diễn tả như sau:

*

Từ kia ta thấy được để hòn đảo ngược chuỗi thì ta đề nghị đổi chỗ ký tự tại phần thứ i cho cam kết tự tại đoạn length-i-1 (trong kia length là độ nhiều năm của chuỗi).

Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa 11 Bài 11 Tiết 3, Trắc Nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3 (Có Đáp Án)

Các bước thực hiện yêu ước của bài bác tập hòn đảo ngược chuỗi bằng ngôn từ lập trình C như sau:

Bước 1: vào hàm main khai báo biến hóa char a<100> vươn lên là chứa cam kết thự ta sẽ nhập vào (tối đa 100 cam kết tự).

Bước 2: Nhập tài liệu từ bàn phím gán vào phát triển thành a rồi in trở thành a ra màn hình.

Bước 3: Khai báo biến int length = strlen(a) dùng để gán quý giá chiều lâu năm của chuỗi.

Xem thêm: Bài Soạn Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt, Soạn Bài Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt

Bước 4: sau đó sử dụng vòng lặp for bắt đầu từ int i = 0, xong xuôi khi i #include int main(){ char a<100>;// khai bao chuoi a tất cả toi da 100 ky tu printf("Nhap vao chuoi ky tu: "); gets(a); printf("Chuoi ly tu vua nhap la: %s",a); int length = strlen(a);// khai bao bien length la do dai chuoi for(int i = 0; iVí dụ tôi nhập vào chuỗi: sofaxuong.vn

Kết quả:

Nhap vao chuoi ky tu: sofaxuong.vnChuoi ly tu vua nhap la: sofaxuong.vnChuoi theo chieu dao nguoc: moc.uaduthnirtpal

Ngoài ra, trong ngôn ngữ lập trình C còn có sẵn một hàm đảo ngược chuỗi là hàm strrev() phía bên trong thư viện string.h, hàm này được sinh ra nhằm mục tiêu mục đích giúp bọn họ đảo ngược chuỗi một cách thuận tiện hơn.
Chương trình giải bài xích tập đảo ngược chuỗi thực hiện hàm strrev() như sau:

#include #include int main() char a<100>;// khai bao chuoi a có toi domain authority 100 ky tu printf("Nhap vao chuoi ky tu: "); gets(a); printf("Chuoi ly tu vua nhap la: %s",a); strrev(a); printf(" Chuoi theo chieu dao nguoc: %s",a);Ví dụ tôi nhập vào chuỗi: HelloWorld

Kết quả:

Nhap vao chuoi ky tu: HelloWorldChuoi ly tu vua nhap la: HelloWorldChuoi theo chieu dao nguoc: dlroWolleH
3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và gắng được những kỹ năng sau:

Cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.Cách sử dụng hàm strlen() trong C.Cách áp dụng vòng lặp để chăm sóc qua các phần tử của chuỗi.Cách đảo ngược chuỗi vào C.Cách thay đổi chỗ những ký tự trong chuỗi qua trở thành trung gian.Cách thực hiện hàm strrev() trong C.
Tham Gia team - Luyện bài Tập Lập Trình
Facebook TwitterLinkedin%20#include%20%20int%20main()%20%20%20%20%20char%20a%5B100%5D://%20khai%20bao%20chuoi%20a%20có%20toi%20da%20100%20ky%20tu%20%20%20%20printf(Nhap%20vao%20chuoi%20ky%20tu:%20);%20%20%20%20%20gets(a);%20%20%20%20printf(Chuoi%20ly%20tu%20vua%20nhap%20la:%20%s,a);%20%20%20%20%20int%20length%20=%20strlen(a)://%20khai%20bao%20bien%20length%20la%20do%20dai%20chuoi%20%20%20%20%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20#include%20%20int%20main()%20%20%20%20%20char%20a%5B100%5D://%20khai%20bao%20chuoi%20a%20có%20toi%20da%20100%20ky%20tu%20%20%20%20printf(Nhap%20vao%20chuoi%20ky%20tu:%20);%20%20%20%20%20gets(a);%20%20%20%20printf(Chuoi%20ly%20tu%20vua%20nhap%20la:%20%s,a);%20%20%20%20%20strrev(a);%20%20%20%20printf(nChuoi%20theo%20chieu%20dao%20nguoc:%20%s,a);/preVí%20dụ%20tôi%20nhập%20vào%20chuỗi:%20HelloWorldKết%20quả:table%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;Nhap%20vao%20chuoi%20ky%20tu:%20HelloWorldChuoi%20ly%20tu%20vua%20nhap%20la:%20HelloWorldChuoi%20theo%20chieu%20dao%20nguoc:%20dlroWolleH/td/tr/tbody/tableh1span%20id=3_Tong_ket3.%20Tổng%20kết/span/h1Sau%20khi%20làm%20bài%20tập%20này%20các%20bạn%20cần%20phải%20hiểu%20và%20nắm%20được%20những%20kiến%20thức%20sau:ul%20liCách%20nhập%20xuất%20chuỗi%20cơ%20bản%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20liCách%20sử%20dụng%20hàm%20strlen()%20trong%20C./li%20liCách%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20để%20duyệt%20qua%20các%20phần%20tử%20của%20chuỗi./li%20liCách%20đảo%20ngược%20chuỗi%20trong%20C./li%20liCách%20đổi%20chỗ%20các%20ký%20tự%20trong%20chuỗi%20qua%20biến%20trung%20gian./li%20liCách%20sử%20dụng%20hàm%20strrev()%20trong%20C./li/ul" target="_blank">Pinterest