Kiểm Tra Toán Lớp 5

     

Mà: (20345m^2 = 20300m^2 + 45m^2 ) ( = 203dam^2; 45m^2 = 203dfrac45100dam^2)

Vậy: (2hm^2345m^2 = 203dfrac45100dam^2).

Bạn đang xem: Kiểm tra toán lớp 5

Chọn C.

Câu 4.

Phương pháp:

- Đổi các số đo về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dung giải pháp đổi: (1ha =10;000m^2).

Cách giải:

Ta có: (1ha =10;000m^2) nên (2ha =20;000m^2).

Do đó: (2ha;15m^2 = 2ha+15m^2 ) (=20;000m^2 + 15m^2 = 20015m^2) 

Ta có kết quả như sau: S; Đ; S.

Câu 5. 

Phương pháp:

- Đổi số đo diện tích khu an dưỡng sang đơn vị đo là mét vuông: ta có (1ha =10;000m^2) yêu cầu để đổi số đo từ đơn vị chức năng (ha) sang đơn vị (m^2) ta đem (10;000) nhân với số đó.

- Tính diện tích hồ nước = diện tích khu tĩnh dưỡng ( imes ,dfrac49).

- Tính diện tích s còn lại = diện tích khu tĩnh dưỡng (-) diện tích hồ nước.

Cách giải:

Đổi: (2dfrac710ha = dfrac2710ha = 10;000m^2 imes dfrac2710) (=27000m^2 .)

Diện tích vũng nước là :

(27;000 imes ,dfrac49 = 12;000;(m^2))

Diện tích còn lại của khu tĩnh dưỡng là:

(27;000- 12;000= 15;000;(m^2))

Đáp số: (15,000m^2).

Chọn D.

Xem thêm: Nguồn Vốn Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ

Câu 6.

Phương pháp:

- Đổi (dfrac350m = dfrac35dm.)

- Tính độ dài đường chèo sót lại ta mang (2) lần diện tích s chia mang đến độ nhiều năm đường chéo đã biết.

- Tính tổng độ nhiều năm hai đường chéo (dfrac49).

- Tính cạnh của hình thoi = tổng độ nhiều năm hai đường chéo cánh ( imes dfrac49).

- Tính chu vi hình thoi = độ lâu năm cạnh ( imes;4).

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét, để ý ta có: (1dm=10cm), tốt (1cm=dfrac110dm.)

Cách giải:

Đổi (dfrac350m = dfrac35dm.)

Đường chéo cánh còn lại là :

(dfrac925 imes 2:dfrac35 = dfrac65;(dm))

Tổng số đo nhị đường chéo cánh là:

(dfrac35 + dfrac65 = dfrac95;(dm))

Cạnh của hình thoi là:

(dfrac95 imes dfrac49 = dfrac45;(dm))

Chu vi của hình thoi là :

(dfrac45 imes 4 = dfrac165;(dm))

(dfrac165dm = dfrac3210dm= 32cm)

Đáp số: (32cm.)

Câu 7.

Phương pháp:

- Vẽ hình phụ thuộc dữ kiện đề bài (xem hình trong phần lời giải).

- phân tách phần tạo thêm thành những hình chữ nhật nhỏ, dựa vào diện tích và độ nhiều năm cạnh đang biết nhằm tính độ dài còn lại.

- Áp dụng những công thức:

diện tích s = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng;

Chiều dài = diện tích s : chiều rộng lớn ;

Chiều rộng = diện tích : chiều dài.

Cách giải:

Theo đề bài ta gồm hình vẽ: 

*
 

Chia phần tăng lên thành ba hình chữ nhật như hình vẽ.

Hình III có chiều rộng là (5m), chiều dài là (35 + 5 = 40 ;(m)).

Xem thêm: Nêu Nội Dung Đoạn Trích Lão Hạc ” Là Gì? Nêu Nội Dung Đoạn Trích Trong Truyện Lão Hạc

Diện tích hình III là:

(40 imes 5 = 200;(m^2))

Hình I bởi hình II vì đều có chiều rộng bởi (5m) với chiều dài bởi chiều rộng cũ của quần thể đất.