Unit 10 lớp 10: language focus

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 E. Language Focus trang 110-111

Loạt bài soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 10 E. Language Focus để giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học sinh lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài để học tốt môn giờ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 10: language focus

*

E. Language Focus (Trang 110-111 SGK giờ đồng hồ Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/b//p/
beecab peacap
banbrightpanprovide
badbackPaulpower

Luyện tập những câu sau:

1. Pat buys Bill a big pad of paper.

2. A đen bee is picking some pollen.

3. Put the blouses in the paper bags.

4. Paul borrowed a book about puppies from the library.

5. The beautiful carpet is my brother"s present.

6. Is this picture painted on the pupils" caps?

Hướng dẫn dịch:

1. Pat mua cho Bill một tờ giấy lớn.

2. Một nhỏ ong black đang thu phấn hoa.

3. Đặt áo vào bên trong túi giấy.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Tự Đánh Giá Của Giáo Viên Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông 2022

4. Paul mượn một cuốn sách về các chú cún tự thư viện.

5. Tấm thảm đẹp này là món quà của anh ý tôi.

6. Bức tranh này có được vẽ trên mũ của học sinh không?

Grammar

The passive voice (Thể bị động)

Exercise 1. Choose the right form of the verbs in brackets. (Chọn dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc.)

1. Were reported3. Be spoken5. Are being built
2. Grow4. Am not invited

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the correct form. (Chia dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.)

1. came - had started - were

2. is standing - is being photographed

3. Have ... Been told

4. was being laid - decided

5.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Môn Toán Năm Học 2021, 140 Đề Thi Toán Lớp 3 Năm 2021

will ... Be planted

Exercise 3. Fill in each blank with the correct form of a verb in the box. (Điền vào mỗi địa điểm trống dạng đúng của rượu cồn từ vào khung.)

arrive be clean meet takemake organize put prepare serve
1. Was organized2. Arrived3. Were not
4. Taken5. Had been leaned6. Had been put
7. Was8. Prepared9. Made
10. Were served