Ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8

     

Bài học hôm nay sẽ tổng kết lại những vấn đề đã được học về chương trình lịch sử thế giới cận đại trên thế giới, mời các bạn cùng theo dõi.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Những sự kiện lịch sử chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng tư sản Anh

Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho quý tộc mới và tư sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8

Giành độc lập, hợp chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Những năm 60 thế kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng 2 năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế thứ nhất thành lập

Truyền bá học thuyết Mác

1871

Công xã Pa – ri

Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào công nhân quốc tế.

Sự kiện này phải thẳng hàng với kết quả cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành các công ty độc quyền.

Xem thêm: Giải Bài 8 Trang 101 Sgk Hóa 8 Trang 101 Sgk Hóa Học 8, Giải Bài 8 Trang 101 Sgk Hóa 8

Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

Thành lập Trung Hoa dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật Bản phát triển tư bản chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Thuộc địa được phân chia lại.

II.Những nội dung chủ yếu

1.Những cuộc cách mạng tư sản

Xâm chiếm thuộc địa, vơ vét sức người, sức của nhân dân cực khổ. Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược phát triển.

2.Sự xâm lược của thực dân phương Tây

Khởi nghĩa Li –ông ở Pháp năm 1831Khởi nghĩa ở Đức năm 1844Phong trào Hiến chương ở Anh 1836 – 1847Công xã Pari 1871

3.Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản

Xuất hiện nhiều nhà thơ nhà văn, nhà tư tưởng lỗi lạc…Xuất hiện máy dệt, máy hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4.Sự phát triển của văn học – nghệ thuật, khoa học –kĩ thuật.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Đánh Máy Mario Teaches Typing, Mario Teaches Typing

Phát triển công nghiệpRa đời các công ty độc quyềnTiến hành xâm lược mở rộng thuộc địa

5.Chiến tranh thế giới thứ nhất.