Tiếng anh 11

  -  

Work in pair. Read these facts about endangered species và discuss the questions below

(Hãy hiểu những sự thật về các loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng và bàn bạc các thắc mắc dưới đây.)

*

Hướng dẫn giải: 

1. The facts above show that the numbers of some wild/ rare animals such as cheetahs, pandas và Silberian tigers have become small/ extinct.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11

2. The numbers of these animals have become small because they are killed for food, fur or skin.

Tạm dịch: 

- Đã từng được phát hiện ở Châu Phi cùng Châu Á, báo Chi-ta giờ đồng hồ chỉ rải rác ngơi nghỉ đông Phi. 

- fan ta ước tính rằng chỉ từ khoảng 1000 gấu trúc còn còn lại trong môi trường tự nhiên. 

- chỉ còn 20 bé hổ Siberian còn sót lại trong môi trường thiên nhiên hoang dã ở trung quốc và khoảng tầm 100 con sống ở các sở thú và công viên non sông Trung Quốc. 

1. Bạn hiểu gì từ những cụ thể trên?

=> Những cụ thể trên cho thấy số lượng một trong những số loài động vật hoang dã/ quý hiểm như báo, gấu trúc và hổ Siberian sẽ trở nên tuyệt chủng. 

2. Chúng ta cũng có thể giải thích vì chưng sao con số những chủng loại này đang giảm dần không?

=>Số lượng gần như loài này đang giảm dần bởi chúng bị giết để triển khai thực phẩm, lông với da.

While you read

*

Click tại trên đây để nghe:


The human race is only one small species in the living world. Many other species exist on this planet. However, human beings have a great influence on the rest of the world. They are changing the environment by building cities & villages where forests once stood. They are affecting the water supply by using water for industry & agriculture. They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests. & they are destroying the air by adding pollutants lớn it.


It can be said that human beings are changing the environment in all respects through their actions & by their habits. This has resulted in two serious consequences. The first is that many kinds of rare animals are killed. The second is that the environment where these animals are living is badly destroyed. As a result, the number of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

In order to make sure that these rare animals bởi vì not disappear, efforts have been made lớn protect the environments in which they live. Scientists have made lists of endangered species and suggested ways khổng lồ save them. Many organisations have been mix up & funds have been raised. Thousands of national parks all over the world have been established to lớn protect endangered animals. Laws have been introduced to lớn prohibit the killing of endangered animals & the destruction of the environments where these rare animals are living.

If people"s interference with the environment decreases, more species will survive và produce offspring. The Earth will be a happy planet where human beings, animals và plants peacefully co-exist.

Dịch bài bác đọc:

Loài fan chỉ là một trong những loài nhỏ tuổi trong nhân loại sinh vật. Những loài không giống tồn trên trên thế giới này. Tuy nhiên, con fan có ảnh hưởng lớn mang lại phần còn sót lại của rứa giới. Chúng ta đang đổi khác môi trường bằng cách xây dựng thành phố và làng mạc ở địa điểm trước kia từng là rừng. Họ đang tác động đến nguồn hỗ trợ nước bằng cách sử dụng nước mang lại công nghiệp cùng nông nghiệp. Họ đang biến hóa tình trạng thời tiết bằng vấn đề chặt cây cối trong các khu rừng. Với họ đang hủy diệt không khí bằng cách thải các chất gây ô nhiễm vào ko khí.

Có thể nói rằng bé người đổi khác môi ngôi trường trên phần nhiều phương diện thông qua các hành động của họ với thói quen của họ. Điều này vẫn dẫn mang lại hai kết quả nghiêm trọng. Đầu tiên là các loài động vật quý thảng hoặc bị giết. Thiết bị hai là môi trường xung quanh nơi mà các loài cồn vật đang sống bị tiêu diệt nặng. Kết thừa là, con số các loài động vật hoang dã quý hãn hữu đang bớt rất cấp tốc chóng, bọn chúng đang có nguy cơ tiềm ẩn bị tuyệt chủng.


Để đảm bảo an toàn rằng các loài động vật hoang dã quý hiếm này sẽ không biến mất, những cố gắng đã được tiến hành để bảo đảm an toàn môi ngôi trường mà chúng đang sống. Các nhà khoa học đã lập danh sách các loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng cùng dề nghị cách để cứu chúng. Nhiều tổ chức triển khai đã được thành lập và hoạt động và những quỹ được xây dựng. Hàng chục ngàn các công viên tổ quốc trên toàn trái đất đã được thiết lập cấu hình để bảo đảm động đồ vật có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng. điều khoản được chỉ dẫn để cấm bài toán giết hại động vật có nguy cơ tuyệt chủng và sự tiêu diệt của môi trường thiên nhiên nơi bọn chúng sinh sống.

Nếu sự can thiệp của fan dân với môi trường xung quanh giảm, những loài sẽ sinh tồn và sinh sản những hơn. Trái khu đất sẽ là một trong những hành tinh hạnh phúc nơi nhỏ người động vật hoang dã và thực trang bị cùng phổ biến sống một bí quyết hòa bình.

Work in pairs

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ vào khung mở ra trong đoạn văn. Điền vào vị trí trống với 1 từ mê thích hợp.)

pollutants decreasing protect

interference extinct endangered

1. Dinosaurs became ______ millions of years ago.

2. She tried to ______ herself from the wind.

3. This species of bird is ______ in numbers every year.

4. The chemical ______ from cars and factories make the air, water and soil dangerously dirty.

5. The blue whale is a(an) ______ species.

6. Because of the ______ of human beings, many animals have become extinct.

Hướng dẫn giải: 

1. Dinosaurs became extinct millions of years ago.

2. She tried to protect herself from the wind.

3. This species of bird is decreasing in numbers every year.

4. The chemical pollutants from cars và factories make the air, water và soil dangerously dirty.

5. The blue whale is a(an) endangered species.

6. Because of the interference of human beings, many animals have become extinct.

Tạm dịch: 

1. Khủng long thời tiền sử đã hay chủng từ thời điểm cách đó hàng triệu năm. 

2. Cô ấy nỗ lực tự bảo đảm an toàn mình khỏi gió. 

3. Mỗi năm loài chim này đang giảm dần số lượng. 

4. đa số chất thải chất hóa học từ ô tô và xí nghiệp làm đến không khí, nước với đất ô nhiễm một biện pháp nguy hiểm. 

5. Cá voi xanh là 1 trong những loài bị đe dọa. 

6. Bời vị sự can thiệp của con người, nhiều động vật hoang dã đã tuyệ chủng. 

Task 2. Circle A, B, C or D that best sums up each paragraph.

(Khoanh tròn A, B, C hoặc D bộc lộ ý bao gồm của mỗi đoạn.)

1. Paragraph 1

A. Human beings need to grow food.

B. Human beings pollute the environment.

C. Human beings interfere with nature.

D. People should stop living in cities and villages.

2. Paragraph 2

A. Many animals are disappearing.

B. Human beings are responsible for the changes in the environment.

C. People are in danger of becoming extinct.

D. The human race is also an endangered species.

3. Paragraph 3

A. Human beings have made efforts khổng lồ protect the environment.

B. Scientists have made a long danh mục of endangered species.

C. People should be kept away from animals và plants.

Xem thêm: Bài 14 Sgk Toán 8 Trang 43 Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 1, Bài 14

D. Rare animals vị not disappear.

4. Paragraph 4

A. The survival of endangered species

B. The Earth - a happy planet

C. Conditions for a peaceful co-existence

D. People’s interference with the environment

Hướng dẫn giải: 

1. C 2. B 3. A 4. C

Tạm dịch: 

1. Đoạn 1

A. Con bạn cần trồng thực phẩm.

B. Con tín đồ gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

C. Con bạn can thiệp vào thiên nhiên.

D. Người ta nên kết thúc sống ở các thành phố cùng làng mạc.

2. Đoạn 2

A: Nhiều động vật đang biến chuyển mất.

B. Nhỏ người phụ trách về những đổi khác trong môi trường.

C. Bạn ta có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.

D. Loài tín đồ cũng là 1 trong những loài bị nguy cấp.

3. Đoạn 3

A. Con tín đồ đã nỗ lực để bảo đảm môi trường.

B. Những nhà khoa học đã chỉ dẫn một danh sách dài những loài bị nguy cấp.

C. Tín đồ ta nên tránh xa động vật và thực vật.

D. Động vật quý hiếm không đổi mới mất.

4. Đoạn 4

A. Sự tồn tại của những loài nguy cấp

B. Trái đất - một địa cầu hạnh phúc

C. Những điều kiện cho sự sống tầm thường hòa bình

D. Sự can thiệp của bạn dân vào môi trường

Task 3. Answer the questions:

(Trả lời những câu hỏi.)

1. What are the four ways by which human beings are changing the world?

2. What are the serious consequences of people"s interference with the env ironment?

3. What has been done khổng lồ protect the environment?

Hướng dẫn giải: 

1. Four ways that people change the world are:

- They are changing the environment by building cities & villages.

- They are affecting the water supply by using water for industry và agriculture.

- They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests.

- They are destroying the air by adding pollutants lượt thích smoke from factories.

2. The serious consequences of people"s interference with the environment are:

- Many kinds of rare animals are killed.

- The environment where these animals are living is badly destroyed.

- The numbers of rare animals is decreasing so rapidly that they are in danger of becoming extinct.

3. Many things have been done to lớn protect endangered nature, such as:

- Many organizations have been phối up & money has been raised khổng lồ save rare animals.

- Thousands of national parks have been established.

- Laws have been passed lớn prohibit killing endangered animals.

Tạm dịch: 

1. Con fan đang làm biến hóa thế giới theo 4 giải pháp nào?

Bốn cách để mọi người đổi khác thế giới là:

- bọn họ đang đổi khác môi trường bằng việc xây dựng các thành phố cùng làng xã.

- chúng ta đang ảnh hưởng đến việc cung ứng nước bằng phương pháp sử dụng nước đến công nghiệp với nông nghiệp.

- bọn họ đang thay đổi điều kiện thời tiết bằng phương pháp chặt cây trong rừng.

- Họ hủy diệt không khí bằng cách thêm những chất gây độc hại như khói từ công ty máy.

2. Những kết quả nghiêm trọng của sự việc can thiệp của con người đến môi trường xung quanh là gì?

Hậu trái nghiêm trọng của việc can thiệp của fan dân so với môi ngôi trường là:

- nhiều loại động vật hoang dã quý thi thoảng bị giết.

- môi trường nơi cơ mà những động vật này đang sinh sống và làm việc bị phá huỷ nghiêm trọng.

- con số động đồ dùng quý hiếm tụt giảm khá nhanh đến nỗi chúng có nguy cơ bị giỏi chủng.

3. Những gì vẫn được triển khai để bảo đảm môi trường?

Nhiều câu hỏi đã được thực hiện để bảo vệ bản chất nguy cấp, ví dụ điển hình như:

- Nhiều tổ chức triển khai đã được thành lập và hoạt động và tiền đang được huy động để cứu các động đồ dùng quý hiếm.

- hàng vạn công viên tổ quốc đã được thành lập.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Trang 171, Toán Lớp 5 Trang 171 Luyện Tập

- pháp luật đã được thông qua để cấm giết động vật hoang dã hoang dã.

After you read

Work in groups. Find out why some animals have become extinct.

(Làm việc theo nhóm. Tò mò lí do tại sao một số loài đụng vật đã bị tuyệt chủng.)