UNIT 15 LỚP 12: READING TRANG 162, 163, 164, 165

     

Bài học tập Unit 15 Women In Society - Readingtruyền sở hữu nội dung về vai trò của người thiếu phụ trong xã hội. Qua các năng lực đọc cùng đoán nghĩa, nắm tắt ý chính giúp những em phát âm biết và gắng bài ví dụ hơn.

Bạn đang xem: Unit 15 lớp 12: reading trang 162, 163, 164, 165


Tóm tắt bài giảng

1. Before You Read Unit 15 Lớp 12

2. While You Read Unit 15 Lớp 12

2.1.Unit 15 Reading Task 1

2.2.Unit 15 Reading Task 2

2.3.Unit 15 Reading Task 3

3. After You Read Unit 15 Lớp 12

4. Bài xích dịch Reading Unit 15 Lớp 12

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Reading


Work in pairs. Look at the pictures & answer the questions that follow. (Làm vấn đề theo cặp. Nhìn các hình với trả lời câu hỏi kèm theo.)


*

How many roles does this woman have? (Người đàn bà đảm nhận từng nào vai trò?)Is her life typical of a Vietnamese woman"s life? Why/Why not? (Cuộc sống của cô ý ấy gồm phải là cuộc sống đời thường điển hình của người đàn bà Việt Nam tốt không? tại sao?)Guide to answerThis woman has two roles: a wife"s role & a mother"s role.Yes, it is, because it"s the Vietnamese traditional lifestyle và culture.

Give the Vietnamese equivalents to lớn the following words & phrases.

(Cho từ giờ Việt tương tự nghĩa với hầu hết từ và cụm từ sau.)

human civilization: _______childbearing: _______involvement: _______Age of Enlightenment: ___________deep-seated cultural beliefs: ____________homemaking: _____________intelleclual ability: _____________equal work opportunity: ____________Guide khổng lồ answerhuman civilization: nền cao nhã nhân loạichildbearing: vấn đề sinh coninvolvement: sự nhận thân, tham giaAge of Enlightenment: Thời đại ánh sángdeep-seated cultural beliefs: số đông niềm tin văn hóa truyền thống lâu đờihomemaking: việc chăm lo gia đìnhintelleclual ability: kỹ năng trí thức/hiểu biếtequal work opportunity: thời cơ nghề nghiệp/ vấn đề làm bình đẳng
2.2. Unit 15 Reading Task 2

Choose the best option A, B, C or D lớn answer the following questions. (Chọn câu vấn đáp đúng tuyệt nhất A, B,C xuất xắc D đề vấn đáp những câu hỏi sau)

1. According khổng lồ the text, what was the main role traditionally accorded lớn women?(Theo bài đọc, vai trò thiết yếu mà quan lại niệm truyền thống lịch sử cho đàn bà là gì?)

A. Working in education (làm câu hỏi trong ngành giáo dục)

B. Building houses (xây dựng bên cửa)

C. Taking care of the house & family (chăm sóc gia đình và coi sóc nhà cửa)

D. Working in factories (làm câu hỏi trong bên máy)

2. Before the 18thcentury, what was the attitude of societies towards women’s intellectual ability?(Trước cố kỷ 18, cách biểu hiện của thôn hội với năng lượng trí tuệ của phụ nữ ra sao?)

A. Respectful (tôn trọng)

B. Supportive (ủng hộ)

C. Resentful (thù hằn)

D. Disbelieving (không tin tưởng)

3. According to the text, what is the purpose of the struggle for women’s rights?(Theo bài xích đọc, phương châm của cuộc chiến tranh phụ nữ quyền là gì?)

A. To không tính phí women from housework (giải phóng thanh nữ khỏi các bước nhà)

B. Khổng lồ establish a friendly relationship between men và women (thiết lập mọt quan hệ bằng hữu giữa nam và nữ)

C. Lớn bring equality between men & women (đem lại sự đồng đẳng giữa nam với nữ)

D. Khổng lồ argue that women have better intellectual ability (biện luận rằng phụ nữ có khả năng tư duy giỏi hơn)

4. What vì “these pioneer thinkers’” at the kết thúc of paragraph 2 refer to?(Cụm tự "these pioneer thinkers" sinh hoạt cuối đoạn 2 chỉ điều gì?)

A. 18th century European people (người châu Âu vào cố gắng kỷ 18)

B. 18th century European political philosophers (các triết gia chính trị của châu Âu vào cầm kỷ 18)

C. 18th century European women (phụ nàng châu Âu vào thay kỷ 18)

D. 18th century European politicians (chính trị gia châu Âu vào cố gắng kỷ 18)

5. Which of the following is NOT mentioned in the last paragraph as one of women’s legal rights today?(Câu nào sau đây không được nói tới trong đoạn cuối như là giữa những quyền lợi pháp luật của thiếu nữ ngày nay?)

A. The right khổng lồ hold property (quyền sở hữu)

B. The right to lớn equal pay (quyền được trả lương ngang bởi với phái nam giới)

C. Equal employment opportunity rights (cơ hội được tuyển chọn dụng ngang bằng với nam giới giới)

D. The right to vote (quyền được thai cử)

Guide to lớn answer

1-C; 2-D; 3-C; 4-B; 5-A


Choose the best title for the passage. (Chọn tựa đề đúng nhất mang đến đoạn văn)

A. Intellectual Ability

B. The Ase of Enlightenment

C. Women’s Rights

D. Women’s Role in Education

Guide lớn answer

C : Women"s Rights


Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE, sentence for each paragraph.

( thao tác làm việc theo cặp. Nắm tắt đoạn văn đọc bằng phương pháp viết một câu cho mỗi đoạn văn)

Guide khổng lồ answerParagraph ONE : In the past, women were limited to the natural roles: mother"s và wife’s because of widespread doubt about their intellectual ability.Paragraph TWO : The struggle for women"s rights began in the 18lhcentury with European philosophers’ thoughts that women should not be discriminated on the basis of sex.Paragraph THREE: Women now enjoy significant legal rights such as equal work và pay rights, the right lớn vote and to get formal education.

Trong ngay sát hết chiều dài lịch sử vẻ vang văn minh nhân loại, những ý niệm văn háo thọ đời cho phép phụ nữ đảm nhiệm chỉ một ít vai trò trong thôn hội. Các người nhận định rằng thiên chức của thiếu phụ là có tác dụng vợ, làm cho mẹ. Những người dân này mang lại rằng thiếu nữ thích phù hợp với việc sinh con và trong nom tòa tháp hơn là than gia vào đời sống tài chính hay chính trị của thôn hội. Những nghi vấn chung về tài năng tư duy của thanh nữ đã để cho nhiều xóm hội không cho nữ giới được học hành, tuyển chọn dụng và nhiều quyền hạn chính trị với pháp lý. Chính phái nam mới là tín đồ nắm giữ số đông các vị trí lao đụng và quyền lực trong làng mạc hội.

Cuộc đấu tranh cho đàn bà quyền - quyền đem đến cho thanh nữ vị vậy xã hội, kinh tế và thiết yếu trị nganh bằng với nam giới - bắt đầu từ gắng kỷ 18 vào một quy trình được gọi là Thời đại khai sáng. Trong tiến độ này, các triết gia bao gồm trị ỏ châu Âu bắt đầu tranh luận rằng hầu như cá nhân, mặc dù là nam giỏi nữ, hiện ra đã có quyền tự do và bình đẳng. đều nhà tư tưởng đón đầu này nhà trương rằng thanh nữ không đề xuất bị riêng biệt đối xử vì tại sao giới tính.

Ngày nay, mặc dù vị thế của đàn bà ở mỗi non sông mỗi khác, phần lớn phụ con gái trên trái đất đã đã có được những quyền lợi pháp luật đáng kể. Trong các đó, đặc trưng nhất là quyền có cơ hội làm việc và được trả lương ngang với nam giới giới, quyền được bầu cử, cùng quyền được học hành tử tế.

Xem thêm: Top 6 Giáo Án Truyện Cây Táo ", Giáo Án Truyện Cây Táo


Today, more & more women are actively participating in social activities both in urban & rural areas. Specifically, they have shined brightly in even many fields commonly regarded as the man"s areas such as business, scientific research & social management. In some areas, women even show more overwhelming power than men. The image of contemporary Vietnamese women with creativeness, dynamism, success has become popular in Vietnam"s society. The fact reveals that the gender gap has been remarkably narrowed và women enjoy many more opportunities lớn pursue their social careers and obtain success, contributing to lớn national socio-economic development. According to lớn Ms, Le Thi Quy, Director of the Gender/and Development Research Centre under the University of Social Sciences và Humanities, Hanoi National University, gender equity in Vietnam has reached a high level over the past decade. The rate of Vietnamese women becoming National Assembly members from the 9th term to the 11th term increased 8.7%, bringing the proportion of Vietnamese women in authority lớn 27.3%, the highest rate in Southeast Asia. There is no big gap in the level of literacy & schooling between men and women. Women trương mục for about 37% of university and college graduates, 19.9% of doctoral degree holders và 6.7% of professors & associate professors.

The legitimate rights of women & children are ensured more than ever before with more complete legal documents including laws, conventions & national kích hoạt plans, among which the laws on "gender equity" mark a turning-point in the empowerment of women.

Mass truyền thông also highlights the continued success of women in every field & honors their great importance in modern society, helping to vị away with outdated perceptions about traditional women"s duties. Many projects on reproductive health care, children protection, và family income improvement jointly conducted by various mass organizations, state agencies & non-governmental organizations have created favorable conditions for women khổng lồ become involved.

1. The text is about ________.

a. The changes in the status of Vietnamese women

b. The Vietnamese women"s liberation

c. The Vietnamese sex discrimination

d. The discrimination that Vietnamese women have to lớn face

2. Which adjective is not used khổng lồ describe Vietnamese women?

a. Successful b. Creative c. Narrow d. Dynamic

3. According khổng lồ the data in the text, ________.

a. Vietnamese women vì not take part in authority

b. The cấp độ of literacy và schooling between men & women in Vietnam is the same

c. There are more women in authority in Vietnam than those in any other countries in Southeast Asia .

d. There are no female professors in Vietnam

4. Vietnamese women ________.

a. Have few opportunities to develop their intellectual ability

b. Have only shined brightly in doing housework

c. Cannot vì any scientific research

d. Are ensured their rights with laws, conventions và national action plans

5. Which is not mentioned in the text as a project to create condition for Vietnamese women?

a. Traditional women"s duties b. Reproductive health care

c. Children protection d. Family income improvement

Key

Câu 1:Fill in each numbered blank with one suitable word or phraseIn the 1960s the women"s liberation movement (1) _____ suddenly into the public consciousness & quickly grew into (2) _____ largest social movement in the history of the United States. Women"s liberation movement was a continuation of the 19th-century women"s rights movement. The movement"s major (3) _____ has included not only legal, economic, và political gains (4) _____ also has changed the ways in which people live, dress, dream of their future, and (5) ___ a living. About health, for example, many male physicians and hospital have made major improvements in the (6) _____ of women; more and more women have become doctors & succeeded (7) _____ their medical research; and diseases such as breast cancer, which affects many women, now receive better funding and treatment, thanks to women"s (8) ___. Feminists have insisted that violence against women become a political issue. The women"s liberation movement has also made changes in education: curricula & (9) _____ have been written lớn promote equal opportunity for girls & women; more và more female students are admitted lớn universities & professional schools.

Xem thêm: Các Công Thức Toán Lớp 9 Đầy Đủ Nhất, Tổng Hợp Kiến Thức Và Dạng Bài Tập Toán 9

The women"s liberation movement brought about a radical change in society (10) _____ it took a decade for the movement khổng lồ reach women"s awareness.