Sự Sống Đầu Tiên Xuất Hiện Trong Môi Trường Nào

     

Câu hỏi:Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường nào?

A.Khí quyển nguyên thủy

B.Trong lòng đất

C.Trong nước đại dương

D.Trên đất liền

Lời giải:

Đáp án đúng:C.

Bạn đang xem: Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường nào

Trong nước đại dương

Giải thích:

Tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành bởi vì sự tương tác giữa các đại phân tử hữu cơ đã được ra đời trước đó trong tiến hóa hóa học. Vào tiến hóa tiền sinh học , những mầm sống đầu tiên xuất hiện ở vào đại dương nguyên thủy.

*

Cùng đứng đầu lời giải đi tìm hiểu bỏ ra tiết về nguồn gốc của sự sống qua nội dung bài xích viết dưới đây nhé.

I.NGUỒN GỐC SỰ SỐNG

* quá trình tiến hóa của sự sống bên trên Trái Đất được chia thành 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

-Tiến hóa hóa học: là giai đoạn tiến hóa sinh ra nên các hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ.

-Tiến hóa tiền sinh học: là giai đoạn ra đời nên các tế bào sơ khai và hình thành yêu cầu những tế bào sống đầu tiên.

-Tiến hóa sinh học: là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào sống đầu tiên có mặt nên những loài sinh vật như ngày nay.

* Sự sống đầu tiên bên trên Trái Đất được ra đời bằng con đường hóa học theo những bước:

-Hình thành các đơn phân hữu cơ từ những chất vô cơ.

-Trùng phân các đơn phân thành các đại phân tử.

-Tương tác giữa những đại phân tử xuất hiện nên những tế bào sơ khai với các cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã, trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản.

II. TIẾN HÓA HÓA HỌC


1. Quá trình hình thành những chất hữu cơ đơn giản từ những chất vô cơ

- Giả thuyết của Oparin với Handan: những hợp chất hữu cơ đầu tiên bên trên Trái Đất được ra đời từ các chất vô cơ theo bé đường tổng hợp hóa học nhờ nguồn năng lượng tự nhiên là sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa…

- Thí nghiệm của Milơ cùng Urây: Xử lí hỗn hợp khí H2, CH4, NH3và hơi nước bằng điện cao thế → các hợp chất hữu cơ đơn giản (có axit amin).

2. Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ

a) Thí nghiệm của Fox và những cộng sự

- Đun rét hỗn hợp aa khô ở 150 – 1800C → các chuỗi peptit ngắn (Prôtêin nhiệt).

- Sự trùng phân tạo các đại phân tử hữu cơ:

+ các axit amin → chuỗi pôlipeptit → Prôtêin.

Xem thêm: Lý Thuyết & Bài Soạn Hóa Học 8 Bài 2 : Chất, Giải Hóa 8 Trang 11

+ những nuclêôtit → chuỗi pôlinuclêôtit → axit nuclêic (ARN, ADN).

- Sự sinh ra cơ chế dịch mã: các aa liên kết yếu với các N/ARN với liên kết với nhau → chuỗi pôlipeptit ngắn (ARN giống như khuôn mẫu mang đến cho aa bám). CLTN tác động, giữ lại những phân tử hữu cơ có khả năng phối hợp → cơ chế phiên mã, dịch mã.

b) Kết luận

- Là quy trình tiến hóa từ các hợp chất vô cơ (CH4, NH3, CO, C2H2...) → hợp chất hữu cơ. Từ những hợp chất hữu cơ đơn giản → hợp chất hữu cơ phức tạp (CH→ mang lại → CHON). Từ những đại phân tử → hệ đại phân tử.

- Nguồn năng lượng cho các phản ứng xảy ra: tia tử ngoại, sự phân rã của những nguyên tố phóng xạ, hoạt động núi lửa, sự phóng điện vào khí quyển, va chạm những thiên thạch...

-­ những chất hữu cơ ấy theo những trận mưa phối hợp vào đại dương với tiếp tục sinh ra những hợp chất hữu cơ phức tạp hơn.

III. TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC

- Là giai đoạn ra đời mầm mống cơ thể sống đầu tiên.

a) Sự tạo thành giọt Côaxecva

- vào đại dương nguyên thủy, các hợp chất hữu cơ cao phân tử hài hòa tạo ra dung dịch keo, tất cả khuynh hướng đông tụ lại thành giọt gọi là Côaxecva, gồm khả năng hấp thụ các chất hữu cơ, lớn lên, biến đổi cấu trúc phân chia thành các giọt con và chịu tác động của CLTN.

b) Sự hình thành lớp màng

- Gồm những phân tử prôtêin với lipit sắp xếp theo trật tự nhất định, trải qua đó Côaxecva trao đổi chất với môi trường.

c) Sự xuất hiện enzim

- Cấu trúc từ những phân tử hữu cơ có phân tử lượng thấp kết hợp với iôn kim loại + pôlipeptit → xúc tác cho các phản ứng xảy ra nhanh và mạnh hơn.

d) Xuất hiện cơ chế tự sao chép

- Đó là sự sinh ra hệ đại phân tử prôtêin – axit nuclêic, bao gồm khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới, tự gia hạn → sinh ra những dạng giống bọn chúng về những đặc điểm di truyền qua nhiều thế hệ.

Kết luận:

-­ Qua quá trình tiến hóa lâu dài, từ giọt Côaxecva hình thành nên các dạng sống: chưa có cấu tạo tế bào → đơn bào → đa bào với phát triển thành những sinh vật nhiều chủng loại như ngày nay.

Xem thêm: Hệ Cơ Trong Cơ Thể Người ? Cơ Thể Người: Các Hệ Thống Cơ Quan

- Ngày nay, sự sống chỉ xuất hiện theo phương thức sinh học vì các điều kiện như trước đây không thể nữa, nếu được sinh ra theo phương thức hóa học thì những hợp chất hữu cơ sẽ bị tiêu diệt bởi các sinh vật dị dưỡng.