Tiếng Anh Lớp 10

     

Work with a partner. Answer the questions. /(Làm vấn đề với một bạn cùng học. Vấn đáp câu hỏi.)

1. Bởi vì you want lớn see a film at the cinema or TV? Why?

2. Can you name some of the films you have some?

3. What kind of films vị you like to see? why?

Lời giải:

1. I want lớn go lớn cinema because the sound and image at the cinema is better than at home.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10

2. I"ve seen some films such as “Titanic”, “Love, Roise” và “Five feet apart”

3. I like to see thắm thiết films because these films are interesting và moving sometimes.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn xem một bộ phim truyện tại rạp chiếu phim phim xuất xắc TV? trên sao?

=> Tôi ý muốn xem một bộ phim truyện ở rạp vì âm thanh và hình ảnh ở rạp tốt hơn ở nhà

2. Bạn có thể kể thương hiệu một số bộ phim bạn có?

=> Tôi đang xem một số bộ phim truyện như “Titanic”, “Love, Roise” & “Five feet apart”

3. Bạn muốn xem phim nào? trên sao?

=> Tôi mê say xem phim lãng mạn vì những phim đó rất thú vị và nhiều lúc còn cảm động nữa

WHILE YOU READ

Read the passage, & then vị the tasks that follow./(Đọc đoạn văn, và kế tiếp làm bài bác tập theo sau.)

Click vào đây để nghe:

The history of what we hotline cinema today began in the early 19Ih century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were phối in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene & camera positions khổng lồ tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able to lớn enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared to make longer & better films and build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the kết thúc of the 1920s. This wras when sound was introduced. The change began in America and soon spread to the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musicafcinema.

Hướng dẫn dịch

Lịch sử của không ít gì ngày nay họ gọi là điện hình ảnh bắy đầu vào vào đầu thế kỷ 19. Vào tầm đó, các nhà khoa học khám phá rằng khi hồ hết cảnh của rất nhiều hình tĩnh được thiết kế chuyển động, chúng rất có thể tạo cảm giác chuyển động. Trong nhị thập niên đầu của sự việc hiện hữu. điện ảnh phát triển cấp tốc chóng. Vào các ngày đầu tiên này, phim chỉ là phần đông hình đưa động, thường xuyên thường dài khoảng một phút. Tuy nhiên khoảng 1905. Các phim dài khoảng tầm năm hoặc mười phút. Chúng sử dụng sự biến đổi vị trí cảnh với máy xoay phim để nói câu chuyện, với những diễn viên đóng những vai của nhân đồ dùng Vào trong năm đầu thập niên 1910, khán thính già rất có thể thưởng thức mọi phim dài đầu tiên, nhưng mãi mang đến 1915 điện ảnh thật sự biến đổi một nền công nghiệp. Từ cơ hội đó, những nhà có tác dụng phim được chuẩn bị làm đầy đủ phim dài và hay hơn và xây dựng phần lớn nơi quan trọng nơi đó chỉ phim được chiếu. Điện hình ảnh thay đổi trọn vẹn vào cuối thập niên 1920. Đây là khi âm thanh được giới thiệu. Sự núm đổi bắt đầu ờ Mỹ cùng chẳng bao lâu bành trướng cho phần còn sót lại của ráng giới. Trong khi những phim câm cũ sẽ được thay thế bởi những phim nói bên trên màn ảnh, một vẻ ngoài điện hình ảnh mới, nhạc kịch.

Task 1: Find the word in the passage that can match with the definition on the right column./(Tìm từ trong khúc văn tất cả thể,ghép với có mang ở cột phải.)

*

Lời giải:

1. Cinema

film-making industry

2. Sequence

series of related events or actions

3. Decade

a period of ten years

4. Rapidly

quickly và in a short time

5. Scene

part of a film

6. Character

a person in a film

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng điện ảnh

ngành làm cho phim

2. Chuỗi

loạt sự khiếu nại hoặc hành vi liên quan

3. Thập kỷ

Một khoảng thời hạn mười năm

4. Nhanh

một cách lập cập và vào một thời hạn ngắn

5. Cảnh phim

một phần của một cỗ phim

6. Nhân vật

một fan trong một cỗ phim

Task 2: Work in pairs. Answer these questions./(Làm vấn đề từng đôi. Trả lời câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin?

2. What did scientists discover at the time?

3. Did films in the early days have sound?

4. When were audiences able lớn see long films?

5. When was sound introduced?

6. What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

Lời giải:

1. The history of cinema began in the early 19th century.

2. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were mix in motion, they could give the feeling of movement.

3. No, they didn"t.

4. Audiences were able to see long films in the easrly 1920s.

5. The sound was introduced at the over of the 1920s.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Khí Hậu Môi Trường Nhiệt Đới Địa Lí 7, Đặc Tính Của Môi Trường Nhiệt Đới

6. As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

Hướng dẫn dịch:

1. Lịch sử vẻ vang điện ảnh bắt đầu từ khi nào?

=> lịch sử hào hùng của điện ảnh bắt đầu vào vào đầu thế kỷ 19.

2. Những nhà khoa học mày mò gì vào thời gian đó?

=> Vào thời gian đó, những nhà khoa học phát hiển thị rằng lúc một chuỗi hình hình ảnh tĩnh được đặt trong gửi động, họ hoàn toàn có thể cho xúc cảm chuyển động.

3. Phim trong số những ngày đầu có âm thanh không?

=> Không, họ không làm vậy.

4. Khi nào khán giả có thể xem phim dài?

=> Khán giả rất có thể xem những bộ phim truyện dài trong những năm 1920.

5. Khi nào âm thanh được giới thiệu?

=> Âm thanh được ra mắt vào cuối trong thời điểm 1920.

6. Hiệ tượng bộ phim nào lộ diện như những bộ phim truyện câm cũ vẫn được thay thế bởi những bộ phim nói?

=> khi những bộ phim truyền hình câm cũ đang được thay thế sửa chữa bằng những bộ phim truyện nói, rạp chiếu phim phim âm thanh xuất hiện.

Task 3: Decide which of the options below is the best title for the passage./(Quyết định câu lựa chọn nào trong những chọn lựa dưới đấy là tựa đúng nhất đến đoạn văn.)

A. The Story of a Film Maker

B. A Brief History of Cinema

C. The History of the Film Industry

Lời giải:

B. A Brief of Cinema

Hướng dẫn dịch:

A. định kỳ sự của nhà làm phim

B. Cầm tắt về năng lượng điện ảnh

C. Lịch sử dân tộc của ngành công nghiệp phim.

AFTER YOU READ

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below/(Làm câu hỏi từng nhóm. Nói tới đoạn văn, dùng từ lưu ý dưới đây.)

19th century 1910s 1920s

1905 1915

Lời giải:

The history of cinema began in the early 19th century. & by 1905, the length of films were about five or ten minutes. In the early 1910s, it was the first time that audience enjoyed long films. And till 1915 cinemas really became an industry. At the kết thúc of the 1920s, the cinema changed completely.

Xem thêm: Các Công Việc Làm Đất Gồm Mấy Bước ? Các Công Việc Làm Đất Gồm Mấy Bước

Hướng dẫn dịch:

Rạp chiếu phim bắt đầu vào vào đầu thế kỷ 19. Và mang đến năm 1905, các bộ phim truyền hình dài khoảng năm tốt mười phút. Ở đầu trong thời điểm 1910, khán giả đã rất có thể thưởng thức những bộ phim dài đầu tiên. Và mang lại tận năm 1915, các rạp chiếu phim phim bắt đầu thực sự biến chuyển một ngành công nghiệp. Vào cuối trong thời gian 1920, điện hình ảnh đã thay đổi hoàn toàn.