Unit 16 Lớp 10: Reading

     

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. Using the suggestions below. (Làm câu hỏi từng nhóm. Nói về văn miếu - Quốc Tử Giám, dùng hầu hết ý đề nghị dưới đây.)


READING 

BEFORE YOU READ 

Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 10: reading

(Làm việc theo cặp)

1. Danh mục some historical places you know in Vietnam.

2. Is Van Mieu - Quoc Tu Giam a historical place?

3. What vị you know about this place?

Hướng dẫn giải:

1. I know some historical places like Den Hung Remains (Di tích thường Hùng), Dien Bien phu, Cu đưa ra Tunnel (Địa đạo Củ Chi), Hue Imperial đô thị (Kinh thành Huế), teo Loa Citadel,...

2. Yes, it is.

3. Van Mieu is the largest & the most important temple in Ha Noi. It was founded in 1070 by Emperor Ly Thanh Tong, and dedicated khổng lồ Confucius. In the Courtyard of the Stelea you can see 82 Stelea, on which are recorded the names of successful examination scholars. Each side is carried on the back of a tortoise, but they are arranged in no chronological order.

Tạm dịch:

1. Liệt kê một số trong những địa danh lịch sử hào hùng mà bạn biết ở VN.

=> Tôi biết một số trong những di tích lịch sử vẻ vang như Đền cúng Đền Hùng (Di tích đền rồng Hùng),Điện Biên phủ, Địa đạo Củ Chi, Hoàng thành Huế (Kinh thành Huế), Thành Cổ Loa, ...

2. Quốc tử giám - quốc tử giám có phải là một trong di tích lịch sử dân tộc không?

=> Có, đúng vậy.

3. Bạn biết gì về vị trí này?

=> văn miếu quốc tử giám là ngôi chùa lớn số 1 và đặc biệt nhất trên Hà Nội. Nó được thành lập năm 1070 bởi hoàng đế Lý Thánh Tông, và giành riêng cho Khổng Tử. Trong sảnh của bia đá bạn có thể thấy 82 bia đá, trên kia được đánh dấu tên của các học giả bình chọn thành công. Mỗi bên được thực hiện trên sống lưng của một bé rùa, nhưng bọn chúng không được thu xếp theo thiết bị tự thời gian.

WHILE YOU READ 

Read the passage, and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, và tiếp nối làm bài tập theo sau.) 

Click tại đây để nghe:

Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical và cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative of Confucian ways of thought và behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. The first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 và 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth và achievements of đứng top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today và they attract great interest from visitors.

*

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals và examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu - Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.

Dịch bài bác đọc:

Văn Miếu - văn miếu quốc tử giám là địa điểm văn hóa lịch sử hào hùng nổi tiếng ở Hà Nội. Đầu tiên được chế tạo năm 1070 vào triều đại bên Lý, quốc tử giám tượng trưng cho phương cách suy xét và hình xử theo Nho giáo. Sáu năm sau, Quốc Tử Giám, đh đầu tiên nghỉ ngơi Việt Nam, được thành lập và hoạt động trên gốc rễ của Văn Miếu. Khoảng trong những năm 1076 với 1779, quốc tử giám đã giáo dục hàng chục ngàn người tài ba cho đất nước. Năm 1842, văn miếu quốc tử giám trở thành nơi vinh danh những học giả lỗi lạc của dân tộc. Tên, năm sinh và những thành tựu của không ít thí sinh đỗ đầu trong số những kỳ thi Đình được xung khắc vào bia đá. Hầu hết bia đá này đứng trên sống lưng những nhỏ rùa khổng lồ, thời nay vẫn còn và bọn chúng thu hút sự để ý của khách thăm.

Sau hơn 900 năm hiện tại hữu. Văn miếu là mẫu phong cách xây dựng truyền thống vn được bảo quản kỹ lưỡng. Cây nhiều ở Văn Miếu, tận mắt chứng kiến bao liên hoan và kỳ thi trong suốt rất nhiều triều đại phong kiến liên tiếp phát triển. Văn miếu quốc tử giám — văn miếu là một địa danh của niềm từ hào dân tộc của bạn dân Việt.

Task 1: Choose A,B, or C that best suits the meaning of the italicised word.

(Chọn A, B hoặc C cân xứng nhất cùng với nghĩa của từ bỏ in nghiêng.)

1. Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.

A. Beautifully B. Initially C. Finally

2. It is representative of Confucian ways of thought & behaviour.

A. Typical B. Fond C. Traditional

3. Van Mieu was a place lớn memorialize the most brilliant scholars of the nation.

A. Ignore B. Gather C. Honor

4. The stone stelae were engraved with the names of the đứng đầu students in royal examinations.

A. Printed B. Carved C. Washed

5. The banyan trees in Van Mieu continue khổng lồ flourish even now.

A. Slow down B. Fall off C. Grow well

Hướng dẫn giải:

1.B 2. A 3. C 4. B 5. C

Tạm dịch:

1. Quốc tử giám ban đầu được xây dựng vào thời điểm năm 1070 vào thời bên Lý.

A. Rất đẹp B. Thuở đầu C. Cuối cùng

2. Nó là đại diện cho cách suy xét và hành động của Nho giáo.

A. điển hình B. Phù hợp C. Truyền thống

3. Văn miếu là vị trí tưởng niệm đều học mang xuất sắc tuyệt nhất của khu đất nước.

A. Bỏ qua mất B. Thu thập C. Vinh danh

4. Các bia đá được khắc tên của các sinh viên hàng đầu trong kỳ thi hoàng gia.

Xem thêm: Công Thức Liên Hệ Giữa Trọng Lượng Riêng Và Khối Lượng Riêng

A. In B. đụng khắc C. Cọ sạch

5. Các cây nhiều ở Văn Miếu tiếp tục phát triển mạnh ngay cả bây giờ.

A. Làm lừ đừ B. Rơi ra C. Cải cách và phát triển tốt

Task 2: Decide whether the following sntences are True (T) or False (F).

(Quyết định phần nhiều câu sau đúng (T) hay sai (F).)

1. The construction of Van Mieu took place between 1076 và 1779.

2. Quoc Tu Giam is considered khổng lồ be the first university of Vietnam.

3. Thousands of talented men w ere trained in Quoc Tu G¡am from the 11th to lớn the 19th century.

4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.

5. Festivals và examinations used to be held in Van Mieu - Quoc Tu Giam.

6. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time.

Hướng dẫn giải:

1. F (The consiruction of Van Mieu took place in 1070.)

2. T

3. F (Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to lớn the 18th centuries.)

4. F (Van Mieu is still an example of well-preserved traditional Vietnames architecture.)

5. T

6. T

Tạm dịch:

1. Việc xây dựng Văn Miếu diễn ra từ 1076 đến 1779.

2. Văn miếu được xem như là trường đại học thứ nhất của Việt Nam.

3. Hàng ngàn người có tài năng được đào tạo và huấn luyện tại văn miếu quốc tử giám từ núm kỷ 11 đến núm kỷ 19.

4. Văn Miếu hiện nay đã mất phần đông các con kiến trúc truyền thống lịch sử của Việt Nam.

5. Tiệc tùng, lễ hội và kỳ thi thường được tổ chức tại văn miếu - Quốc Tử Giám.

6. Du khách vẫn có thể nhìn thấy một số cây đã được ở quốc tử giám trong một thời gian dài.

AFTER YOU READ  

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. Using the suggestions below.

(Làm bài toán từng nhóm. Nói về văn miếu - Quốc Tử Giám, dùng phần nhiều ý đề nghị dưới đây.)

- Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest?

- When và where were they built?

- What were their functions?

- What is special about the stelae there?

Hướng dẫn giải:

Van Mieu — Quoc Tu Giam is a place of interest because it is a famous historical and cultural site in Hanoi.

They were built in Ha Noi by King Ly Thanh Tong in 1070 & in 1076.

Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam was a place to lớn produce the talented for the nation. Và 1482, Van Mieu became a place khổng lồ memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students...

On the stone stelea, standing on the backs of giant tortoises, were engraved the names, places of birth & achievements of top students in royal examinations.

Tạm dịch:

Văn Miếu - văn miếu quốc tử giám là một chỗ đáng chú ý vì nó là 1 trong những di tích lịch sử hào hùng và văn hóa truyền thống nổi tiếng sinh hoạt Hà Nội.

Chúng được tạo ra tại thành phố hà nội bởi vua Lý Thánh Tông vào năm 1070 với năm 1076.

Từ năm 1076 cho năm 1779, văn miếu quốc tử giám là khu vực đào tạo tài năng cho đất nước. Và năm 1482, văn miếu quốc tử giám trở thành một vị trí tưởng niệm gần như học giả xuất sắc độc nhất vô nhị của đất nước, những người dân đã thành công trong các sinh viên bình chọn hoàng gia ...

Xem thêm: Dân Cư Châu Á Thuộc Chủng Tộc Nào, Các Chủng Tộc Chủ Yếu Ở Châu Á Là

Trên bia đá, đứng trên sườn lưng rùa khổng lồ, đã làm được khắc tên, vị trí sinh và chiến thắng của học tập sinh số 1 trong kỳ thi hoàng gia.