LANGUAGE FOCUS

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm /e/ với /ǽ/trong giờ Anh, cũng như ôn tập về thì thừa khứ xong và thừa khứ đơn. Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu tạo cần lưu ý cũng như lí giải giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng

Career(n): sự nghiệp Abroad(adv): <ə"brɔ:d> nước ngòai Appearance(n) <ə"piərəns>: vẻ bên ngòaiPrivate tutor(n): <"praivit "tju:tə> gia sư Interrupt(v) <,intə"rʌpt>: gián đọan Primary school: trường đái học(từ lớp 1-5) Realise(v) <"riəlaiz>: triển khai Secondary school(n)Trường trung học(từ lớp6-12) Schoolwork(n): quá trình ở trường

II. Cấu trúc cần lưu lại ý

Âm / e /trong giờ Anh là một trong những nguyên âm ngắn trong giờ đồng hồ Anh.Âm / ǽ /trong tiếng Anh là 1 trong nguyên âm ngắn trong tiếng Anh.Thì vượt khứ trả thành: Xem khuyên bảo tại đâyThì quá khứ đơn: Xem lý giải tại đây

III. Khuyên bảo giải bài xích tập

1. Pronunciation:

/e/

Men: đàn ôngSaid: nóiMet: gặpBed: giườngPen: bútSend: gửi

/ǽ/

Man: bọn ôngSad: buồnMat: thảm chùi chânBad: tệPan: chảoSand: cát

Pratice these sentences:

1. The fat man has a red pen2. This handbag will be sent khổng lồ Helen3. Sam said apples were very expensive then4. There’re then pans on the shelf5. Ben Sat on a bench with a yellow cat6. Ann never gets bad marks in French

2. Grammar:

Exercise 1:Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các động từ trong ngoặc nghỉ ngơi thì quá khứ xong xuôi đơn).

Bạn đang xem: Language focus

1.

Why did Tom’s mother get angry with him?

Because he had broken her favourite vase

2.

When did you watch TV last night?

When I had done all my homework

3.

Did you first meet them at my last birthday party?

No, I had met them before.

4.

Why did she return home?

She suddenly remembered she had’t turned off the gas stove

5.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 108 : Luyện Tập Docx, Bài 108 : Luyện Tập

How did they like our city?

They said that was the loveliest đô thị they had ever seen

6. It rained yesterday after it had been dry for months7. By the time he arrived, all his classmates had left.8. We didn’t have their phone number because they had moved lớn the South.9. When they met again, they had not seen each other for 10 years.10. When I came, the room was in a terrible mess because someone had broken in.

Exercise 2:Put the verbs in brackets in the simple past or the past perfect. (Viết đụng từ trong ngoặc ớ thì quá khứ đối kháng hoặc thì thừa khứ hoàn thành.)

1. We had just finished dinner when they came2. He had seldom travelled by bicycle before he went khổng lồ Vietnam.3. Ann went lớn get the carpet for the room but someone already had taken.4. Did you manage khổng lồ see the Director, or he went out by the time you got there.5. He had just got trang chủ when you phoned. He was in New York.

Exercise 3.There are five mistakes in the use of tenses in the following story. Find and correct them.

(Có 5 lỗi về kiểu cách dùng các thì trong câu chuyện sau. Tìm cùng sửa chúng.)

While George was reading in bed, two thieveshad climbed -> climbedinto his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so theyhad turned -> turnedon a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

"What"s up? What"s up?" a voicehad calledout-> calledout. The thieves dropped the torch & ran away as quickly as they could.

Xem thêm: Cấu Trúc More And More Nghĩa Là Gì ? Cấu Trúc Càng Ngày Càng Trong Tiếng Anh

Georgehad heard -> hearda noise and came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn"t see anybody. The thievesalready went -> had already gone. But George"s parrot, Henry, was still there.