UNIT 6

  -  

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday - liên kết tri thức

Unit 6 lớp 6 A Closer Look 2 trang 61 - 62

GRAMMAR

Should / shouldn’t for advice

1. Look at the signs at the library and complete (nhìn những đại dương hiệu trong tủ sách và xong câu)

*

Đáp án:

1. Should

2. Shouldn’t

3. Should

4. Shouldn’t

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nên giữ im lặng.

Bạn đang xem: Unit 6

2. Bạn không nên ăn giỏi uống.

3. Bạn nên gõ cửa trước khi vào.

4. Bạn không nên chạy.

2. Tick the activities children should bởi at Tet and cross (x) the ones they shouldn’t. (những hành vi nào con trẻ emneen và không nên làm trong thời gian Tết)

*

3. Work in pairs. Look at the activities in 2. Take turns to lớn say what you think children should / shouldn’t do. (Làm việc theo cặp. Quan cạnh bên những hành vi trong bức tranh ờ bài bác 2. Lần lượt nói em nghĩ trẻ em nên/ kiêng kị gì)

Example:

- Children should behave well.

- Children shouldn’t eat lots of sweets.

Xem thêm: Cuộc Thi Rung Chuông Vàng Thcs Mới Nhất, Rung Chuông Vàng

4. Complete the sentences with some và any. (Hoàn thành câu với some hoặc any)

Đáp án:

1. Some, some

2. Any

3. Any, some

1. – What bởi vì you need lớn decorate your room?

- I need some colour paper và some pictures.

2. – vày you have any miễn phí time for sports?

- Yes, I do.

3. – Are there any interesting activities here during Tet?

- Yes, there are some traditional games lượt thích human chess, running và c

Hướng dẫn dịch:

1. – bạn cần gì nhằm trang trí chống của mình?

- Tớ cần một vài ba tờ giấy màu cùng vài bức tranh.

2. – bạn có dành thời hạn rảnh mang lại thể thao không?

- có chứ.

3. – Có hoạt động nào thú vị trong mùa Tết không?

- gồm chứ, có các trò chơi truyền thống lâu đời như cờ người, chạy và nấu cơm.

Xem thêm: Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học Lop 8, Bảng Hóa Trị Các Nguyên Tố Hóa Học

5. Work in pairs. Look at the fridge. Make sentences with the words / phrases provided, using some or any. (Làm câu hỏi theo cặp. Quan tiếp giáp tủ lạnh. Đặt câu với đầy đủ từ được cung cấp, dùng some hoặc any).