Unit 2 lớp 8 skills 1 reading

     

Phần này để giúp đỡ bạn học tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trải qua chủ đề "Making Arrangements" (Sắp xếp). Chúng ta học chú ý gạch chân những từ vựng bắt đầu và những cách dùng từ thông dụng mở ra trong bài. Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was bom in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.In America, he worked with deaf-mutes at Boston University. Soon. Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone.Bell & his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments & finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone: ‘Mr. Watson, come here. I want you." This was the first telephone message.Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to lớn the public at countless exhibitions, and by 1877 the first telephone was in commercial use.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8 skills 1 reading

Dịch

Alexander Graham Bell sinh ngày 3 thảng 3 năm 1847 Ớ Edinburgh. Ông là fan Xcot-len mang dù sau đó ông di cư sang Canada rồi sang trọng Mỹ vào những năm 1870.Ớ Mỹ, ông đã thao tác làm việc với những người câm điếc làm việc trường Đại học Boston ít lâu sau đó, Bell chén bát đầu thí nghiệm những cách truyền tiếng nói qua một khoàng cách dài. Thể nghiệm này của ông vẫn dẫn đến việc phát minh sáng tạo ra năng lượng điện thoại.Bell với viên trợ lý cùa ông, Thomas Watson, sẽ làm các thí nghiêm và ở đầu cuối đã nảy ra ỷ trí tuệ sáng tạo một qui định mà lần trước tiên họ ra mắt vào năm 1876. Bell giới thiệu điện thoại: "Anh Watson, lại đây nào. Tôi đề xuất anh. ” Đây là lời nhắn qua điện thoại cảm ứng thông minh đầu tiên.Đi khắp nước Mỹ, Bell đang trình diễn phát minh của ông trước công chúng ở rất nhiều cuộc triên lãm, với vào khoàng năm 1877 dế yêu đầu tiên được chính thức được đưa vào và sử dụng trong mến mại.

1. True or false? kiểm tra (V) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng tốt sai? Đánh vệt (V) vào các ô.

Xem thêm: Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 8 : Đại Số 8 Và Hình Học 8, Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 8 Có Đáp ÁnXem thêm: Mây Họa Ánh Trăng Tập 1 - Xem Phim Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

Sửa các câu không nên thành đúng.)

T

F

a) Alexander G. Bell was born in the USA. (Alexander G. Bell hình thành ở Mỹ)

V

b) He worked with deaf-mute patientsn in a hospital in Boston. (Ông ấy thao tác với các bệnh nhân câm điếc ở 1 bệnh viện ở Boston.)

V

c) Thomas Watson was Bell’s assistant. (Thomas Watson là trợ lý của Bell)

V

d) Bell và Watson introduced the telephone in 1877. (Bell với Watson đã giới thiệu smartphone vào năm 1877.)

V

e) Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf-mutes over a long distance. (Bell làm thí nghiệm với những cách truyền giọng nói một trong những người câm điếc ở khoảng cách xa.)

V

f) Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions. (Bell sẽ mô tả phát minh sáng tạo của ông ấy ở các cuộc triển lãm.)

V

Sửa các câu sai:

a) Alexander Graham Bell was born in Edinburgh.d) Bell và Watson introduced the telephone in 1876. (Bell với Watson vẫn giới thiệu điện thoại vào năm 1876.)e) Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. (Bell bát đầu thí nghiệm những cách truyền lời nói qua một khoàng cách dài.)

2. Put the events in the correct order. (Hãy xếp những sự khiếu nại sau theo chưa có người yêu tự đúng.)

Giải:

Alexander Graham Bell...

d) was bom in Scotland. (Sinh ra sinh sống Scotland)e) went khổng lồ live in Canada. (Đến sống nghỉ ngơi Canada)a) went to live in the United States. (Đến sống ở Mỹ)g) worked with people who could neither speak nor hear. (Làm bài toán với những người dân không thể nghe và nói)c) worked with Thomas Watson. (Làm bài toán cùng Thomas Watson)f) invented the telephone. (Phát minh điện thoại)b) successfully demonstrated his invention. (Miêu tả thành công phát minh sáng tạo của ông ấy)