GIÁO ÁN TIẾNG ANH 8

     Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh 8

*
27 trang | phân tách sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 3
*Xem thêm: Phát Biểu Và Viết Dạng Tổng Quát Hai Tính Chất Chia Hết Của Một Tổng

Bạn đã xem trước đôi mươi trang tài liệu Bài giảng tiếng Anh 8 - Unit 5: Study habits - Lesson 4: Read, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ nghỉ ngơi trên


Xem thêm: Cơ Sở Dữ Liệu Mysql Database, Tìm Hiểu Những Thông Tin Cần Biết Về Mysql

ENGLISH 8Welcome to lớn our class Lucky Number game Lucky number.Congratulation ! 6.Which subject do you need khổng lồ improve?I need to lớn improve(English)....3.Who helps you with your homework? (my brother)..helps me with my homework. 2.When vị you vì chưng your homework?I do my homework ..(after dinner)..1.Which subject vì you like best? I lượt thích (English)Answer the questions:1/ vì you lượt thích to learn new words ?2/ How many words vày you learn a day ?3/ How do you learn new words?Period 28Wednesday, October 23rd 2013 Period 28 UNIT 5: STUDY HABITS Lesson 4: Read (1)Wednesday, October 23rd 2013 I. Vocabulary.mother tongue (n) :highlight (v) :meaning (n) :underline (v) :I’m a Vietnamese girl & I speak Vietnamese from child. So Vietnamese language is my..tiếng bà mẹ đẻgạch chânlanguagelàm nổi bậtnghĩa, ý nghĩaHow should you learn these words?come across (v) :tình cờ gặpmake a danh mục (v) : liệt kêWednesday, October 23 rd 2013Period 28UNIT 5: STUDY HABITSLesson 4: Read (1)Vocabulary.Read.1. True/ False Statements.1. True/ False Statements. A) All language learners write the meaning of new words in their mother tongue . B) Some learners write examples of words they want to lớn learn .c) Every learner tries khổng lồ learn all new words they come across . D) Many learners only learn new words that are important. T F Language learners learn words in different ways. Some learners make a list và put into it the meanings of new words in their mother tongue, & try to learn them by heart. However, others bởi not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to lớn remember how lớn use the word in the right way.In order lớn remember words better, some learners even write each word và its use on a small piece of paper và stick it somewhere in their house so as to lớn learn it at any time.Many language learners vì not try khổng lồ learn all the new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want lớn learn. This helps them remember important words.There are also different ways of learning the same number of words. For examples, if you try to learn ten words in two days, you can vị so in two ways. You can learn the first five words the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, you can learn all the ten words the first day & revise them the next day. This helps you practice the words more times.Language learners should try different ways of learning words so as to lớn find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?READREAD1. True/ False Statements. A) All language learners write the meaning of new words in their mother tongue . B) Some learners write examples of words they want to lớn learn .c) Every learner tries lớn learn all new words they come across . D) Many learners only learn new words that are important. T F SomeThey vì chưng not try1. (to) revise2. (to) stick3. (to) learn by heart4. Important (adj) a. Dánb. ôn tậpe. Học thuộc lòngc. Quan liêu trọng5. Instead (adv)d. Gắng vào đó6. However (adv)f. Mặc dù nhiênWednesday, October 23 rd 2013Period 28UNIT 5: STUDY HABITSLesson 4: Read (1)Vocabulary.Read.True/ False Statements.Choose the correct answers.1. Some learners make a .......and translate the meanings of words into their mother tongue. A. Menu B. Bill C. List2. Learners write one or two example sentences with each .....in order to lớn remember how khổng lồ use the word in the right way.A. New word B. Khung C. Structure3. Learners write each word & its use on a small piece of paper và ............ It somewhere.A. Hang B. Stick C. Write4. Learners usually underline or ........... Only the word they want to lớn learn.A. Speak B. Listen C. HighlightWednesday, October 23 rd 2013Period 28UNIT 5: STUDY HABITSLesson 4: Read (1)Vocabulary.Read.True/ False Statements.Choose the correct answers.Model sentences.Form: in order (not) + to lớn -Vinf = so as (not) + to -VinfUse: Để làm gìThey write one or two example sentences with each new word in order to remember how lớn use the word in the right way.Learners even write each word & its use on a small piece of paper và stick it somewhere in their house so as lớn learn it at any time.Wednesday, October 23 rd 2013Period 28Unit 5: Study habitsLesson 4: Read (1)Vocabulary.Read.True/ False Statements.Choose the correct answers.Model sentences.Form: in order (not) to lớn -Vinf = so as (not) to lớn -VinfUse: Để làm gì4. Brainstorming: How khổng lồ learn new words.Learn wordsMindmap:Learn wordsLook up words in the dictionaryLook at the picture lớn find out its meaning.A cat1. A table: loại bàn2. A teacher: giáo viên3. Pink: màu hồng4. Khổng lồ go: điWrite English words and translate them into Vietnamese. Learn words in groups.JOBS TeacherDoctorFarmerStudentDriver FRUITS AppleBananaOrangeLemonMango Reading stories, newspapers or magazines, HOMEWORK1.Learn the new words by heart 2.Read và translate the text.3.Prepare for Unit 5:Read (2)GoodbyeSee you later.