UNIT 7

  -  

SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 64-65 SGK giờ Anh 8)

1. Practice the dialogue with a partner./ (Hãy luyện đối thoại với chúng ta em. )

Clerk: Next, please!

Mrs. Kim: I want to lớn send this parcel to lớn Quy Nhon.

Bạn đang xem: Unit 7

Clerk: Do you want lớn send it airmail or surface mail?

Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have khổng lồ weigh the parcel first. Mmm.

Five kilograms. That’ll be 32,500 dong.

Mrs Kim: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19,200 dong.

Mrs. Kim: That’s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Hướng dẫn dịch:

Nhân viên: Mời bạn tiếp theo!

Bà Kim: Tôi ước ao gửi bưu kiện này mang đến Quy Nhơn.

Nhân viên: Bà ý muốn gửi nó bởi đường sản phẩm không hay đường bộ?

Bà Kim: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường sản phẩm không hết từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ đề xuất cân bưu kiện trước . Mmm.

Năm kilôgam. Số tiền cần trả là 32,500 đồng.

Bà Kim: Ồ! giá bán hơi đắt.

Nhân viên: Gửi bởi đường bộ giá rẻ hơn rất nhiều. Chỉ tất cả 19,200 đồng.

Bà Kim: Được đấy. Tôi sẽ gửi bởi đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2. Look at the following brochure & the information in the box. Make similar dialogues. / (Em hãy xem tập quảng cáo sau với những tin tức cho trong khung cùng làm những hội thoại tương tự. )

*

Lời giải:

1.

Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this letter lớn Kon Turn.

Clerk: Do you want khổng lồ send it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is surface mail?

Clerk: I’ll have khổng lồ weigh the letter first. Well, trăng tròn grams. That’ll be 800 dong.

You: OK. I"ll send it surface mail.

Clerk: All right.

2.

Clerk: Next, please.

You: I want khổng lồ send this postcard to lớn Ho chi Minh City.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is airmail?

Clerk: I"ll have to lớn weigh the postcard first. Well, 15 grams. That’ll be 1,200 dong.

You: OK. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

3.

Clerk: Can I help you?

You: I"d like to send this parcel lớn Ca Mau.

Clerk: Do you want lớn send it airmail or surface mail?

You: I"m not sure. How much is airmail?

Clerk: I"ll have to weigh the parcel first. Mmm. Two kilograms. That’ll be 13. 000 dong.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Lý 12, Sóng Cơ Và Sóng Âm

You: OK! That’s not very expensive. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

4.

Clerk: Can I help you?

You: I’d lượt thích to send this parcel to Buon Me Thuot.

Clerk: Do you want khổng lồ send airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have khổng lồ weigh the parcel first. Mmm. Five kilograms. That"ll be 32. 000 dong.

You: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19. 200 dong.

You: That"s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Hướng dẫn dịch:

1.

Nhân viên: Tôi có thể giúp gì đến bạn?

Bạn: Tôi hy vọng gửi thư này tới Kon Turn.

Nhân viên: Bạn ao ước gửi nó bởi đường mặt hàng không hay con đường bộ?

Bạn: Tôi không kiên cố nữa. Gởi bằng đường bộ hết từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ đề xuất cân lá thư trước. Vâng, đôi mươi gram. Số tiền nên trả là 800 đồng.

Bạn: OK. Tôi đang gửi bằng đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2.

Nhân viên: Mời người tiếp theo.

Bạn: Tôi mong muốn gửi bưu thiếp này đến tp Hồ Chí Minh.

Nhân viên: Bạn ước ao gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng ko chắc. Gửi bởi đường sản phẩm không hết từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ cần cân bưu thiếp trước. Vâng, 15 gram. Số tiền bắt buộc trả đang là 1. 200 đồng.

Bạn: OK. Tôi vẫn gửi bởi đường hàng không.

Nhân viên: Vâng.

3.

Nhân viên: Tôi rất có thể giúp gì mang lại bạn?

Bạn: Tôi ước ao gửi bưu khiếu nại này mang lại Cà Mau.

Nhân viên: Bạn mong mỏi gửi nó bằng đường sản phẩm không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng ko chắc. Gửi bởi đường mặt hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân trước bưu kiện. Mmm. 2 kg. Số tiền bắt buộc trả là 13. 000 đồng.

Bạn: OK. Cũng không đắt lắm. Tôi đã gửi bởi đường hàng không.

Nhân viên: Vâng.

4.

Nhân viên: Tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Tôi hy vọng gửi bưu kiện này mang đến Buôn Mê Thuột.

Xem thêm: Chọn Câu Đúng Điện Dung Là Đặc Trưng Cho Tụ Điện Về, Điện Dung Của Tụ Điện, Công Thức Và Bài Tập

Nhân viên: Bạn ý muốn gửi nó bởi đường sản phẩm không hay con đường bộ?

Bạn: Tôi cũng ko chắc. Gửi bởi đường mặt hàng không hết từng nào tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ đề xuất cân trước bưu kiện. Mmm. Năm kilôgam. Số tiền buộc phải trả là 32. 000 dong.