GIÁO ÁN TIẾNG ANH 9

     

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia


5. READ

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea và together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh 9

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur và it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism & Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as Malay). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. Và English is a compulsory second language.

*

Dịch bài xích đọc:

Malaysia là một trong các tổ quốc nằm trong hiệp hội các tổ quốc Đông nam giới Á (ASEAN). Nó được chia thành hai miền bao gồm Tây Malaysia, Đông Malaysia. Chúng bị chia cắt bởi khoảng tầm 640km đường thủy và thuộc hợp thành một diện tích s rộng 329,758 km2. Malaysia tất cả khí hậu sức nóng đới. Đơn vị chi phí tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bởi 100 sen.

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đây cũng là thành phố lớn tốt nhất nước. Số lượng dân sinh của Malaysia năm 2001 là trên 22 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo bằng lòng của nước này. Dường như còn bao gồm tôn giáo khác ví như Phật giáo với Hindu giáo. Quốc ngữ là tiếng Bahasa Malaysia (được viết dễ dàng và đơn giản là giờ Malay). Tiếng Anh, tiếng Trung với tiếng Tamil cũng rất được sử dụng rộng rãi. Ngôn ngữ được dạy cho học sinh là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia, giờ đồng hồ Trung Quốc, hoặc giờ Tamil. Giờ đồng hồ Bahasa Malaysia là ngôn ngữ chính được thực hiện trong việc đào tạo và huấn luyện ở những trường trung học phổ thông, mặc dù nhiên, một số học viên vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục học tập tiếng trung hoa hoặc giờ Tamil. Dường như tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc sản phẩm hai.


bài xích a)

a) Fill in the table with the right information about Malaysia.

(Điền tin tức đúng vào bảng nói tới nước Malaysia.)

1. Area: 

2. Population: 

3. Climate: 

4. Unit of currency:

5. Capital city: 

6. Official religion:

7. National language: 

8. Compulsory second language:

Lời giải chi tiết:

1. Area: 329,758 km2

2. Population: over 22 million

3. Climate: tropical climate

4. Unit of currency: ringgit

5. Capital city: Kuala Lumpur

6. Official religion: Islam

7. National language: Bahasa Malaysia

8. Compulsory second language: English

Tạm dịch:

1. Diện tích: 329,758 km2

2. Dân số: hơn 22 triệu người

3. Khí hậu: nhiệt đới

4. Đơn vị tiền tệ: ringgit

5. Thủ đô: Kuala Lumpur

6. Tôn giáo chính thức: Islam

7. Ngôn ngữ phổ thông: Bahasa Malaysia

8. Ngữ điệu thứ nhị bắt buộc: English


bài b)

b) True or false? check (✓) the boxes. Then correct the false statements. 

(Đúng tốt sai. Điền lốt (✓) vào ô trống. Kế tiếp sửa những câu sai cho đúng.)

 

T

F

1. Malaysia is a member country of ASEAN.

 

 

2. There are two religions in Malaysia.

 

 

3. People speak only Malay in Malaysia.

 

 

4. Primary school children learn three languages at school.

 

 

5. All secondary school children learn in English.

Xem thêm: Khi Thủy Phân Chất Béo Luôn Thu Được Sản Phẩm Là A, Phát Biểu Đúng Là : A

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

 

T

F

1. Malaysia is a member country of ASEAN.

(Mã Lai là một trong những thành viên của ASEAN.)

 ✓

 

2. There are two religions in Malaysia.

=> There are Islam, Buddhisin và Hinduism.

(Ở Mã Lai có 2 tôn giáo. => Có Hồi giáo, Phật giáo với Ấn Độ giáo.)

 

 ✓

3. People speak only Malay in Malaysia.

=> People speak Bahasa Malaysia, English, Chinese and Tamil.

(Mọi tín đồ chỉ nói tiếng Mã Lai sinh sống Malaysia. => Mọi fan nói tiếng Bahasa Malaysia, giờ Anh, tiếng Trung với tiếng Tamil.)

 

 ✓

4. Primary school children learn three languages at school.

(Học sinh tiểu học tập học ba ngữ điệu ở trường.)

 ✓

 

5. All secondary school children learn in English.

Xem thêm: Câu Hỏi Một Thanh Thép Ở 0 Độ C Có Cùng Độ Dài Là L0, Một Thanh Thép Ở 0 0C Có Độ Dài 0,5 M

=> Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools.(Tất cả học sinh trung học hầu hết học bằng tiếng Anh. => Bahasa Malaysia là ngôn ngữ đào tạo chủ yếu đuối ở những trường đại học.)

kimsa88
cf68