Unit 2 Lớp 9: Language Focus

  -  

1. Work with a partner. Read the dialogue.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 9: language focus

(Thực hành với một chúng ta cùng học. Đọc đoạn đối thoại sau)

Nga: Come and see my photo album.

Mi: Lovely! Who’s this girl?

Nga: Ah! It’s Lan. My old friend.

Mi: How long have you known her?

Nga: I’ve known her for six years.

Mi: Have you seen her recently?

Nga: No, I haven’t seen her since 2003.

She moved to Ho chi Minh thành phố with her family then.

Dịch bài:

Nga:Đến xem album hình ảnh của bản thân đi.

Mi:Đẹp quá! cô bé này là ai vậy?

Nga:À! Đó là Lan, bạn cũ của chính bản thân mình đấy.

Mi:Bạn thân quen cô ấy lâu chưa?

Nga:Mình vẫn quen cô ấy 6 năm rồi.

Mi:Gần đây các bạn có gặp cô ấy không?

Nga:Không. Mình đã không chạm mặt cô ấy từ năm 2003. Cô ấy chuyển tới tp.hồ chí minh với mái ấm gia đình từ đấy.

Now use the information in the table lớn make similar dialogues.

(Bây giờ sử dụng những thông tin trong bảng sau đây để triển khai những bài xích hội thoại tương tự:)

*


Hướng dẫn giải

A:Come & see my photo album,Mai.

B:Lovely! Who's thisboy?

A:Ah! It'sQuang, mybrother's friend.

B:How long have you knownhim?

A:I've known her forseven months.

B:Have you seenhimrecently?

A:No, I haven't seenhimsinceJanuary. Hewent to lớn the USA for a business trip.

Chú ý:Phần tin tức được gạch men chân học tập sinh rất có thể thay nuốm để tương xứng theo ý mình.

Tạm dịch:

*


A:Đến xem tập hình ảnh của bản thân đi, Mai.

B:Đẹp quá! Anh trai này là ai vậy?

A:À! Đó là Quang, chúng ta của anh bản thân đấy.

B:Bạn thân quen anh ấy bao lâu rồi?

A:Mình vẫn quen chúng ta ấy 7 mon rồi.

B:Gần đây các bạn có gặp mặt anh ấy không?

A:Không. Mình đã không chạm mặt anh ấy từ tháng 1 . Anh ấy đã từng đi sang Mỹ công tác.


2.Work with a partner. Imagine you và your partner are visiting Ho đưa ra Minh City. Ask and answer questions about the things vou liavc done. Use the present pcrfect tense of the verbs in the box.

(Thực hành với một bạn cùng học. Tưởng tượng em cùng một chúng ta cùng học đã thăm thành phố Hồ đưa ra Minh. Hỏi với trả lời thắc mắc về các gì các em đã làm. Dùng thì hiện tại xong của hễ từ vào khung.)

*


Hướng dẫn giải


- Have you visited the Giac Lam Pagoda yet?

- Have you eaten Vienamese food yet?

- Have you been to lớn the Reunification Palace yet?

- Have you eaten in a vegetarian restaurant yet?


- Have you seen the Zoo và Botanical Gardens yet?

- Have you eaten Chinese food yet?

- Have you been to lớn the Dam Sen Amusement Park yet?

- Have you eaten French food yet?

Tạm dịch:

- Bạn đã đi vào chùa Giác Lâm chưa?

- các bạn đã ăn uống thức ăn việt nam chưa?

- Bạn đang đi đến Dinh Thống tuyệt nhất chưa?

- bạn đã đến nhà hàng quán ăn ăn chay chưa?

- Bạn đang đi vào Thảo cụ Viên chưa?

- chúng ta đã nạp năng lượng thức ăn china chưa?

- Bạn đang đi tới công viên giải trí Đầm Sen chưa?

- bạn đã ăn món Pháp chưa?


3. Work with a partner. Ask và answer questions about each of the activities in the box.

(Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi cùng trả lời câu hỏi về từng vận động trong khung.)

*


Hướng dẫn giải

A: Have you everread a comic?

B:Yes, I have.

A: When did you read it ?

B: I havebeen reading Conan for a long time and still keep reading it.

Chú ý:Phần tin tức được gạch chân học sinh rất có thể thay núm để cân xứng theo ý mình.

Useful phrases:

- read comic

- play volleyball

- see/ ride an elephant

- have a computer

- go to/ visit Singapore/ Hue

- go to supermarket

- see movies

- eat durian

Tạm dịch:

A: các bạn đã lúc nào đọc chuyện tranh chưa?

B: Rồi.

A: chúng ta đã phát âm khi nào?

B: Mình vẫn đọc Conan cùng vẫn tiếp tục đọc mãi.

Các cụm từ hữu ích:

- hiểu truyện

- đùa bóng chuyền

- nhìn thấy/ cưới voi

- có máy vi tính

- cho Huế/ Singapo

- mang lại siêu thị

- coi phim

- nạp năng lượng sầu riêng


4. Read the first sentence và then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form.

(Đọc câu trước tiên và sau đó hoàn chỉnh câu trang bị hai với thuộc nghĩa. Sử dụng dạng bị động)

Example:They sell jeans all over the world.

=> Jeans are sold all over the world.

a) They made jeans cloth from cốt tông in the 18thcentury.

Jean cloth..................................................................

Xem thêm: Soạn Anh 11 Unit 2 Looking Back Sách Mới 2022, Unit 2 Lớp 11 Looking Back

b) They grow rice in tropical countries.

Rice..................................................................

c) They will produce five milllion bottles of champagne in France next year.

Five million bottles of champagne...................................

d) They have just introduced a new style of jeans in the USA.

A new style of jeans..........................................

e) They have built two depatment stores this year.

Two departments stores......................................


Hướng dẫn giải

a) Jean cloth was made from cốt tông in tho 18thcentury.

b) Rice is grown in tropical countries.

c) Five million bottles of champagne will be produced in France next year.

d) A new style of jeans has just been introduced in the USA.

e) Two departments stores have been built this year.

Tạm dịch:

a) Vào cầm cố kỷ 18 họ đã tạo nên sự jeans tự vải tua bông.

=> vải jeans được làm từ vải hại bông vào rứa kỷ 18.

b) bạn ta trồng lúa ở hầu hết nước sức nóng đới.

=> Lúa được trồng ở phần nhiều nước sức nóng đới.

c) Năm tới chúng ta sẽ phân phối 5 triệu chai rượu sâm panh nghỉ ngơi Pháp.

=>5 triệu chai rượu sâm panh ở Pháp sẽ tiến hành sản xuất ngơi nghỉ Pháp vào năm tới.

d) chúng ta vừa bắt đầu tung ra một hình dạng jeans bắt đầu ở Mỹ.

=> Một hình dáng giới mới vừa được tung ra nghỉ ngơi Mỹ.

e) trong năm này họ đang xây hai shop bách hóa sống đây.

=> Hai cửa hàng bách hóa được xây tại đây trong năm nay.

5. Change the sentences from the active into the passive.

(Đổi các câu từ dữ thế chủ động sang bị động.)

Example: You must bởi vì this exercise carefully.

This exercise must be done carefully.

a) We can solve the problem.

b) People should stop experiments on animals.

c) We might find life on another planet.

d) We have to lớn improve all the schools in the city.

e) They are going khổng lồ build a new bridge in the area.

Xem thêm: Lực Nào Sau Đây Không Phải Là Lực Ma Sát ? Lực Nào Sau Đây Không Phải Là Lực Ma Sát


5. Change the sentences from the active into the passive.

(Đổi các câu từ dữ thế chủ động sang bị động.)