TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AMINO AXIT

  -  

Amino axit có đầy đủ các đặc điểm hóa học của group -NH2 và nhóm -COOH, bên cạnh đó còn bao gồm phản ứng trùng ngưng. Amino axit cũng đều có vai trò và vận dụng rất quan liêu trọng. Cùng tò mò qua bài viết này để nắm rõ hơn.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của amino axit


III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất axit – bazơ của hỗn hợp amino axit

a) tính năng lên chất thông tư màu: (H2N)x – R – (COOH)y. 

- Nếu  x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không thay đổi màu - Nếu x > y thì amino axit bao gồm tính bazơ, quỳ tím hóa xanh - Nếu x

b) đặc thù lưỡng tính:

- chức năng với hỗn hợp bazơ (do tất cả nhóm COOH) H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O hoặc: H3N+–CH2–COO– + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O - chức năng với dung dịch axit (do tất cả nhóm NH2) H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH hoặc: H3N+–CH2–COO– + HCl → ClH3N–CH2–COOH

2. Phản nghịch ứng este hóa team COOH

*

3. Phản ứng của tập thể nhóm NH2 với HNO2

H2N–CH2–COOH + HNO2 → HO–CH2 –COOH + N2 + H2O  axit hiđroxiaxetic

4. Bội nghịch ứng trùng ngưng

- Do gồm nhóm NH2 và COOH đề xuất amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng sinh sản thành polime thuộc các loại poliamit- Trong làm phản ứng này, OH của tập thể nhóm COOH sống phân tử axit này kết phù hợp với H của tập thể nhóm NH2 ở phân tử axit kia tạo thành nước và hình thành polime - Ví dụ:

*

V - ỨNG DỤNG

- Amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến khiến cho các nhiều loại protein của cơ thể sống - muối hạt mononatri của axit glutamic được sử dụng làm mì chính (hay bột ngọt) - Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là vật liệu sản xuất tơ tổng thích hợp (nilon – 6 cùng nilon – 7) - Axit glutamic là thuốc cung cấp thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc xẻ gan

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Cho những chất sau: (1) metyl amin; (2) Glyxin; (3) Lysin; (4) axit Glutamic; (5) Glutamin. Số dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là:

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5


Câu 2. Dạng tồn tại hầu hết của axit glutamic là:

A. -OOCCH2CH2CH(NH+3)COOH B. HOOCCH2CH2CH(NH+3)COOH

C. HOOCCH2CH2CH(NH+3)COO- D. -OOCCH2CH2CH(NH2)COO- 

Câu 3. Hãy cho biết thêm dùng quỳ tím rất có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào dưới đây ?

A. Glyxin, Alanin, Lysin B. Glyxin, Valin, axit Glutamic

C. Alanin, axit Glutamic, Valin. D. Glyxin, Lysin, axit Glutamic

Câu 4. Phát biểu nào dưới dây về aminoaxit là ko đúng?

A. Hợp chất H2N-COOH là aminoaxit đơn giản nhất

B. Aminoaxit bên cạnh dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn tồn tại dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)

C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử cất đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl

D. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan xuất sắc trong nước và tạo thành dung dịch gồm vị ngọt.

Câu 5. Cho 10,3 gam aminoaxit X tính năng với HCl dư chiếm được 13,95 gam muối. Mặt khác, đến 10,3 gam amino axit X công dụng với NaOH (vừa đủ) chiếm được 12,5 gam muối. Vậy cách làm của aminoaxit là:


A. H2N-C3H6-COOH B. H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH

C. H2N-C2H4-COOH D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

Câu 6. Cho amino axit X tính năng vừa đủ với 16,6 ml hỗn hợp HCl 20% (d = 1,1 g/ml) thu được muối bột Y. Y tính năng vừa đầy đủ với 400 ml hỗn hợp NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được 15,55 gam muối hạt khan. Công thức của X là :

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-CH2-COOH

C. H2N-C3H6-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 7. Nhúng quỳ tím vào dung dịch nào sau đây, quỳ tím bao gồm màu hồng:

A. ClH3N-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-COONa

C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH D. CH3-CH(NH2)-COOH

Câu 8. đến 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 1,0M thu được chất hữu cơ Y. Để tính năng vừa đủ với hóa học hữu cơ Y bắt buộc 200 ml dung dịch NaOH 1,0M cùng dung dịch sau bội nghịch ứng cất 15,55 gam muối. Vậy cách làm của -amino axit X là :


A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2 Trang 9 Unit 1 Tiếng Anh 7 Mới

H2N-CH2-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 9. Cho 100,0 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0,2M công dụng vừa đầy đủ với 80,0 ml dung dịch NaOH 0,25M, đun nóng. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì chiếm được 2,22 gam muối bột khan. Vậy bí quyết của amino axit là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-C3H6-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 10. đến amino axit X (chứa 1 đội amino với 1 đội cacboxyl). Mang lại m gam X công dụng vừa đủ với NaOH, thu được 8,88 gam muối hạt Y. Phương diện khác, mang lại m gam X chức năng với hỗn hợp HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch nhận được 10,04 gam muối Z. Vậy công thức của X là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-C3H6-COOH

C. H2N-CH2-COOH D. H2N-C3H4-COOH

Câu 11. Cho axit aminoaxetic chức năng với: Na, HCl, CaCO3, HNO2, NaOH, CH3OH/HCl khan. Số hóa học phản ứng với axit amino axetic là:


A. 5 B. 6 C. 4 D. 3

Câu 12. Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng hoàn toản với 0,01 mol H2SO4 hoặc 0,01 mol NaOH. Cách làm chung của X gồm dạng:

A. (H2N)2RCOOH B. H2NRCOOH

C. H2NR(COOH)2 D. (H2N)2R(COOH)2

Câu 13. Cho 0,2 mol alanin chức năng với 200 ml hỗn hợp HCl thu được dung dịch X bao gồm chứa 28,75 gam hóa học tan. Hãy cho thấy thêm cần bao nhiêu ml hỗn hợp NaOH 1M nhằm phản ứng trọn vẹn với những chất trong dung dịch X?

A. 100 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 300 ml

Câu 14. Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1mol HCl thu được muối hạt Y. 0,1 mol muối hạt Y bội nghịch ứng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được hỗn hợp muối Z có trọng lượng là 24,95 gam. Vậy công thức của X là:

A. H2N-C3H5(COOH)2 B. H2N-C2H3(COOH)2


C. (H2N)2C3H5-COOH D. H2N-C2H4-COOH

Câu 15. Amino axit X tất cả tỉ lệ trọng lượng C, H, O, N là 9 : 1,75 : 8 : 3,5 tác dụng với dd NaOH cùng dung dịch HCl phần lớn theo phần trăm mol 1: 1 cùng mỗi trường thích hợp chỉ sản xuất một muối duy nhất. Vậy công thức của X là:

A. H2N-C2H4-COOH B. H2N-CH2-COOH

C.

Xem thêm: Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hành Tin 12 Bài 1 2 Bài Tập Và Thực Hành 1

H2N-C3H6-COOH D. H2N-C4H8-COOH

ĐÁP ÁN

1

B

6

B

11

C

2

C

7

A

12

A

3

D

8

C

13

C

4

A

9

A

14

A

5

A

10

A

15

A

 

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay