TOÁN NÂNG CAO LỚP 4 KÌ 1

     

Đề thi Toán 4 giữa kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án (5 đề)

Với Đề thi Toán 4 thân kì 1 cải thiện năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 4 kì 1

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: thời gian mươi triệu sáu trăm linh sáu nghìn chín trăm hai mươi lăm viết là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số phệ nhất trong các số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: trong số số bên dưới đây, số nào tất cả chữ số 5 biểu hiện 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 10 tấn 10kg = ..............kg là:

A:1010B: 100 010C: 10 010D: 101 000

Câu 5: Số tự nhiên bé nhất bao gồm năm chữ số được viết từ ba chữ số khác nhau là:

A: 10234B: 10002C: 10000D: 10001

Câu 6: Trung bình cộng của nhị số lẻ liên tiếp là 78. Số nhỏ dại là:

A: 156B: 77C: 154D: 80

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, không nên ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông
4 tấn trăng tròn kg > 4020kg
1 tấn 3 kg = 1003kg

Câu 2: tìm kiếm số.

*
*
*
*

Câu 3: Số trung bình cộng của 5 số là 162. Số thứ năm gấp rất nhiều lần số vật dụng tư, số lắp thêm tư bằng trung bình cộng của ba số đầu tiên. Tìm kiếm số thứ bốn và số sản phẩm năm.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông S
4 tấn đôi mươi kg > 4020kg S
1 tấn 3 kg = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

*
*
*
*

Câu 3 (3 điểm):

Số thứ bốn là : 135

Số đồ vật năm là: 270

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tra cứu x biết x : 3 = 4873

A.14609

B. 14619

C. 14629

D. 14639

Câu 2: kết quả phép tính (47028 + 36720) + 43256 là:

A.127004

B. 40492

C. 53564

D. 32948

Câu 3: Hùng có một số trong những tiền, Hùng vẫn tiêu không còn 45000 đồng. Do đó số tiền sót lại bằng 3/5 số tiền sẽ tiêu. Hỏi ban sơ Hùng gồm bao nhiêu tiền?

A.27000 đồng

B. 36000đồng

C. 72000đồng

D. 10000 đồng

Câu 4: trang bị tự tiến hành các phép tính vào biểu thức: 224 + 376 : 6 × 4 là:

A.Chia, nhân, cộng

B.Cộng, chia, nhân

C. Nhân, chia, cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 5: tìm kiếm x biết: 10 * x + x + 5 = 115

A.10 B. 11C. 12D. 13

Câu 6: nhị số tất cả hiệu là 1536. Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị thì hiệu new là:

A.1800B. 2064C. 1008D. 1272

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x

a. 1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

b. 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (2 điểm): tất cả hai rổ cam, nếu thêm vào rổ đầu tiên 4 quả thì kế tiếp số cam ở nhị rổ bằng nhau, nếu thêm 24 trái cam vào rổ đầu tiên thì sau đó số cam làm việc rổ trước tiên gấp 3 lần số cam nghỉ ngơi rổ đồ vật hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 35m. Căn vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng khiến cho chiều rộng so cùng với trước tăng vội rưỡi và vì vậy diện tích tăng thêm 280m².Tính chiều rộng và ăn mặc tích khu vực vườn sau thời điểm mở thêm.

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A C A A D

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

3600 – (17 + x) = 36

17 + x = 3600 -36

17 + x = 3564

x = 3564 – 17

x = 3547

b.9 × ( x + 5 ) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x =76

Câu 2 (2 điểm):

Thêm 4 quả vào rổ trước tiên thì số cam 2 rổ đều nhau nên rổ thiết bị hai nhiều hơn thế rổ thứ nhất 4 quả cam.

Nếu cung cấp rổ thứ nhất 24 quả thì rổ trước tiên gấp 3 rổ 2 bắt buộc số trái cam sống rổ 2 là: (24 – 4) : (3 – 1) = 10 (quả)

Số cam sống rổ thứ nhất là: 10 – 4 = 6 (quả)

Đáp số: Rổ sản phẩm công nghệ nhất: 6 quả

Rổ sản phẩm công nghệ hai: 10 quả

Câu 3 (2 điểm):

Diện tích hình chữ nhật tăng 280m² chính là một nửa diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Nên diện tích s hình chữ nhật là:

280 × 2 = 560 (m²)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

560 : 35 = 16 (m)

Diện tích hình chữ nhật sau thời điểm mở rộng là:

560 + 280 = 840 (m²)

Đáp số: Chiểu rộng 16m

diện tích sau 840m²

Câu 4 (1 điểm):

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

= 145 × (99 + 1) – 143 × (102 – 2) + 47 × (54 – 53) – (20 + 27)

= 145 × 100 – 143 × 100 + 47 × 1 – 47

= 100 × (145 – 143) + (47 – 47)

= 100 × 2 + 0

= 200

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cùng của 4 số là 14, trung bình cộng của 3 trong 4 số đó là 15. Số còn sót lại là:

A.11B. 12C. 13D. 15

Câu 2: trong các tích dưới đây, tích nào gần công dụng 4000 nhất?

A.528 × 7B. 748 × 6C. 812 × 5D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 12cm, chiều rộng lớn 8cm. Nếu hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật thì diện tích s là:

A.40cm²B. 60 cm²C. 80 cm²D. 100 cm²

Câu 4: cực hiếm của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

A.444 B. 434 C. 424 D. 414

Câu 5: Năm 1459 thuộc cố kỷ thư mấy?

A.XII B. XIII C. XIV D. XV

Câu 6: Một cây cây viết giá 3500 đồng. Nếu mỗi học sinh mua 2 cây như thế thì 10 em thiết lập hết bao nhiêu tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a.237 + 357 + 763

b.2345 + 4257 - 345

Câu 2 (2 điểm): cho dãy số: 3,7,11,15,…,143

a.Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b.Tổng những số hạng của hàng trên bằng bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): sân trường hình chữ nhật có chiều rộng lớn 3m, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Trong sân, bạn ta đào 9 hố hình vuông cạnh 3 dm nhằm trồng cây. Hỏi diện tích còn lại trên sân là bao nhiêu?

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 mon 3 năm năm nhâm thìn là thiết bị ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 mon 3 là thứ mấy?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C D A D A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357

= 1000 + 357

= 1357

b.2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257

= 2000 + 4257

= 6257

Câu 2 (2 điểm):

Dãy số bên trên là dãy số biện pháp đều 4 đơn vị

a.Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách + 1

= (143 – 3) : 4 + 1

= 36 số

b.Tổng = (Số cuối + Số đầu) × Số số hạng : 2

= (143 + 3) × 36 : 2

= 2628

Câu 3 (2 điểm):

Đổi: 3m = 30dm

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

diện tích s 1 hố trồng cây hình vuông vắn là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích hố trồng cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích s sân trường còn lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Ta có: 1 năm thường bao gồm 365 ngày, một năm nhuận gồm 366 ngày ( mon 2 tất cả 29 ngày). Cơ mà cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận, mà lại năm năm 2016 (năm nhuận) đang qua tháng 2, nên trong vòng 60 năm nữa tất cả 60 : 4 = 15 năm nhuận, yêu cầu số năm thường là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa bao gồm tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà một tuần lễ tất cả 7 ngày, bắt buộc ta có số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) với dư 5 ngày

Vậy 8 tháng 3 năm năm 2016 là thứ ba thì 60 năm nữa ngày 8 mon 3 đang là nhà nhật.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số tương thích là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu vấn đáp đúng: Hình mặt có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: hai số tất cả tổng là 390. Số bé bỏng là số gồm 2 chữ số, nếu viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số nhỏ bé ta được số lớn. Số bự là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: đến 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số không giống nhau?

A.6 sốB. 12 sốC. 18 sốD. 24 số

Câu 5: bây giờ là lắp thêm năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là trang bị mấy:

A.Thứ tưB. Sản phẩm nămC. Thiết bị sáuD. Máy bảy

Câu 6: tất cả 2135 quyển vở được xếp mọi vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có toàn bộ bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): tra cứu số tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị chức năng là 7. Nếu chuyển chữ số 7 từ hàng đơn vị lên đầu ta được số bắt đầu gấp gấp đôi số cũ và thêm 21 đối chọi vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A gồm 5 tổ đi trồng cây, số bạn mỗi tổ là bởi nhau. Mỗi các bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi bao gồm bao nhiêu chúng ta trồng được 4 cây, bao nhiêu chúng ta trồng được 6 cây, biết số học viên lớp 4A thấp hơn 50 các bạn và nhiều hơn nữa 40 bạn.

Xem thêm: Tháng 9 1858 Liên Quân Pháp Tây Ban Nha, Tháng 9/1858, Liên Quân Pháp

Câu 4 (1 điểm): Một fan mang cam đi thay đổi lấy táo apple và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo bị cắn và 1 trái lê. Cứ 5 quả táo khuyết thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó thay đổi hết số cam đưa theo thì thay đổi được 17 quả táo khuyết và 13 trái lê. Hỏi tín đồ đó mang đi bao nhiêu quả cam?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B C C D C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.25178 + 2357 x 3 = 25178 + 7071

= 32249

b.42567 + 12328 : 8 = 42567 + 1541

= 44108

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số bắt buộc tìm là ab7

Ta có: 7ab = ab7 × 2 + 21

700 + ab = (ab ×10 + 7) × 2 +21

700 + ab = ab ×10 × 2 + 7 × 2 + 21

700 + ab = ab × trăng tròn + 35

ab × 20 - ab = 700 – 35

19 × ab = 665

ab = 665 : 19 = 35

Vậy số yêu cầu tìm là 357

Câu 3 (2 điểm):

Vì lớp 4A chia thành 5 tổ mà lại số chúng ta mỗi tổ đều nhau nên số học viên lớp 4A chia hết mang lại 5. Nhưng mà lớp 4A có số học sinh nhỏ tuổi hơn 50 và lớn hơn 40 nên lớp 4A tất cả 45 bạn.

Giả sử vớ cả chúng ta đều trồng được 6 cây thì tổng số lượng km là:

45 × 6 = 270 (cây)

số cây dư ra so với thực tế là:

270 - 220 = 50 (cây)

Số chúng ta trồng được 4 cây là:

50 : (6 -4) = 25 (bạn)

Số chúng ta trồng được 6 cây là:

45 – 25 = trăng tròn (bạn)

Đáp số: 20 bạn trồng 6 cây

25 các bạn trồng 4 cây

Câu 4 (1 điểm):

bài bác giải

Vì 9 quả cam thay đổi được 2 quả apple và 1 trái lê đề xuất 18 trái cam thay đổi được 4 quả táo bị cắn và 2 trái lê.

Mà 5 quả táo bị cắn lại thay đổi được 2 quả lê nên 18 trái cam thay đổi được tất cả 4 + 5 = 9 trái táo, vì thế cứ 2 trái cam đổi được một quả táo.

Ta lại có: 5 quả táo bị cắn dở đổi được 2 trái lê, buộc phải 10 quả cam đổi được 2 trái lê, xuất xắc 5 quả cam được một quả lê.

Vậy fan đó thay đổi được tất cả 17 quả apple và 13 quả lê thì đưa theo số cam là:

17 × 2 + 13 × 5 = 99 (quả)

Đáp số: 99 quả

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 có 5 chữ số cơ mà tổng các chữ số bằng 27 là:

A.98765B. 98730C. 99900D. 99999

Câu 2: Biểu thức nào tiếp sau đây có hiệu quả bằng 34 x 78?

A.(30 × 78) × (4 × 78)

B. (30 × 78) + (4 × 78)

C. (30 + 78) × (4 × 78)

D. (30 + 78) + (4 + 78)

Câu 3: Để số 196* phân chia hết cho cả 2 với 3 thì chữ số đề nghị điền vào địa điểm * là:

A.2B. 4C. 3D. 6

Câu 4: Hình bên gồm bao nhiêu đoạn thẳng:

*

A.9

B.10

C.11

D.12

Câu 5: Khi bé 1 tuổi thì bà bầu 25 tuổi, cha 29 tuổi. Hỏi khi nhỏ 10 tuổi thì tổng số tuổi bố, mẹ, bé là bao nhiêu?

A.55 tuổiB. 63 tuổiC. 82 tuổiD. 72 tuổi

Câu 6: Hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 6cm, chiều rộng 4cm. Hỏi đường chéo hình chữ nhật phân chia hình kia thành 2 hình tam giác đều nhau có diện tích là bao nhiêu?

A.24cm²B. 12cm²C. 12cmD. 24cm

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125

Câu 2 (2 điểm): một tổ thợ mộc 3 tín đồ trong 5 ngày làm được 75 dòng ghế. Hỏi nếu như 5 người làm trong 7 ngày được từng nào cái ghế. Biết năng suất mọi người như nhau.

Câu 3 (2 điểm): Một cái đồng hồ đeo tay cứ 45 phút lại nhanh 3 giây. Buổi sáng, cơ hội 6h chỉnh đồng hồ thời trang về tiếng đúng. Hỏi 6h chiều (theo giờ đúng) thì đồng hồ đeo tay đó chỉ bao nhiêu giờ?

Câu 4 (1 điểm): Một người có 56 ngàn đồng gồm những tờ tiền 5000; 2000 với 1000. Biết số tờ 1000 gấp rất nhiều lần số tờ 5000. Hỏi mỗi một số loại tiền bao gồm bao nhiêu tờ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A D C B

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312 = 312 × (425 + 574 + 1)

= 312 × 1000

= 312000

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125 = (2 × 50) × (8 × 125) × 25

= 100 × 1000 × 25

= 100000 × 25

= 2500000

Câu 2 (2 điểm):

Bài giải

1 fan trong 5 ngày có tác dụng được số mẫu ghế là:

75 : 3 = 25 (cái)

1 người trong một ngày làm cho được số loại ghế là:

25 : 5 = 5 (cái)

5 người trong một ngày có tác dụng được số mẫu ghế là:

5 × 5 = 25 (cái)

5 fan trong 7 ngày làm được số loại ghế là:

25 × 7 = 175 (cái)

Đáp số: 175 loại ghế

Câu 3 (2 điểm):

Bài giải

vày 1 giờ có 60 phút, buộc phải 1 giờ đồng hồ thời trang sẽ chạy nhanh:

3 × 60 : 45 = 4 (giây)

từ bỏ 6 tiếng sáng mang lại 6 giờ chiều là 12 giờ, nên đồng hồ thời trang sẽ chạy nhanh:

4 × 12 = 48 (giây)

Vậy thời điểm đó đồng hồ chỉ 6 giờ đồng hồ 48 giây chiều.

Câu 4 (1 điểm):

Ta có: Số tờ chi phí 1000 gấp rất nhiều lần số tờ 5000 cần số tờ 1000 nên là số chẵn, yêu cầu tổng số tiền một số loại 1000 là số chẵn.

Dù số tờ 2000 là chẵn tốt lẻ thì số tiền loại 2000 là số chẵn.

Mà tổng số chi phí là 56000 đồng là số chẵn yêu cầu số tiền nhiều loại 5000 cũng yêu cầu là số chẵn, suy ra số tờ 5000 cũng chính là số chẵn.

Ta thấy: số tờ 5000 phải nhỏ hơn 8 do nếu là 8 thì sẽ có được 16 tờ 1000 phải tổng số tiền 5000 với 1000 là: 5000 × 8 + 1000 × 16 = 56000 (đồng). Nên sẽ không tồn tại tờ 2000, không nên với đề bài.

Xem thêm: Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 6 Học Kì 2 Môn Khoa Học Tự Nhiên 6 Năm 2021

Vậy số tờ 5000 là 2 tờ, 4 tờ hoặc 6 tờ. Test 3 trường vừa lòng ta thấy ngôi trường hợp đúng là 6 tờ 5000; 12 tờ 1000 và sót lại là 7 tờ 2000.