TRẮC NGHIỆM HÓA 9 HỌC KÌ 2

  -  
... D.oxi Câu không nên số câu sau A Không sử dụng tay trực tiếp rứa hóa hóa học B .Hóa chất dùng xong thừa đổ ại bình đựng C Không dùng hóa chất lọ đựng nhãn D Sau làm thí nghiệm thực hành thực tế phải rửa giải pháp thí nghiệm ... Hợp hóa học ….đvC A 18, 63,60 B 18, 60,63 C 63, 18, 60 D 60, 18, 63 HÓA TRỊ 26 Điền từ đam mê hơpk vào khu vực trống Trong bí quyết hóa học đúng theo chất gồm … (1)….nguyên tố A B , tích … (2)……và hóa trị nguyên ... Nhiều loại chất hóa học chất sau: A nước đá B nước đá thô C tuyết D băng 36 phương pháp hóa học cân xứng với hóa trị III nitơ A NO2 B NH3 C N2O D NO 37 Chọn bí quyết hóa học tập khác loại số công thức hóa học...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 9 học kì 2


*

... ( X ) kim loại hóa trò III, ta có PTHH đúng? A X + Cl2  XCl2 B X + Cl2  XCl3 C 2X + Cl2  2XCl3 D 3X + Cl2  3XCl3 98 / sắt kẽm kim loại hóa trò III ( câu 97 ) là: A Al B sắt C Cu D Zn 99 / trong hợp chất ... Cả H2 CuO dư 77/ cân nặng chất dư là: ( Câu 76 ) A g B g C g D g 78/ trọng lượng Cu tạo thành thành là: : ( Câu 76 ) A 25,6 g B 19, 2 g C 12,8 g D 6,4 g 79/ Đốt cháy trọn vẹn 3,1 g p. Bình bí mật chứa ... Mang PƯ là: A Mg B Zn C Cu D Al 95 / Một thích hợp chất bao gồm CTHH bao gồm phi kim liên kết với O, 89/ Cặp hóa học không xảy PƯ? A sắt + HCl B Zn + CuSO4 C Ag + HCl D Cu + AgNO3 90 / vào hợp hóa học oxit kim loại...
*

... Dịch HCl 0,2 M Thành phần phần trăm natri kim loại tổng hợp là: A 39, 5% B 23% C 24% D 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học GV: Nguyễn Ngọc Hùng 69 Cho các thành phần hỗn hợp Al Fe chức năng với tất cả hổn hợp dung dịch chứa AgNO ... B Axit sunfuric loãng, phenolphtalein ko màu 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học GV: Nguyễn Ngọc Hùng C dung dịch NaOH, giấy quỳ tím D Tất không đúng 39 Dãy tất cả chất oxit axit: A Al2O3, NO,SiO2 B Mn2O7,NO, ... Loãng: A Cu B Al C HCl D CO2 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập GV: Nguyễn Ngọc Hùng 21 dung dịch HCl tác dụng với chất sau đây: A Na2CO3 B sắt C NaOH D Cả A, B, C 22 có thể dùng hóa hóa học sau để dìm biết...
*

... 94 câu h i trắc nghiệm Hóa học tập B Natri cacbonat canxi clorua C Natri hiđroxit axit clohiđric D Natri cacbonat axit clohiđric GV: Nguyễn Ngọc Hùng dãy chất tác dụng v i hỗn hợp BaCl2 ... Nước, giấy quỳ tím B Axit sunfuric loãng, phenolphtalein ko màu 94 câu h i trắc nghiệm Hóa học GV: Nguyễn Ngọc Hùng C dung dịch NaOH, giấy quỳ tím D Tất sai 39 Dãy gồm chất oxit axit: A Al2O3, ... Sau: - Tỉ kh i mập - bội nghịch ứng v i Oxi nung nóng - bội nghịch ứng v i hỗn hợp AgNO3 gi i phóng Ag - bội nghịch ứng v i hỗn hợp H2SO4 loãng gi i phóng khí H2 mu i kim lo i hóa trị II Kim lo i X là: A Cu...
*

... Thành tế bào sinh tinh sinh trứng a I II b II III c I, II, III d I III 98 Hình th i nhiễm nhan sắc thể kỳ sau trình nguyên phân : a Đóng xoắn b Xoắn rất đ i tất cả hình chữ V c Xoắn rất đ i tất cả hình chữ ... 132 Thường biến đổi ? a Sự biến đ i ki u gen b Sự phát triển thành đ i vật hóa học di truyền c Sự thay đổi đ i ki u hình ki u gen d Sự trở thành đ i ki u hình 133 phát biểu sau thường trở thành không đúng: a Là trở nên dò đồng ... Gen lặn biểu ki u hình trường vừa lòng ? a.Khi chạm chán i u ki n m i ngôi trường thuận l i b kết cấu gen bị biến đổi đ i gây hình ảnh hưỡng mang đến ki u ren c Ở thể đồng hợp gặp i u ki n m i trường thích hợp d lúc q trình...
*

... Thành phần nhà yếu: A Sinh đồ vật sản xuất, sinh đồ vật tiêu thụ B các chất vô cơ, sinh đồ sản xuất, sinh thiết bị tiêu thụ, sinh đồ gia dụng phân huỷ C Sinh trang bị sản xuất, sinh đồ dùng tiêu thụ, sinh vật phan giải D ... Lấy ví dụ quan hệ: A Kí sinh B cùng sinh C Hội sinh D tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh Câu 17: Giun đũa sống ruột người ví dụ mối quan hệ A cùng sinh B Hội sinh C tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh D Kí sinh Câu 18: Một hệ sinh thái hoàn hảo ... B team sinh vật biến đổi nhiệt C team sinh đồ gia dụng nước D team sinh vậtở cạn Câu 10: Đặc điểm chủ yếu mối quan hệ đối địch sinh đồ dùng là: A Một bên có lợi, bên gồm hại...
... Đáp án: C Câu 293 : (Mức 3) đến 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g hỗn hợp H2SO4 loãng dư trọng lượng dung dịch sau phản bội ứng lọc vứt kết tủa là: A 193 ,8 g C 18,3 g B 19, 3 g D 183 ,9 g Đáp án: A Câu 294 : (Mức ... án : B Câu 348: (Mức 2) cân nặng Cu bao gồm 120g dung dịch CuSO4 20% là: A 20g B 19, 6g C 6,9g D 9, 6g Đáp án : D Câu 3 49 : (Mức 2) Nhúng fe vào dung dịch đồng sunfat sau thời gian lấy sắt ngoài dung ... Dung dịch muối D nhôm kim loại hoạt động hóa học tập mạnh mẽ Đáp án ; B Câu 398 : (Mức 1) sắt kẽm kim loại tan dung dịch kiềm : A Mg B Al C fe D Ag Đáp án : B Câu 399 : (Mức 1) X sắt kẽm kim loại nhẹ, dẫn điện tốt ,...
... Đáp án: B Câu 89: khối lượng kết tủa sinh sản ra, mang lại 21,2 gam Na2CO3 chức năng vừa đầy đủ với dung dịch Ba(OH)2 (Chương 3/bài 29/ mức 2) A 3 ,94 gam B 39, 4 gam C 25,7 gam D 51,4 gam Đáp án: B Câu 90 : gồm dung ... 8 ,96 m3 B 4,48 m3 C 9, 33 m3 D 6,72 m3 Đáp án: A Câu 263: 38 Đốt hoàn toàn kg than đề nghị vừa đầy đủ 8 ,96 m3 oxi (ở đktc) yếu tắc phần trăm trọng lượng cacbon gồm than (chương 4/ 41 /mức 2) A 9, 6% B 96 % ... án: B Câu 87: sản phẩm nhiệt phân muối bột hiđrocacbonat (Chương 3/bài 29/ nấc 1) A CO2 B Cl2 C teo D Na2O Đáp án: A Câu 88: mang đến phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na2CO3 + H2O X (Chương 3/bài 29/ mức...

Xem thêm: Soạn Bài Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu, Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu


... Sinh B- cộng sinh C- Hội sinh D- tuyên chiến và cạnh tranh Câu2 1 : Chuỗi thức ăn uống dãy sinh vật gồm quan hệ cùng với : A- nguồn gốc B- tuyên chiến đối đầu C- dinh dưỡng D- bắt tay hợp tác Câu 22 : nhóm sinh thiết bị sống kí sinh-bán kí sinh: ... đũa, địa y, rận Câu 23 : Cây sống chỗ khô hạn có điểm sáng là: A- Phiến mỏng, mô dậu cải cách và phát triển B-Phiến mỏng, bé C- khung hình mọng nước, phiến khổng lồ D-Cơ thể mọng nước trở thành gai Câu2 4 : Một lưới ... Thức nạp năng lượng có móc xích chung Câu 25 : Để nuôi cá rô phi sinh trưởng giỏi nên kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ ở: A- Khoản rất thuận B- Điểm cực thuận C- số lượng giới hạn chịu đựng D- Ở ánh sáng Câu 26 : nhóm tuổi trước sinh...
... U ӕ c t ӱ n o ? A) CaCl2 B) KOH C) H2SO4 D) Cҧ A, B, C A) 7,14 (l) B) 11,2 (l) C) 6,52 (l) D) 9, 52 (l) A Na2O, CaO, K2O B SO2, CO2, CO, CaO, Na2O C SO2, CO2, N2O5 D Na2O, CaO, Al2O3, MgO, co ... Hӧp kim cӫa sҳt cacbon mӝt sô nguyên tӕ khác hàm lưӧng C dưӟi 2% c ĐӇ luyӋn thép, ngưӡi ta ôxi hóa gang, đӇ loҥi khӓi gang phҫn lӟn C, Mn, Si, p. S d Thép chӏu nóng, tính cӭng gang e Thép đưӧc ... Oxi D) CuO tác dөng vӟi Oxi bầu không khí E) CuO kӃt hӧp vӟi N2 Oxi bầu không khí A) 20 B) 56 C) 65 D) 59 E) 71 A) ZPO4 B) Z3(PO4)4 C) Z2(PO4)3 D) Z3(PO4)2 E) Z(PO4)2 A) 20g B) 26,73g C) 24,3g D) 30g...
... Câu 19: Xà phòng điều chế cách: A.Thủy phân chất béo môi trường axit B Phân diệt chất mập C.Thủy phân chất ... C.Saccarozơ D.Lactozơ Câu 28:Giấm ăn uống dung dịch axit có nồng độ: A.2-5% B.8-12% C.10-15% D.12-18% Câu 29: thành phầm thu dược thủy phân xenlulozơ: A.Saccarozơ B.Glucozơ C.Fructozơ D.Protein Câu 30:Chất ... Trình sản xuất vôi sống C quá trình quang thích hợp xanh D quy trình sản xuất sắt đá Câu 36: Để tương khắc hoa văn gương (thủy tinh ) nguời ta cần sử dụng chất nào? A.HNO3 sệt nóng B.H2SO4 quánh nguội C.HF D.HCl...
... H2SO4 công dụng với 1,7 mol NaOH PA: D Câu 43 HH 090 6CSV Tính lượng H2SO4 điều chế mang đến 24 kg SO3 đúng theo nước Biết năng suất phản ứng 90 % A 26 ,46 kg B 23,27 kilogam C 46 , 55 kg D 26 kg PA: A Câu 44 HH 090 6CSV ... Trăm theo thể tích khí A 44 ,15% 55,85% B 46 ,15% 53,85% C 40 ,15% 59, 85% D 50,15% 49 , 85% PA: B Câu trăng tròn HH 092 7CSV Đốt cháy 14, 56 lít hiđrocacbon A thu đượcc 43 ,68 lít CO2 46 ,8 g H2O (các thể tích ... PA: D Câu 11 HH 092 6CSH trong dãy đổi khác sau H2O H2 Br2 CaC  X  Y  Z → → → X, Y, Z A Ca(OH)2; C2H2; C2H2Br4 B C2H4; C2H2; C2H4Br2 C C2H2; C2H4; C2H4Br2 D CH4; C2H4, C2H4Br2 PA: C Câu 12...
... Axetilen D cacbonic PA: A Câu 11: HH 0 92 6H: vào sơ thứ sau: +X C2H2 C2H4 +Y C2H4Br2 +Y C2H2Br2 C2H2Br4 +Y X, Y là: A HCl, Br2 B H2, Br2 C H2,Cl2 D Cl2, Br2 PA: B Câu 12: HH 0 92 6H Cả etilen axetilen ... 2, 24 lít B 2, 42 lít C 4 ,22 lít D 5.6 lít PA: A Câu 19: HH 0 92 7CSV Metan cháy oxi sinh sản CO2 nước theo PTHH sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Trong đk nhiệt độ áp suất không thay đổi thì: A lít khí O2 ... CO2 H2O bao gồm tỉ lệ số mol tương xứng 1 :2 A hóa học sau A C2H2 B C2H4 C CH4 D C6H6 PA: C Câu 15: HH 0 92 7CSH Đốt cháy hiđrocacbon A, tỉ trọng số mol A cùng với số mol CO2 H2O 1 :2: 1 A : A C2H2 B CH4 C C2H4 D C2H6...
... PA: D Câu 44: HH 090 6CSV Đốt cháy trọn vẹn 2,7g nhôm khí oxi Hoà tan sản phẩm thu dung dịch HCl 10 % khối lượng dung dịch HCl 10 % đủ để tham gia bội nghịch ứng là: A 1 095 g B 10 ,95 g C 1 09, 5g D 1 09, 9g PA: ... A 20ml B 200ml C 2ml D 0,2ml PA: B Câu 1 09 HH 092 9CSB Giấm ăn dung dịch axit axetic tất cả nồng độ phần trăm từ: A 3-6% B 1- 3% C 2-5% D 2 -10 % PA: C Câu 11 0 HH 092 9CSB Dãy chất phản ứng cùng với axit axetic ... PA: C Câu 10 4 HH 092 7CSV Một khí thiên nhiên chứa 90 % CH4, 4% C2H6, 3% CO2, 3% N2 thể tích Để đốt cháy 1m3 khí vạn vật thiên nhiên thể tích không khí bắt buộc dùng là: A 97 00 lít B 96 00 lít C 19 4 0 lít D 19 4 lít...

Xem thêm: Thế Nào Là Sự Chuyển Dịch Cân Bằng Hóa Học 10 Bài 38: Cân Bằng Hóa Học


... B 49 B 50 B Câu trả lời 51 D 52 D 53 A 54 C 55 B 56 B 57 C 58 A 59 D 60 A Câu vấn đáp 61 D 62 D 63 B 64 B 65 A 66 C 67 D 68 D 69 D 70 D Câu vấn đáp 71 D 72 D 73 C 74 C 75 B 76 B 77 B 78 C 79 A ... Thành hòa hợp 90 ml rượu etylic nguyên chất vào 100 ml nước B dung dịch đựơc tạo thành hòa tan 90 ml rượu etylic cùng với 10 gam nước C vào 100ml dung dịch có 90 ml rược etylic nguyên chất Câu 58: Thể ... Sau đây? A C6H6 B C2H5OH C H2O D CH3COOH Câu 63: trộn loãng 10 ml rượu 90 0 nứơc nguyên chất thành 20 ml độ rượu dung dịch rượu là: A 500 B 400 C 450 D 550 Câu 64: Phân tử hợp hóa học hữu A gồm nguyên...
tự khóa: câu hỏi trắc nghiệm hóa 9458 thắc mắc trắc nghiệm hóa 9458 thắc mắc trắc nghiệm hóa 9 hk2câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học 8 học kì 1câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học lớp 9câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học 9100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9các thắc mắc trắc nghiệm chất hóa học 9cau hoi trac nghiem hoa huu teo lop 9câu hỏi trắc nghiệm sinh 9 học tập ki 2câu hỏi trắc nghiệm sử 9 học tập ki 240 cau hoi trac nghiem sinh hoc 10 hoc ki haicâu hỏi trắc nghiệm hóa họccâu hỏi trắc nghiệm hóa lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa hữa cơ 11Nghiên cứu giúp sự chuyển đổi một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá unique thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi ngày tiết não cấpGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu giúp về mô hình thống kê học tập sâu và áp dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu vãn tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu năng lực đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ trong thực tiễn huyện cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ thực tế tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: hấp thụ ở đụng vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 15: hấp thụ ở rượu cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động thiếu phụ theo quy định lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Agribank chi nhánh thành phố sài thành từ 2013-2015
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu new đăng kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài bác cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8 phân tích bài bác thơ tự tình 2