TỪ VỰNG TIẾNG ANH 7 THÍ ĐIỂM

     

Tổng hòa hợp từ vựng giờ Anh lớp 7 là tài liệu vô cùng có ích mà sofaxuong.vn muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Với tài liệu này sẽ giúp chúng ta học sinh lớp 7 ghi nhớ các từ đã học theo từng đơn vị chức năng bài vào sách giáo khoa. Đây cũng là cơ hội giúp các em khối hệ thống lại kỹ năng cơ bạn dạng cũng như chế tạo ra nền tảng bền vững và kiên cố cho những lớp tiếp theo nhé. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu trên đây.

Tổng đúng theo từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7

UNIT 1. MY HOBBIES

1. A piece of cake (idiom) /əpi:s əv keɪk/: dễ dàng ợt

2. Arranging flowers /ə"reɪndʒɪŋ "flaʊər/: gặm hoa

3. Bird-watching (n) / bɜːd wɒtʃɪŋ/: quan sát chim chóc

4. Board game (n) /bɔːd ɡeɪm/: trò đùa trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)
Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh 7 thí điểm

5. Carve (v) /kɑːv/: chạm, khắc

6. Carved (adj) /kɑːvd/: được chạm, khắc

7. Collage (n) /"kɒlɑːʒ/: một bức ảnh tạo thành từ rất nhiều tranh, ảnh nhỏ

8. Eggshell (n) /eɡʃel/: vỏ trứng

9. Fragile (adj) /"frædʒaɪl/: dễ dàng vỡ

10. Gardening (n) /"ɡɑːdənɪŋ/: có tác dụng vườn

11. Horse-riding (n) /hɔːs, "raɪdɪŋ/: cưỡi ngựa

12. Ice-skating (n) /aɪs, "skeɪtɪŋ/: trượt băng

13. Making mã sản phẩm /"meɪkɪŋ, "mɒdəl/: có tác dụng mô hình

14. Making pottery /"meɪkɪŋ "pɒtəri/: nặn đồ gia dụng gốm

15. Melody /"melədi/: giai điệu

16. Monopoly (n) /mə"nɒpəli/: cờ tỉ phú

17. Mountain climbing (n) /"maʊntɪn, "klaɪmɪŋ/: leo núi

18. Nội dung (v) /ʃeər/: phân tách sẻ

19. Skating (n) /"skeɪtɪŋ/: trượt pa tanh

20. Strange (adj) /streɪndʒ/: lạ

21. Surfing (n) /"sɜːfɪŋ/: lướt sóng

22. Unique (adj) /jʊˈni:k/: độc đáo

23. Unusual (adj) /ʌn"ju:ʒuəl/: không giống thường

UNIT 2. HEALTH

1. Allergy (n) /"ælədʒi/: dị ứng

2. Calorie(n) /"kæləri/: calo

3. Compound (n) /"kɒmpaʊnd/: ghép, phức


4. Concentrate(v) /"kɒnsəntreɪt/: tập trung

5. Conjunction (n) /kən"dʒʌŋkʃən/: liên từ

6. Coordinate (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt /: kết hợp

7. Cough (n) /kɒf/: ho

8. Depression (n) /dɪˈpreʃən/: ngán nản, bi quan rầu

9. Diet (adj) /"daɪət/: nạp năng lượng kiêng

10. Essential (n) /ɪˈsenʃəl/: bắt buộc thiết

11. Expert (n) /"ekspɜːt/: chăm gia

12.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1 Tuần 4 Chân Trời Sáng TạoXem thêm: Cô Giáo Khánh Tập 8 - Schooltv Tập 8: Khi Đại Ca Yêu Full Hd

Independent (v) /"ɪndɪˈpendənt/: độc lập, ko phụ thuộc

13. Itchy (adj) /"ɪtʃi/: ngứa, khiến ngứa

14. Junk food (n) /dʒʌŋk fu:d/: món ăn nhanh, đá quý vặt

15. Myth (n) /mɪθ/: câu hỏi hoang đường

16. Obesity (adj) /əʊˈbi:sɪti/: mập phì

17. Pay attention /peɪ ə"tenʃən/: chú ý, để ý đến

18. Put on weight (n) /pʊt ɒn weɪt/: lên cân

19. Sickness (n) /"sɪknəs/: đau yếu, tí hon yếu

20. Spot (n) /spɒt/: nhọt nhọt

21. Stay in shape /steɪ ɪn ʃeɪp/: giữ dáng, giữ khung người khoẻ mạnh

22. Sunburn (n) /"sʌnbɜːn/: cháy nắng

23. Triathlon (n) /traɪˈæθlɒn/: hội thi thể thao tía môn phối hợp

24. Vegetarian (n) /,vedʒi’teəriən/: người ăn chay

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

1. Benefit (n) /"benɪfɪt/: lợi ích

2. Blanket (n) /"blæŋkɪt/: chăn

3. Charitable (adj) /"tʃærɪtəbl/: từ bỏ thiện

4. Clean up (n, v) /kli:n ʌp/: dọn sạch

5. Community service (n) /kə"mju:nəti "sɜːvɪs/: dịch vụ thương mại công cộng


6. Disabled people (n) /dɪˈseɪbld ̩ "pi:pl/: người tàn tật

7. Donate (v) /dəʊˈneɪt/: hiến tặng, đóng góp

8. Elderly people (n) /"eldəli "pi:pl/: fan cao tuổi

9. Graffiti /ɡrə"fi:ti/: hình hoặc chữ vẽ bên trên tường

10. Homeless people /"həʊmləs "pi:pl/: người vô gia cư

11. Interview (n, v) /"ɪntərvju:/: cuộc rộp vấn, phỏng vấn

12. Make a difference /meɪk ə "dɪfərəns/: làm biến hóa (cho xuất sắc đẹp hơn)

13. Mentor (n) /"mentɔːr/: thầy hướng dẫn

14. Mural (n) /"mjʊərəl/: tranh khổ lớn

15. Non-profit organization (n) nɒn-"prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/: tổ chức triển khai phi lợi nhuận

16. Nursing home /"nɜːsɪŋ həʊm/: bên dưỡng lão

17. Organisation (n) /,ɔ:gənai"zeiʃn/: tổ chức

18. Service (n) /"sɜːrvɪs/: dịch vụ

19. Shelter (n) /"ʃeltər/: mái ấm, đơn vị tình thương, nhà cứu trợ

20. Sort (n) /sɔ:t/ : thứ, loại, hạng

21. Street children (n) /stri:t "tʃɪldrən/: trẻ nhỏ (lang thang) con đường phố

22. Khổng lồ be forced /tu: bi: fɔːst/: bị ép buộc

23. Traffic jam (n) /"træfɪk dʒæm/: ùn tắc giao thông

24. Tutor (n, v) /"tju:tər/: thầy dạy dỗ kèm, dạy kèm

25. Volunteer (n, v) /,vɒlən"tɪər/: bạn tình nguyện, đi tình nguyện

26. Use public transport (bus, tube,…): dùng những phương tiện giao thông vận tải công cộng