LỚP 12

     

Bài viết ra mắt các ngữ pháp và hướng dẫn bí quyết làm các bài tập tương quan đến Unit 1 của chương trình tiếng Anh lớp 12.


*

I. Từ bỏ vựng:

great grandfather (n) : ông cố, ông cụmessage <"mesidʒ>: thông điệp, thông báoexam result (n): tác dụng thiaddress <ə"dres>: địa chỉ

II. Kết cấu cần nhớ

Cách phát âm của tự thêm "s"Các thì: Quá khứ đơn (Past simple), quá khứ tiếp diễn(Past progressive) cùng hiện tại trả thành (Present perfect).

Bạn đang xem: Lớp 12

III. Trả lời giải bài xích tập:

1. Pronunciation:

Listen và repeat: (Nghe cùng nhắc lại)

/s/

Bats

Kits

speaks

dates

photographs

/z/

bags

kids

speeds

days

halves

Practise reading these sentences.

I saw some bats flying from the bags. (Tôi thấy vài nhỏ rơi bay ra từ mẫu túi)He often speaks at different speeds. (Anh ấy xuất xắc nói ở vận tốc khác nhau)She tore the photographs into halves. (Cô ấy xé bức ảnh ra làm hai)I always have dates on rainy days. (Tôi luôn luôn luôn tất cả cuộc hứa vào phần nhiều ngàu mưa)The kids are playing with their toy kits. (Những đứa trẻ con đang chơi những bộ quần áo chơi).

2. Grammar:

Exercise 1:Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch chân thì tương thích nhất cho mỗi câu sau)

Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/Have you enjoyed it?This is the photo of my great grandfather. He was/has been married six times.Have you given/Did you give Helen my message when you have seen/saw her?Sony, could you say that again? I didn"t listen/haven"t listened to you.Did you two meet/Have you two met before? Laura, this is Peter.

Xem thêm: Cách Giải Bài Tập Hóa Trang 7 Lớp 12 Bài 1 Trang 7 Đúng Ngắn Nhất

Did you meet/Have you met anyone interesting at the party?

Exercise 2. Decide which answer (A, B or C) best fits each space.

(Chọn câu trả lời A,B,C điền vào chỗ trống)

Dear Linda,

I am sorry I(1)_____B.Haven"t written___ lớn for so long, but I (2)______C.Have been______ very busy lately. All late month I (3) _____A. Had_____ exams . Và I (4) _____A. Haven"t done______ anything else but study for ages, Anyway, I (5)______B.Have stopped_______ studying now & I (6)_____B. Am waiting_____ for my exam results.

As you can see from this letter, I (7)___B. Have changed___ my address & (8)___C. Lived___ in Corydon now. I (9)___Have decided___ that I wanted a change size central London because it (10)__C. Has become___ so expensive. A friend (11)____B. Told____ me about this flat, và I (12)____C. Moved____ here about two months ago.

Xem thêm: Kiến Thức Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Của Lưu Quang Vũ, Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt

When you (13)___C.come___ to lớn England this summer, please visit me. I(14)____am staying_____ here until the middle of August. Then I (15) ____B. Am going____ on holiday lớn Scotland.